Taidetoimikunnat tukivat vuonna 2009 taiteellista toimintaa yli 28 miljoonalla eurolla

Taiteen keskustoimikunnan yhteydessä toimivat valtion taidetoimikunnat, apurahalautakunnat ja alueelliset taidetoimikunnat myönsivät vuonna 2009 tukea taiteelliseen toimintaan kaikkiaan runsaat 28 miljoonaa euroa. Tukea myönnettiin apurahoina, avustuksina, palkintoina sekä taiteilijaprofessorien ja läänintaiteilijoiden palkkoina. Tukisumma kasvoi edellisvuodesta 12 prosenttia.

Kasvu johtui muun muassa valtion työskentelyapurahoihin liitetyn eläke- ja sosiaa-liturvan aiheuttamasta korotuksesta. Niin ikään kirjastoapurahoina kirjailijoille ja kääntäjille myönnettävä tuki kasvoi edellisvuodesta. Tiedot käyvät ilmi Taiteen keskustoimikunnan tutki-musyksikön uudesta julkaisusta Taidetoimikuntien myöntämä tuki 2009.

Eri taiteenaloille myönnettyjen tukien osuudet koko taiteen keskustoimikunnan tuesta olivat samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna. Eniten tukea suunnattiin kirjallisuudelle (20,3 %) ja kuvataiteelle (19,5 %).

Valtion taidetoimikuntien (ml. apurahalautakunnat) tuesta suurin osuus suuntautui kirjallisuu-delle (23 %) ja toiseksi suurin osuus kuvataiteelle (18 %). Sen sijaan alueelliset taidetoimikun-nat tukivat eniten kuvataidetta (27 %) ja toiseksi eniten näyttämötaidetta (15 %).

Taidetoimikunnille osoitettiin vuonna 2009 yhteensä yli 13 000 hakemusta ja apurahoja ja avustuksia myönnettiin runsaat 4 000. Vajaa kolmannes (31 %) hakemuksista sai myönteisen päätöksen.

Yksittäisiä hakijoita oli kaiken kaikkiaan noin 8 300, sillä yli 2 800 hakijaa jätti useamman kuin yhden hakemuksen. Eniten hakijoita oli kuvataiteen (lähes neljännes hakijoista) ja kirjallisuu-den (noin viidennes) aloilla. Apurahan sai kaikkiaan noin 3 500 henkilöä, työryhmää ja yhtei-söä eli 43 prosenttia kaikista hakijoista. Apurahoja ja avustuksia myönnettiin lukumääräisesti eniten kirjallisuuden (30 %) ja kuvataiteen (17 %) edustajille.

Taidetoimikuntien tukea hakeneista yksityishenkilöistä alle 35-vuotiaita oli neljännes ja saajis-ta noin viidennes. Hakijoiden keski-ikä oli 45 vuotta ja apurahaa saaneiden keski-ikä 47 vuot-ta. Eniten alle 35-vuotiaita hakijoita oli tanssitaiteen (44 %) ja vähiten kirjallisuuden hakijoissa (9 %).  Naisia oli taidetoimikuntien tuen hakijoista kaikkiaan 52 prosenttia ja apurahan saajista 50 prosenttia. Suurimmillaan naispuolisten hakijoiden osuus oli tanssitaiteessa (78 %) ja pie-nimmillään säveltaiteessa (32 %).

Pääkaupunkiseudulla asuvia oli valtion taidetoimikuntien apurahojen ja avustusten hakijoista 52 prosenttia ja saajista 53 prosenttia. Kuvataidetta ja kirjallisuutta lukuun ottamatta kaikilla aloilla oli pääkaupunkiseudulla asuvia hakijoita puolet tai enemmän kyseisen alan hakijamää-rästä. Alueellisten taidetoimikuntien hakijoista 54 prosenttia ja saajista 55 prosenttia oli alueen keskuskaupungista.

Valtion taidetoimikuntien hakijoista ja saajista ruotsinkielisiä oli 7 prosenttia. Äidinkielenään jotakin muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien osuus apurahan hakijoista  oli 5 prosenttia ja saajista 3 prosenttia. Alueellisten taidetoimikuntien hakijoita ei ole tilastoitu äidinkielen mukaan.

Paula Karhunen ja Kaija Rensujeff: Taidetoimikuntien myöntämä tuki 2009 - Support gran-ted by the Arts Councils 2009. Tilastotiedote - Facts and Figures 1/2010. Helsinki 2010. ISSN 1457-3609.

Julkaisu on maksuton. Yli kymmenen julkaisun tilauksista laskutamme toimitusmaksun.

Lisätietoja:
Tutkimusyksikön päällikkö Paula Karhunen, puh. (09) 1607 7202, paula.karhunen(at)minedu.fi

Tilaukset:
Taiteen keskustoimikunta, Julkaisut, PL 293, 00171 Helsinki
puh. (09) 1607 7066, tkt-kirjasto(at)minedu.fi