Lapsenpäiväpalkintoa 2011 ehdotetaan Paltalle

Kaakkois-Suomi ehdottaa Palttaa Lapsenpäivä-palkinnon saajaksi vuonna 2011  

Tiedotteemme on pitkä, mutta perusteellisuuteen on syytä, koska Paltta on Sanasampo-hankkeellaan tehnyt Kaakkois-Suomessa aivan valtakunnallisesti merkittävää työtä sanataiteen edistämiseksi lasten keskuudessa. Kaakkois-Suomen taidetoimikunta on ehdottanut Palttaa vuosittain jaettavan Lapsenpäivä-palkinnon saajaksi vuonna 2011. Palkinnon jakaa 18.11.2011 kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki. Kansainvälistä lasten päivää vietetään Suomessa 20.11. Lapsen oikeuksien päivän -nimellä.

Taustaa palkinnosta:

Palkinto myönnetään taideharrastuksen ja taidekasvatuksen hyväksi tehdystä työstä yhteisölle. Palkintoa on myönnetty vuodesta 1999. Aiemmat saajat käyvät ilmi oheisesta liitteestä. Lapsenpäivä-palkinnon suuruus on 16 800 euroa ja sen ovat perinteisesti jakaneet kaksi saajaa. Vuoden 2011 teema liittyy lasten oikeuksien toteutumiseen sekä köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyyn taiteen ja kulttuurin avulla. YK:n lastenoikeuksia koskevan sopimuksen 31. artiklan mukaan"sopimusvaltiot tunnustavat lapsen oikeuden lepoon ja vapaa-aikaan, hänenikänsä mukaiseen leikkimiseen ja virkistystoimintaan sekä vapaaseen osallistumiseen kulttuurielämään ja taiteisiin. Sopimusvaltiot kunnioittavat ja edistävät lapsen oikeutta osallistua kaikkeen kulttuuri- ja taide-elämään ja kannustavat sopivien ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamista kulttuuri-,taide-, virkistys- ja vapaa-ajantoimintoihin." On tärkeää, että nämä oikeudet toteutuvat kaikkien lasten, myös vähävaraisten ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten kohdalla.Sanasampo on toteuttanut kaikkia näistä Etelä-Karjalassa. Tämän toiminnan sopisi saada ansaitsemansa tunnustuksen.  

Palkintoehdotuksen perustelut:

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta ehdottaa vuoden 2011 Lapsenpäivä-palkinnon saajaksi Sanasampo-hankkeellaan uraanuurtavaa sanataidetyötä lasten parissa tehnyttä Kirjoittajayhdistys Paltta ry:tä Kaakkois-Suomesta. Kahden vuoden Sanasampo-hankkeella Paltta on saanut juurrutettua sanataiteen siemenen aiemmin kovin kuivaan Etelä-Karjalan sanataidemaaperään. Siemen on saatu suurella innolla itämään yli 60 iältään 9-12-vuotiaan lapsen mielessä, mutta nyt tarvitaan jatkoa. Keskeinen kysymys on taidetoimikunnan mielestä tietoisuuden lisääminen sanataiteen merkityksestä. Sanasampo-hanke sai ensimmäisen Vuoden sanataideteko-palkinnon vuonna 2009. Tämänkin takia taidetoimikunta palkitsisi Paltan: intoa ja omistautumista sanataiteelle ei ole koskaan liikaa. 

Mikä on Sanasampo?

Sanasampo-hanke on Leader-rahoitteinen hanke, jota Paltta ry (http://paltta.wordpress.com/) hallinnoi ja johtaa. Hankkeen kokonaisbudjetti vuosille 2010-2011 on 53 370 euroa, josta yhdistyksen on täytynyt omarahoituksena koota viidennes. Hankkeen tavoitteeksi kirjattiin käynnistää lasten sanataidekerhot eri puolilla Etelä-Karjalaa ja vakiinnuttaa sanataideharrastus osaksi taiteen perusopetuksen tarjontaa. Paltan puheenjohtaja Marja Huuhtanen kertoo, että omarahoitus saatiin kivuttomasti kasaan, koska monet paikalliset tahot ymmärsivät sanataiteenopetuksen tärkeyden. Ruohonjuuritason toiminta sanataiteessa on väkevä peruste Lapsenpäivän -palkinnolle. Paltta teki myös kiintoisaa pioneerityötä rahoituksen suhteen, koska hanke rahoitettiin maaseudun kehittämiseen tarkoitetuista Leader-rahoista. Hanke työllisti alueen kirjailijoita ja kirjoittajia. Sanataideohjaajia hanke palkkasi yhdeksän; heidän lisäkseen hankekoordinaattorin joka on tehnyt noin 25%- työaikaa koko hankkeen ajan.Työllistävyyden lisäksi on muistettava, että Etelä-Karjalasta on aiemmin puuttunut lasten sanataideharrastus lähes kokonaan, vaikka maakunnassa on ollut muuten vahvaa taiteen perusopetustarjontaa mm. musiikin, kuvataiteen ja tanssin alueilla. Hanke alkoi jo vuoden 2009 aikana päähanketta valmistelevalla Sanarumpu-hankkeella, jossa koulutettiin ohjaajia Sanasampon käyttöön. Lisäksi keskityttiin tiedottamaan vuonna 2010 alkavasta hankkeesta lapsia ja heidän vanhempiaan.Suomen sanataideopetuksen seura myönsi ensimmäisen Vuoden sanataideteko 2009 -tunnustuksen Sanasampo-hankkeelle heti tuoreeltaan vuoden 2010 alussa. 

