Työryhmä: Taiteen vapaan kentän toimintaedellytyksiä parannetaan

Eri taiteenalojen vapaan kentän ammattilaisryhmien asemaa ja toimintaedellytyksiä halutaan parantaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä esittää taiteenedistämisjärjestelmän ja kiertuetoiminnan kehittämistä, tilojen yhteiskäytön lisäämistä sekä alan tuottaja- ja yrittäjäosaamisen vahvistamista. Lisäksi työryhmä ehdottaa pysyviä määrärahalisäyksiä eri taiteenaloille. Esitys luovutettiin valtiosihteeri Marcus Rantalalle keskiviikkona.

Työryhmä ehdottaa kolmiportaisen avustusjärjestelmän luomista ryhmien toiminnan jatkuvuuden parantamiseksi. Tukea voitaisiin myöntää sekä uusille, muutaman vuoden toimineille että valtionavustuksen piirissä oleville vakiintuneille ryhmille. Hakemuksessaan toimijat esittävät 1, 3 tai 5 -vuoden toimintasuunnitelman, mutta avustus myönnettäisiin vuodeksi kerrallaan, ja mahdollisuuksien mukaan myös seuraavina vuosina.

Ammattilaisryhmille osoitettujen toiminta- ja produktioavustusten myöntöperusteissa otettaisiin jatkossa huomioon myös ryhmän tuotanto-osaaminen sekä mahdollinen kansainvälinen toiminta. Erityisavustuksia voitaisin myöntää yksittäisten taiteilijoiden ja produktioiden lisäksi myös kehittämishankkeisiin. Lisäksi avustusta voitaisiin myöntää mm. tiedotuksen ja markkinoinnin kehittämiseen, tuotteistamiseen, tuotantotoimistojen perustamiseen ja produktioiden valmisteluun.

Ryhmien toimeentulon parantamiseksi, esitysten elinkaaren pidentämiseksi ja palveluiden monipuolistamiseksi esitetään  perustettavaksi kaikkia taiteenaloja koskeva yhteistyöelin, jonka tehtävänä on laatia valtakunnallinen selvitys kiertuetoiminnan lisäämiseksi ja yhteistyön esteiden purkamiseksi.

Taiteen vapaan kentän yrittäjä- ja tuottajaosaamista sekä alan rahoitukseen liittyvää neuvontaa olisi lisättävä mm. hyödyntämällä jo toteutettuja kehittämisprojekteja. Myös starttirahajärjestelmän soveltamista taiteen alan toimintaan esitetään selvitettäväksi. Työryhmä ehdottaa myös, että eri taiteenalojen tutkintoon johtavassa ja täydennyskoulutuksessa painottuisi aiempaa vahvempana osa-alueena tuottaja- ja yrittäjäosaaminen.

Esitysten toteuttamiseksi työryhmä ehdottaa määrärahalisäyksiä valtion talousarvioon asteittain vuoteen 2015 mennessä.

Vapaaseen kenttään kuuluu ammattitaiteilijoita, jotka eivät ole valtionosuusjärjestelmän piirissä. Vapaan kentän toimijoita ovat näyttämö-, tanssi-, sävel-, sirkus- ja performanssi- ja esitystaiteen aloilla mm. valtion harkinnanvaraista toiminta- tai projektiavustusta saavat ryhmät, yksittäiset työryhmät, tuotantotalot ja muut erilaisia taidetilaisuuksia järjestävät tahot sekä freelancetaiteilijat. Sirkustaiteella tarkoitetaan tässä yhteydessä ns. nykysirkusta. Hallitusohjelman mukaan taiteen vapaan kentän toimijoiden toimintamahdollisuudet turvataan.

Työryhmän esitys OKM:n verkkosivuilla

Lähde: OKM viestintä