Taidehallinto otti kantaa ALKU-hankkeeseen

Taiteen keskustoimikunta hyväksyi kokouksessaan 10.12. aluehallinnon kehittämistyöryhmän raportissas oleviin ehdotuksiin liittyvän kannanoton, joka oli laadittu yhteistyössä alueellisten taidetoimikuntien kanssa ja perustui niiden asiantuntemukseen ja kokemukseen.

Kyseessä on siis maan koko taidehallinnon yhteinen näkemys, jossa korostetaan alueellisten taidetoimikuntien yhteistyömahdollisuuksia maakunnan liittojen kanssa ja ilmaistaan taidetoimikuntien olevan halukkaita antamaan asiantuntemustaan yhteisten strategioiden luomisessa maakuntien kehittämiseksi.

Taidehallinto vastustaa kuitenkin työryhmän raportissa kirjattua tavoitetta, jonka mukaan maakunnan liitot toimisivat tulevaisuudessa opetusministeriön sijasta alueellisten taidetoimikuntien jäsenten nimittäjäviranomaisena.

Se murentaisi juuri  rakennetun taidehallinnon sisäisen yhtenäisyyden ja vaikeuttaisi myös opetusministeriön alaisuudessa tehtävää valtakunnallista taiteen edistämisen strategiatyötä. Osa taidetoimikunnista toimii nyt jo useamman maakunnan liiton alueella, joten niiden nimittäminen ehdotetulla tavalla ei ole edes käytännössä mahdollista. 

Taidehallinto pitää sen sijaan tärkeänä, että kaikki maakunnan liitot toimisivat aktiivisina alueellisten taidetoimikuntien jäsenten jäsenten ehdottajatahoina, millä voitaisiin vahvistaa taidetoimikuntien koko toimialueensa edustavuutta. 

Pirkanmaan taidetoimikunta hyväksyi omalta osaltaan kannanoton periaatteet yksimielisesti kokouksessaan 17.11.2008. 

Taidehallinnon lausunto asiassa on kokonaisuudessaan alla:

TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA   11.12.2008 
Dnro 5/613/2008


HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄLLE
ALUEHALLINTOHANKKEEN OHJAUSRYHMÄLLE
OPETUSMINISTERIÖLLE
MAAKUNNAN LIITOILLE

Lausunto koskien alueellisten taidetoimikuntien asemaa ja nimittämistä

Aluehallinnon uudistamishanke, organisaatio-, ohjaus-, ja tuottavuustyöryhmän raportissa 4.11.2008 esitetään, että yhteistoimintaa tulee tiivistää maakunnan liittojen, alueellisten taide¬toimikuntien ja liikuntaneuvostojen kesken sekä esitetään annettavaksi maakunnan liitoille pää¬tösvalta näiden toimielinten kokoonpanoista.

Alueellisia taidetoimikuntia koskevat raportin kirjaukset korostavat taidetoimikuntien ja maakun¬nan liittojen yhteistyön tiivistämistä erityisesti strategisella tasolla. Maakunnan liitot vetävät alu¬eellista suunnittelutyötä, kuten maakuntasuunnitelmia ja -ohjelmia, joiden kautta myös kulttuurin ja luovan toimialan kehittämisen näkökulmien tulisi nousta esille. Kaikissa maakunnissa alueelli¬set taidetoimikunnat ovat jollakin tavalla päässeet mukaan strategiseen työskentelyyn, vähim¬millään se on ollut lausuntojen antamista ja parhaimmil¬laan osallistumista MYR:in työskentelyyn ja maakuntasuunnitteluun. Myönteistä ja perus¬teltua on rakenteiden vahvistaminen ja tiivistämi¬nen eri toimijoiden kesken. 

Taiteen keskustoimikunta ja alueelliset taidetoimikunnat vastustavat esitystä alu¬eellisten taidetoimikuntien nimityksistä päättämisen siirtämistä maakunnallisille lii¬toille. Sen sijaan nähdään tärkeänä, että maakunnalliset liitot tekevät esityksiä taide- ja kulttuurijärjestöjen ohella ehdokkaista alueellisten taidetoimikuntien jäseniksi. Tämä var¬mistaisi myös toimikuntien jäse¬nistön alueellisen edustavuuden samalla, kun taidehallin¬nossa toteutuu sekä alueellinen että valtakunnallinen taiteen asiantuntemus. Alueellisista taidetoimikunnista neljä toimii kahden maakunnan alueella ja Pohjanmaan taidetoimikunta ja osittain myös Oulun läänin taidetoimi¬kunta toimivat kolmen maakunnan alueella. Nimit¬tämiskäytännön yhtenäistäminen rapor¬tissa esitetyllä tavalla on käytännössä mah¬dotonta.

Alueellisten taidetoimikuntien strateginen yhteistyökumppani on valtion muu taidehallinto ja sen taustalla oleva opetusministeriö, jotka ohjaavat ja rahoittavat alueellisten taidetoimi¬kuntien työtä. Tämän yhteyden merkitystä korosti eduskunta taidehallinnon uudistuksessa, jolla taidehallinto ja myös sen luottamushenkilöiden nimittäminen koottiin yhteen nimen¬omaan valtion taidestrate¬gian edistämissyistä. Tämä antaa alueellisille taidetoimikunnille poikkeuksellisen hyvän mahdol¬lisuuden yhdistää taidehallinnon strategia myös maakun¬nalliseen strategiatyöhön.

Toimikuntien strategisia yhteistyömahdollisuuksia liittojen kanssa edistäisi entisestään, jos liitot uusien tehtäviensä myötä vahvistaisivat rooliaan myös aktiivisena kuntatason kulttuu¬ripalvelura¬kenteen turvaajana, mikä toisi alueelliselle työnjaolle nykyistä enemmän selke¬yttä. Yleisen kult¬tuuritoimen asemaa tulisi parantaa maakunnan liitoissa erilli¬sillä kulttuuriyksiköillä, joista hyvänä esimerkkinä on Etelä-Pohjanmaan Liitto ja sen kulttuuriyksikkö. Se olisi myös avuksi lii¬toille siirrettäväksi esitettyjä opetusministeriön hal¬linnonalan rakennerahastotehtäviä asianmu¬kaisesti hoidettaessa.

Maamme 40-vuotias taidehallinto pitää myönteisenä, että keskustelua käydään alu¬eelli¬sen työn ja aluekehittämisen eri sektoreista ja niiden yhteistyöstä. Se pitää myös tär¬keänä, että valtakunnallinen taiteenedistämisjärjestelmä voitaisiin rauhoit¬taa tekemään työtään tähdäten niihin tavoitteisiin, jotka sille on opetusministeriön strategisissa suun¬nitelmissa ja eduskunnan tekemissä päätöksissä annettu.   

Yhteisöjemme puolesta,

Hannu Saha       Arja Laitinen
puheenjohtaja   aluepäällikkö


Taiteen keskustoimikunta
Hämeen taidetoimikunta, Hämeenlinna
Kaakkois-Suomen taidetoimikunta, Kouvola
Uudenmaan taidetoimikunta, Helsinki
Keski-Suomen taidetoimikunta, Jyväskylä
Pirkanmaan taidetoimikunta, Tampere
Pohjanmaan taidetoimikunta, Vaasa
Satakunnan taidetoimikunta, Pori
Varsinais-Suomen taidetoimikunta, Turku
Etelä-Savon taidetoimikunta, Mikkeli
Pohjois-Karjalan taidetoimikunta, Joensuu
Pohjois-Savon taidetoimikunta, Kuopio
Oulun läänin taidetoimikunta, Oulu
Lapin taidetoimikunta, Rovaniemi