Selvityshenkilöt esittävät Taiteen edistämiskeskuksen perustamista

Opetus- ja kulttuuriministeriön virastojen rakennetta, ohjausta ja rahoitusta ehdotetaan uudistettavaksi. Selvityshenkilöt, kansliapäällikkö Harri Skog ja ylijohtaja Håkan Mattlin luovuttivat perjantaina 18. helmikuuta esityksensä opetusministeri Henna Virkkuselle ja valtiosihteeri Marcus Rantalalle. Taiteen keskustoimikunnan tilalle ehdotetaan perustettavaksi Taiteen edistämiskeskus aiemman suunnitelman mukaisesti.

Selvityshenkilöt esittävät suurta muutosta virastokenttään. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla olisi ministeriön lisäksi seitsemän valtion virastoa nykyisten 16 sijasta. Mitään nykyisistä toiminnoista ei lopeteta, mutta eräiden virastojen organisoimistapa muuttuisi: kaksi virastoa muutetaan säätiöiksi, yksi yhdistykseksi ja lisäksi kaksi organisaatiota toimisi julkisoikeudellisina laitoksina.

Viime vuonna valmisteltiin lakiesityksen muotoon laadittu ehdotus Taiteen edistämiskeskuksesta. Esityksen mukaan taidetoimikuntalaitoksen hallintorakennetta uudistettaisiin, Taiteen keskustoimikunta lakkautettaisiin sekä vahvistettaisiin sen tilalle perustettavan Taiteen edistämiskeskuksen hallinnollista asemaa ja päätöksentekovaltaa. Esityksellä ei poistettaisi kollegiaalista päätöksentekoa, mutta lisättäisiin taiteen toimialan hallintokapasiteettia. Esitystä ei kuitenkaan ole toistaiseksi toteutettu. Selvityshenkilöiden mukaan Taiteen edistämiskeskuksen perustaminen soveltuisi hyvin OKM-konsernin rakenteeseen ja se vahvistaisi ja kokoaisi toimintoja yhteen. Taiteen keskustoimikunnan tutkimusta koskevat tehtävät esitetään siirrettäväksi Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiöön CUPORE:een.

Esityksen mukaan Kansallinen audiovisuaalinen arkisto ja perustettava Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus yhdistettäisiin, Suomenlinnan hoitokunta yhdistettäisiin Museovirastoon, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus yhdistettäisiin Suomen Akatemiaan ja Opintotuen muutoksenhakulautakunta yhdistettäisiin Opetushallituksen yhteyteen

Valtion taidemuseosta muodostettaisiin yksityisoikeudellinen säätiö Kansallisgalleria. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutista muodostettaisiin yksityisoikeudellinen säätiö. Celia - Näkövammaisten kirjasto siirrettäisiin yhdistyksen ylläpidettäväksi.

Kansalliskirjasto erotettaisiin Helsingin yliopistosta julkisoikeudelliseksi laitokseksi ja Varastokirjasto yhdistettäisiin osaksi Kansalliskirjastoa. Koulutuksen arviointitoiminnot koottaisiin yhteen Koulutuksen arviointikeskukseksi yhdistämällä Koulutuksen arviointineuvoston, Korkeakoulujen arviointineuvoston ja Opetushallituksen arviointitoiminnat sekä Ylioppilastutkintolautakunnan toiminnat. Arviointikeskuksesta perustettaisiin julkisoikeudellinen laitos.

Selvityshenkilöt esittävät myös viestintä- ja media-asioiden yhteen kokoamista. Viestintäpolitiikan ja tietoyhteiskuntapolitiikan sisältökysymykset ehdotetaan siirrettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan ja tehtäviin. Näihin kuuluvat sähköisissä viestintäverkoissa tarjottujen palveluiden ja viestinnän sääntely, televisio- ja radiotoiminta, tietoverkkojen sisältöpalvelut sekä Yleisradio Oy:tä ja lehdistöä koskevat asiat.

Rahapelitoiminnan osalta esitetään selvitettäväksi mahdollisuudet yhdistää Raha-automaattiyhdistys ry:n, Fintoto Oy:n ja Veikkaus Oy:n pelitoiminta. Keskittämisellä arvioidaan säästettävän noin 50 miljoonaa euroa vuodessa. Uudistus antaisi myös mahdollisuuden ehkäistä ja hallita rahapelihaittoja nykyistä kattavammin. Yhdistyminen ei vaikuttaisi nykyiseen tuotonjakoon eri edunsaajaryhmien välillä. Veikkausvoittovarojen vuotuiseen tuottoarvioon esitetään tasokorotusta.

Selvityshenkilöiden ehdotus: Yhdessä enemmän, selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja -rakenteesta

Selvitykseen liittyvää aineistoa on kootusti opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivulla