Työryhmä kartoitti kulttuuritapahtumien avustusjärjestelmän uudistamista

Kulttuuritapahtumien avustusjärjestelmää ja sen toimivuutta koskeva kartoitustyö on valmistunut. Kartoituksen tehneen työryhmän mielestä avustusjärjestelmän uudistus on tarkoituksenmukaisinta tehdä vuonna 2013 toteutettavaksi aiotun taidetoimikuntalaitosuudistuksen yhteydessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti helmikuussa 2011 työryhmän kartoittamaan kulttuuritapahtumien nykyistä avustusjärjestelmää. Ministeriö julkaisi kartoituksen 6. syyskuuta.
 
Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki ei ota vielä kantaa työryhmän esitykseen. Arhinmäen mielestä uudistamista on järkevää käsitellä hallitusohjelmaan sisältyvän, taiteen keskustoimikuntaa koskevan uudistuksen yhteydessä.

Ministeriöltä saamansa toimeksiannon mukaan työryhmän tuli ottaa huomioon mm. tapahtumien kulttuurinen ja taiteen alakohtainen vaikuttavuus sekä niiden aluetaloudelliset ja työllisyysvaikutukset. Lisäksi tuli kiinnittää huomiota hakemusten käsittelyaikaan ja avustuspäätösten ajoittamiseen, uusien tapahtumien mahdollisuuksiin päästä valtion tuen piiriin sekä mahdollisiin päällekkäisyyksiin muiden valtion tukimuotojen kanssa.

Työryhmän tuli kartoittaa avustettavien tapahtumien kokonaismenoja ja valtionavustuksen osuutta kokonaiskustannuksista, avustuksen saajien tuen kehitystä viime vuosina sekä mahdollisuutta eriyttää suurten kulttuuritapahtumien rahoitus. Toimeksiannossa edellytettiin myös esityksen tekemistä kulttuuritapahtumien määrärahojen uusista jakoperiaatteista.

Työryhmä laati kartoituksensa ja toimenpide-ehdotustensa pohjalta sähköisen kyselyn (webropol), joka osoitettiin taiteen keskustoimikunnalle, valtion taidetoimikunnille, alueellisille taidetoimikunnille ja vuonna 2011 avustusta saaneiden kulttuuritapahtumien järjestäjille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuonna 2011 noin 5 miljoonaa euroa valtakunnallisten kulttuuritapahtumien järjestämiseen. Tänä vuonna tukea on myönnetty 162 tapahtumalle. Ministeriö on lisännyt valtakunnallisille kulttuuritapahtumille osoitettua tukea vuosina 2007-2011 yhteensä lähes 1,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
-johtaja, työryhmän pj. Paula Tuomikoski (OKM), puh. 09 160 77486
-neuvotteleva virkamies Anne Mattero, (OKM), puh. 09 160 77247

Lähde: OKM Viestintä