Taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuuksiin lisää kannustavuutta

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esittää selvittäväksi, olisiko löydettävissä kaikkia valtionosuuslaitoksia tasavertaisesti kohteleva arviointimenetelmä ja siihen liittyvät mittarit, joiden perusteella voitaisiin jatkossa kohdentaa osa museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuudesta kannustavuuden perusteella.

Tavoitteena on mahdollistaa laitosten palkitseminen hyvästä toiminnasta sekä osoittaa aikaansaatua vaikuttavuutta suhteessa kustannuksiin. Toiminnan taiteellista ja sisällöllistä laatua ei pyritä arvioimaan. Työryhmä luovutti esityksensä valtiosihteeri Marcus Rantalalle.

- Kulttuurin merkitys kasvaa yhteiskunnassa. Tämä merkitsee sitä, että kulttuurin toiminta-alue, toimintamuodot ja -tavat monipuolistuvat nykyisestä. Uusia painopisteitä nousee esiin, kuten kulttuurin sosiaaliset vaikutukset taloudellisten vaikutusten rinnalla, kestävän kehityksen vaatimukset ja monikulttuurisuus. Haasteena on toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistaminen samalla, kun joudutaan ottamaan huomioon, että kaikki resurssit ovat rajallisia, valtiosihteeri Rantala totesi luovutustilaisuudessa.

Työryhmä katsoo, että pienellä prosenttiosuudella valtionosuudesta arvioitaisiin ja kannustettaisiin museoiden, teattereiden ja orkestereiden toimintaa keräämällä muuttujia, jotka kuvaavat esimerkiksi toiminnan laatua, tuloksellisuutta, volyymia ja monipuolisuutta. Kyseeseen voisivat tulla laitoksen henkilöstöä ja taloutta, kävijöitä ja tuotantoja tai näyttelytoimintaa ja esimerkiksi tehtävää yleisötyötä ja erilaisia yhteistyöhankkeita kuvaavia muuttujia. Muuttujien tulisi olla suhteellisia, laitoksen toimintaympäristö ja sen muutokset huomioivia tunnuslukuja.

Valtionosuusuudistuksen seuranta

Työryhmä on seurannut museoiden, teattereiden ja orkestereiden vuosina 2008-2010 tehdyn valtionosuusuudistuksen toteutumista. Uudistuksen johdosta kulttuurilaitosten valtionosuudet kasvoivat noin 50 miljoonaa euroa eli lähes 80 %. Laitoksille tehdyn talousarviokyselyn perusteella voitiin todeta, että valtionosuuden kasvun lisäksi kuntien rahoitus museoiden, teattereiden ja orkestereiden toimintaan on kasvanut vuodesta 2007 vuoteen 2010 noin 6,9 miljoonaa euroa. Vuodesta 2009 vuoteen 2010 kuntien rahoitusosuuden on kuitenkin arvioitu jälleen laskevan. On myös huomattava, että vaihtelut valtionosuuden kohdentumisessa paikkakuntien ja laitosten välillä ovat suuria. 

Työryhmä korostaa, että valtionosuuksien kohdentuminen laitosten toimintaan on erittäin tärkeää. Tilannetta tulee seurata myös jatkossa.

Työryhmällä oli alajaosto, joka käsitteli museosektoria koskevia kysymyksiä. Museojaosto teki esityksiä erikoismuseoiden rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi sekä esitti, että erikoismuseokentästä ja siinä tapahtuneista muutoksista esitetään laadittavaksi selvitys kevään 2011 loppuun mennessä.

Museojaosto esitti myös korotetun valtionosuuden maksuperusteita täsmennettäväksi. Museovirasto käy nelivuosittain korotettua valtionosuutta saavien museoiden kanssa neuvottelut valtakunnallisen tai alueellisen toiminnan painopisteistä. Museojaosto esittää, että seuraavan neuvottelukierroksen yhteydessä kartoitetaan, mikä osa museoiden toiminnasta ja resursseista käytetään alueellisiin ja valtakunnallisiin tehtäviin. Kartoituksen pohjalta arvioidaan, onko valtionosuuden määräytymisperusteita syytä tältä osin uudistaa.

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusuudistus 2008–2010; Osa II

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen, puh. 09 160 77483

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö