Keski-Suomen taidetoimikunta käynnistää ideahaun

Keski-Suomeen 67 000 euroa nuorten taiteilijoiden ja kulttuuri- ja sosiaalialan ammattilaisten työllistämiseen Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -hankkeisiin

Eri koulutusasteilta valmistuneita taiteilijoita, tuottajia sekä sosiaali- ja kulttuurialan ammattilaisia työllistetään tuottamaan kulttuuri- ja taidesisältöisiä hyvinvointipalveluja Keski-Suomeen. Taidetoimikunta etsii hankkeita, jotka työllistävät maakunnassa kuusi alle 30-vuotiasta ammattilaista puoleksi vuodeksi. Työllistettävien nuorten ei tarvitse olla työvoimatoimistoon kirjautuneita työnhakijoita.

Kulttuurihyvinvointipalvelu voidaan hankkeissa ymmärtää laajasti. Hankeideat voivat painottua esimerkiksi taiteen soveltavaan käyttöön mm. nuoriso- tai hoivatyössä, sosiokulttuuriseen innostamiseen ja voimauttamiseen eri yhteisöissä tai uusien palvelukonseptien suunnitteluun ja pilotointiin yksityisellä sektorilla.

Työllistäjänä haettavissa hankkeissa voivat olla esimerkiksi kuntien kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveystoimet, kansalais- ja työväenopistot, yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Hankkeen tulee alkaa vuoden 2010 aikana, mutta se voi jatkua ensi vuoden alkupuolelle.

Työllistettävien henkilöiden palkaksi on määritelty 1 800 euroa kuukaudessa sivukuluineen. Taidetoimikunnan kautta saatava tuki työllistettyä kohti on 1 440 euroa kuukaudessa eli 80 prosenttia kokonaispalkkakuluista. Työllistävän toimijan omavastuuosuudeksi muodostuu näin ollen 360 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi työllistäjä vastaa työskentelystä aiheutuvista materiaalikuluista. Työllistettävän päivittäistä työaikaa ei ole tarkemmin määritelty.

Valtionavustus perustuu hallituksen lisätalousarvion miljoonan euron suuruiseen erillismäärärahaan, joka osoitetaan alueellisten taidetoimikuntien käyttöön edellyttäen, että eduskunta hyväksyy esitetyn lisäyksen.

Taidetoimikunta odottaa keskisuomalaisilta toimijoilta vapaamuotoisia valtionavustushakemuksia, joista tulee käydä ilmi hankkeen sisältö, aikataulu ja kustannusarvio, perustiedot hankeen toteuttajasta sekä kuinka monta ammattiin valmistunutta nuorta hankkeeseen aiotaan työllistää. Myös nuorilla taiteilijoilla sekä kulttuuri- ja sosiaalialan ammattilaisilla on mahdollisuus ilmoittaa hankeideoistaan taidetoimikunnalle, jolloin pyrimme löytämään työllistävän toimijan yhdessä. Hankkeen toteutuksesta on sen päätyttyä annettava taidetoimikunnalle selvitys ja tilitys.

Keski-Suomen taidetoimikunta julistaa valtionavustuksen heti haettavaksi ja hakemuksia voi jättää 28.5. saakka postiosoitteeseen: Keski-Suomen taidetoimikunta, Keskustie 20 C 32, 40100 Jyväskylä. Tarpeen vaatiessa hakuaikaa voidaan pidentää. Taidetoimikunta käsittelee hakemuksia kokouksessaan 4.6.2010.

Lisätietoja

ma. pääsihteeri Ilkka Kuukka, 050 550 1850