Taidetoimikuntalaitos merkittävä toimija lastenkulttuurin saralla

Taidetoimikuntalaitos on ollut merkittävä valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen toimija lastenkulttuurin saralla. Taidetoimikuntalaitos on muun muassa ohjelmatyöllä, apurahoja ja avustuksia kohdentamalla tai erilaisia lastenkulttuurihankkeita käynnistämällä tukenut lastenkulttuuripoliittisen ohjelman (2003–2007) toteutumista. Näin todetaan opetusministeriön laatimassa selvityksessä Lastenkulttuuripoliittisen ohjelman toteuma.

Selvitys osoittaa, ne toimenpiteet, joihin ministeriössä on voitu vaikuttaa suoraan joko budjetoinnin, tulosohjauksen tai lainsäädännön kautta, ovat toteutuneet hyvin. Kaiken kaikkiaan ohjelmalla on ollut positiivinen vaikutus lastenkulttuurille. Sen puitteissa tehdyt toimenpiteet ovat lisänneet lasten mahdollisuuksia tutustua eri taiteenaloihin ja kehittää niihin liittyviä taitojaan. Taidekasvatusta ja harrastustoimintaa kehittämällä on tuettu lasten luovuuden ja itsetunnon kehittymistä sekä heidän kulttuurista tietoisuuttaan.

Määrärahaa lisäämällä, toimijoita aktivoimalla ja ottamalla huomioon alueelliset erityispiirteet on lapsille suunnattujen taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuus kasvanut. Erityisin toimenpitein on myös parannettu palveluiden saavutettavuutta erilaisten vähemmistöjen osalta. Lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen merkityksen argumentointi on vahvistunut ohjelman aikana tehtyjen hankkeiden arvioinnin, tiedotuksen ja julkaisutoiminnan myötä ja lasenkulttuurin näkyvyys mm. kuntatasolla, erilaisissa politiikkaohjelmissa ja tiedotusvälineissä yleensä on lisääntynyt.

Erityisen positiivisena tuloksena voidaan pitää yhteistyön lisääntymistä eri toimijoiden ja toimintasektoreiden välillä niin toiminnan suunnittelussa kuin itse toiminnan järjestämisessä ja rahoituksessa. Nähtävissä myös on, että lastenkulttuuritoiminnassa ollaan siirtymässä yhä ammattimaisempaan suuntaan. Sillä voidaan olettaa olevan vaikutusta tulevaisuudessa lastenkulttuurin aseman ja palveluiden edelleen kehittymiseen.

Lastenkulttuuripoliittisen ohjelman toteuma -julkaisu opetusministeriön sivuilla.