Taiteen keskustoimikunnassa haettavana suunnittelijan virka

Taiteen keskustoimikunta on opetusministeriön hallinnonalalla toimiva asiantuntijaelin ja valtion viranomainen, jonka tehtävänä on yhdessä valtion ja alueellisten taidetoimikuntien kanssa tukea taidetta mm. jakamalla apurahoja ja avustuksia.

Taiteen keskustoimikunnan hallintotoimistossa julistetaan haettavaksi SUUNNITTELIJAN virka

Virka on sijoitettu Taiteen keskustoimikunnan palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 5 (tehtäväkohtainen palkanosa 2039,41 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 45 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Suunnittelijan tehtävät liittyvät Taiteen keskustoimikunnan viraston tietopalvelun ja taidetoimikuntien asiakirjahallinnon ylläpitoon ja kehittämiseen. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu valtion taidetoimikunnilta haettavia apurahoja ja avustuksia koskevaa asiakaspalvelua ja muita hallintotoimiston työtehtäviä.

Suunnittelija toimii viraston kirjaamo- ja arkistotoimintojen vastuuhenkilönä; tehtävänä on mm. yleishallinnon saapuvan ja lähtevän asiakirjaliikenteen rekisteröinti ja jakelu, asiakirjojen arkistointi, toimikuntien työhön liittyvän tietopalvelun ja asiakirjahallinnon kehittäminen sekä virastoon kuuluvien alueellisten toimipisteiden asiakirjahallinnon ohjeistus ja tukipalvelu.

Suunnittelija osallistuu valmisteilla olevan opetusministeriön hallinnonalan sähköisen asianhallinnan järjestelmän (SALAMA) käyttöönoton suunnitteluun viraston asiakirjahallinnon vastuuhenkilönä. Järjestelmän valmistuttua vuonna 2009 hän toimii näissä asioissa sen pääkäyttäjänä virastossa.

Virkaan ei ole säädettyä kelpoisuusvaatimusta. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttavat soveltuva ajantasainen arkistoalan koulutus, hyvät IT-valmiudet sekä työkokemus tietopalvelutehtävistä. Taide- ja kulttuurihallinnon tuntemus katsotaan eduksi.

Hakijalta edellytetään valtion virkamiehiltä vaadittavaa kotimaisten kielten taitoa.
Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Etsimme oma-aloitteista ja yhteistyökykyistä henkilöä, joka ottaa vastuun omasta työstään ja osaa opastaa myös muita. Työ edellyttää tarkkuutta ja järjestelykykyä ja kehittämistyössä kykyä hahmottaa toiminnan kokonaisuuksia.

Taiteen keskustoimikunnalle osoitetut hakemukset liitteineen tulee toimittaa osoitteeseen PL 293, 00171 Helsinki (käyntiosoite: Maneesikatu 7) viimeistään perjantaina 14. marraskuuta 2008 klo 16.15 mennessä. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Esa Rantanen, puh. (09) 1607 7065.

Helsingissä  30.10.2008
Taiteen keskustoimikunta