Ministeri Stefan Wallin: Kulttuurisia oikeuksia vahvistettava

Selonteko kulttuurin tulevaisuudesta -päätösseminaarissa 16. helmikuuta keskusteltiin kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristöjen, kulttuurisen moninaisuuden ja monikulttuurisuuden, kulttuurituotantojen ja -palveluiden sekä kulttuuritoimialojen talouden tulevaisuudesta sekä niitä koskevien toimenpiteiden toteuttamisesta.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin muistutti seminaarissa, että kulttuurilla on laajempi yhteytensä:
 - Meistä kukaan ei elä kulttuuritta; meillä kaikilla on yksi tai useampi äidinkieli, me harjoitamme joka päivä jonkinlaista työkulttuuria ja nautimme ruokakulttuurista. Kulttuuri voi olla taidetta, mutta se voi olla myös fyysistä kulttuuria eli liikuntaa. Kulttuurin käsite on laaja: aina mustasta makkarasta Sibeliukseen.

- Kulttuuriset oikeudet tulee nähdä jokamiehenoikeuksina. Kulttuuristen oikeuksien ymmärtäminen maailmanlaajuisina ihmisoikeuksina voi toimia myös konfliktien ratkaisun avaimena niiden kärjistämisen sijaan. Nähdäkseni juuri kulttuurisia oikeuksia koskevat kiistatilanteet ovat nousemassa yhä keskeisemmiksi sekä kansojen välisissä että myös maiden sisäisissä ristiriitatilanteissa.

- Selkeimmin keskustelu kulttuurisista oikeuksista on viime vuosikymmeninä näkynyt kielellisten, etnisten ja uskonnollisten ryhmien suhteessa valtaväestöön. Kulttuuristen oikeuksien määrittely osana maailmanlaajuisia ihmisoikeuksia on tärkeä askel esimerkiksi kansainvälisten sopimusten vahvistamisessa, sanoi ministeri Wallin.

Seminaarissa käsiteltiin kulttuuristen oikeuksien suhdetta ihmisoikeuksiin ja kansainvälisiin sopimuksiin sekä Euroopan unionin normeihin ja käytäntöihin.

Kulttuuriset oikeudet ovat osa sosiaalisia, sivistyksellisiä ja taloudellisia oikeuksia. Ne koskevat jokaisen oikeutta kieleen, kulttuuriin, luovaan työhön tai ilmaisuun, vaikka niitä koskeva keskustelu on usein liittynyt kulttuurisiin, kielellisiin tai kansallisiin vähemmistöihin.

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta annettiin eduskunnalle toukokuussa 2010. Edellisestä kulttuuripoliittisesta selonteosta on kulunut parikymmentä vuotta. Kyseessä on nyt ensimmäinen, varsinaisesti kulttuurin tulevaisuutta koskeva selonteko. Tämän vuoden alussa eduskunnan sivistysvaliokunta antoi mietintönsä selonteosta ja eduskunta hyväksyi tammikuussa selonteon johdosta mietinnön mukaisen kannanoton.

Eduskunnan kannanotossa nostetaan selonteosta esiin erityisesti kahdeksan toimenpidekohtaa, joilla valtio voi tukea ja parantaa taiteen ja kulttuurin elinvoimaisuutta Suomessa. Selonteossa esitetään lisäksi, että valtioneuvosto tekee opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelusta päätöksen toimenpiteistä taide- ja kulttuuripolitiikan vaikuttavuuden lisäämiseksi yhteiskuntapolitiikassa eri hallinnonalojen yhteistyönä. Tämä päätös valmistellaan seuraavaa hallitusta varten.

Lisätietoja: erityisavustaja Susanna Korpivaara, puh. 0400 322432, pääsihteeri Hannele Seitsonen, puh. (09) 160 77070

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta

Lähde: OKM /Viestintä