Mitä hankkeessa tehtiin?

Sanasampo-hankkeen aikana on syntynyt kaikkiaan 12 sanataidekerhoa Etelä-Karjalan maakuntaan akselille Ylämaa - Parikkala / Saaren kylä. Yksi näistä, Uukuniemen koulun kerho, toimi pilottikerhona, jota pidettiin hankkeen suunnittelun aikana. Kerhojen sisällöt vaihtelivat, osassa painotettiin draamakasvatusta, yhdessä perehdyttiin lehtityöhön. Tärkeintä kaikissa kerhoissa oli ilmaisun vapaus ja kirjoittamisen riemu, lukemisen ihanuutta unohtamatta! Toimintaan osallistui kaikkiaan yli 60 iältään 9-12 -vuotiasta lasta. Kerhotyön ohella järjestettiin kolme sanataideleiriä, joista viimeisin toteutetaan marraskuussa 2012 (yhteistyössä Jaakkiman kristillisen opiston kanssa). Opetuksen lisäksi kerholaiset ovat tehneet useita omia kerhojulkaisujaan ja valmistelevat parhaillaan painettua kirjaa. Sampolaiset perustivat blogger-palveluun oman "Sampolaiset" -blogiryhmän (http://sampolaiset.blogspot.com/), jonka kautta tietoa toiminnasta jaetaan ja kirjoituksia saatetaan toisten ulottuville ja kommentoitaviksi. Omaa verkko-opetusversiota ei Sanasampo-hanke lähtenyt tekemään kuten on toimittu mm. Pohjois-Karjalassa. Tässä hankkeessa päätettiin resurssien vähäisyyden takia keskittyä lähiopetukseen ja leireihin. 

Mitä tapahtuu tästä eteenpäin?

Puheenjohtaja Marja Huuhtasen mukaan hankkeessa saavutettiin suurella innolla ja pienillä resursseilla paljon hyvää, mutta vaikka kaikki toiminta jää kahden vuoden hankekauden lyhyyden vuoksi osittain kesken, niin Sanasampo-hankkeen ehdoton merkitys on ollut sanataiteen harrastusmahdollisuuden (ja ylipäätään koko taiteenlajin!) tunnetuksi tekeminen Etelä-Karjalan maakunnassa. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja niin Paltta aikookin tehdä.Sanataideinto on edelleen vahva, koska lasten ohjaamisella luovan kirjoittamisen ja sitä kautta itseilmaisun pariin on laaja kulttuurinen merkitys paitsi taidekasvatuksen, myös oppimisen näkökulmasta. Kun tavoitteeksi asetettiin harrastusmahdollisuuden juurruttaminen osaksi pitkäjänteistä lasten vapaa-ajan ohjelmatarjontaa, niin tässä onnistuttiin: useimpien kuntien kansalais- ja työväenopistot ovat tarjonneet nyt hankekauden loppuessa sanataideryhmiä lapsille, ja Rautjärvellä ja Parikkalassa ryhmät käynnistyivätkin. Myös maakuntakirjasto on omalla panoksellaan tukenut sanataiteen edistämistä, tarjoamalla konkreettista, lapsilähtöistä toimintaa - osin jopa niin, että on menty sinne missä tuon ikäiset lapset ovat, kouluun. Sanasampo-hanke ei ole Leader-rahoituksena voinut toimia Imatralla ja Lappeenrannassa, missä on onnistuttu kirjastojen oman aktiivisuuden kautta toimimaan "Villit kynäilijät kirjastossa" -sanataideryhmänä. Nämä molemmat ryhmät ovat olleet täynnä, molemmissa on sanaillut noin 10 kirjoittajaa. Huuhtasen mielestä, jos jotakin pitäisi kehittää, niin taloudellisten resurssien ohella toimintojen markkinointia. Alakouluikäisille lapsille voi mainostaa suoraan, mutta usein viesti eksyy ennen kuin se tavoittaa lasten elämänkulusta päättävät tahot, vanhemmat. Toisaalta vanhemmille suoraan markkinointi vaatii erilaisen sisällön kuin lapsille suunnattava; olisi siis valittava joko tai, kun käytössä on rajalliset resurssit.Vajaa kaksi vuotta on lyhyt aika juurruttaa maakuntaan kokonaan uusi taiteen perusopetuksen alue. Mutta Sanasampo kylvi siemenen - ja se itää. Tätä siementä Kaakkois-Suomen taidetoimikunta ehdottaa palkittavaksi Lapsenpäivä-palkinnolla.
Viimeksi päivitetty ( 14.10.2011 )