Nykytanssituotantoja vaivaa niukkuus – valtion produktiotuki tärkeä osarahoittaja

Taiteen keskustoimikunnan tuore julkaisu käsittelee valtion tanssitaidetoimikunnan myöntämän tanssin produktiotuen kehitystä lähes kahdenkymmenen vuoden ajalta. Julkaisussa tarkastellaan produktiotuen määrärahojen sekä hakijoiden ja saajien määrää vuosien 1991 ja 2008 välisenä aikana. Niin ikään raportissa kartoitetaan kyselyaineiston perusteella yli 70 produktion rahoitusta, henkilökunnan määrää, esitysmääriä ja työaikaa. Kyselyyn vastanneiden alan ammattilaisen näkemysten avulla valotetaan tukimuodon merkitystä ja myöntöprosessia.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana suomalaisten tanssin kantaesitysten määrä on kaksinkertaistunut ja esitystilaisuuksien määrä kasvanut lähes 50 prosenttia. Myös tanssin rahoituksessa on samaan aikaan otettu aimo askel eteenpäin. Vuosien 1997 ja 2007 välillä koko valtion tanssille myöntämä tuki on yli kaksinkertaistunut. Tuki oli vuonna 2007 kaikkiaan noin 4,5 miljoonaa euroa. Tuen kasvusta huolimatta tanssialan rakenteelliset ongelmat ovat säilyneet. Esimerkiksi tanssitaiteilijoiden päätoimiset työpaikat eivät ole runsaassa kymmenessä vuodessa lisääntyneet. Vuonna 1995 tanssitaiteilijoiden päätoimisia työpaikkoja oli kaikkiaan 117. Tällä hetkellä valtionosuutta nauttivissa tanssiteattereissa ja -ryhmissä sekä Kansallisbaletissa työskentelee kaikkiaan noin 130 tanssijaa tai koreografia. Niin ikään erityisesti nykytanssin ongelmana ovat edelleen esityspaikkojen vähäisyys ja pieni yleisömäärä.

Tanssiproduktioiden toteuttaminen vaatii tanssitaiteilijoiden lisäksi myös monien muiden ammattilaisten panosta sekä usein kalliita harjoitus- ja esitystiloja. Näin ollen tuotantojen toteuttamiseksi ja kulujen kattamiseksi tarvitaan sekä julkista että muuta tukea, usein monelta eri taholta. Tutkimuksen mukaan valtion tanssitaidetoimikunnan myöntämä produktiotuki on ollut keskeinen monen suomalaisen tanssituotannon toteutumisessa. Osittain tuen avulla on vuosien 1991 ja 2008 välillä toteutettu kaikkiaan lähes 500 tanssiteosta ja muuta produktiota. Keskimäärin 40 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana tuotetuista vapaiden ryhmien ja koreografien teoksista on tuotettu osin valtion produktiotuella.

Tanssin produktiotukeen osoitettu määräraha on viisinkertaistunut vuosina 1991-2008  ja tuen hakijoiden määrä on kymmenkertaistunut. Nykyisin produktiotukea hakee vuosittain keskimäärin 100 taiteilijaa, työryhmää tai tanssiryhmää. 2000-luvulla tuki on vakiintunut erityisesti nykytanssiteosten tukijaksi ja vuosittainen tuen saajien määrä on ollut keskimäärin 35.

Vaikka tanssiproduktioissa käytetään nykyisin eri alojen ammattilaisia, suurimman vastuun kantavat edelleen koreografit, jotka toimivat usein monissa eri tehtävissä tuotannon aikana. Yli puolet tutkituista produktioista oli sellaisia, joissa koreografin tehtäviin yhdistyi jokin muu ammattitehtävä. Tehtävien monipuolisuus ei kuitenkaan näy palkkauksessa, sillä tutkimuksen mukaan palkaton ammattityö on hyvin yleistä suomalaisissa nykytanssiproduktioissa. Suurin osa tutkimuksessa käsitellyistä produktioista (78 %) oli toteutettu osittain palkattoman työn avulla. Tyypillistä on myös se, että palkatonta työtä produktioissa tekivät lähinnä tanssin ammattilaiset. Muille ammattilaisille, erityisesti tuottajille ja valosuunnittelijoille, pyrittiin useimmiten maksamaan palkkaa. Niissäkin produktioissa, joissa palkkaa maksettiin kaikille, palkkauksen taso ei useimmissa tapauksissa noudattanut alan työehtosopimuksessa määriteltyä tasoa. Pelkästään työehtosopimuksen mukaista palkkaa maksettiin vain kymmenesosassa produktioita.

Tutkimusta varten toteutetun kyselyn perusteella tuen hakijat pitivät tanssin produktiotukea tarkoituksenmukaisena ja tärkeänä tukimuotona. Tukimuodon puutteena pidettiin ensisijaisesti määrärahan riittämättömyyttä, mutta muitakin kehittämistoiveita esitettiin. Näitä olivat muun muassa hakukertojen määrän lisääminen, päätöksenteon nopeuttaminen sekä myöntöperusteiden julkistaminen.

Paula Karhunen: Tanssiproduktioiden tuki ja tuotantoehdot. Valtion produktiotuen kehitys ja merkitys 1991–2008. (Support and conditions of Finnish dance productions. Trends in and importance of state grants for dance productions 1991-2008. Summary.) Tilastotietoa taiteesta no 39. Taiteen keskustoimikunta 2008. Helsinki. Hinta 22,00 €

Tilaukset:
tkt-kirjasto@minedu.fi
puh. (09) 1607 7066