Nuorten työllistäminen hyvinvointipalveluihin - päätökset

Pirkanmaan taidetoimikunta sai määräaikaan mennessä 11 hakemusta ja haettu summa oli 145 440 euroa. Toimikunta myönsi kokouksessaan 14.6. yhteensä seitsemän valtionavustusta, joista yksi päätös tehtiin ehdollisena. Avustuksia myönnettiin käytettävissä olleen määrärahan mukaisesti yhteensä 66 920 euroa, jolla hakijat palkkaavat yhteensä 12 nuorta taiteilijaa kolmen-kuuden kuukauden mittaisiin työsuhteisiin. Toimikunta korosti päätöksessään nimenomaan nuorten taiteilijoiden työllistymistä sekä hakijoiden normaalista toiminnasta poikkeavia ja uudenlaisia hyvinvointihankkeita.  

Avustuksia saivat:

Akaan kaupunki/kulttuuripalvelut 4 320 euroa

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poon kannatusyhdistys ry 12 960 euroa

Pirkanmaan tanssin keskus ry 8 640 euroa

Romulan taiteellinen teatteriyhdistys ry, Sastamala 4 320 euroa

Sorin Sirkus ry 15 080 euroa

Valkeakosken kaupunki/kulttuuripalvelut 8 640 euroa

Lisäksi Ihmisen kuva -nukketeatteriprojektin avustusta varten varattiin 12 960 euroa. Päätös sen osalta vahvistetaan elokuun kokouksessa. Taidetoimikunnan kokouksesssa 16.8. tämä määräraha myönnettiin Pispalan kumppanuus ry:lle, jolla se palkkaa kolme nuorta taiteilijaa kolmen kuukauden ajaksi.

Tiedote  28.4.2010

NUORILLE AMMATTILAISILLE TUKEA KULTTUURI-
JA TAIDESISÄLTÖISIIN HYVINVOINTIPALVELUIHIN

Eri koulutusasteilta valmistuneita taiteilijoita, tuottajia sekä sosiaali- ja kulttuurialan ammattilaisia voidaan kesästä lähtien työllistää tuottamaan kulttuuri- ja taidesisältöisiä hyvinvointipalveluita työllistämistuella, jota voi hakea alueellisilta taidetoimikunnilta. Työllistettävien tulee olla alle 30-vuotiaita ammattilaisia, mutta heidän ei tarvitse olla työvoimatoimistoon kirjautuneita työnhakijoita.

Työllistämishankkeiden tarkempaa sisältöä ei ole määritelty. Ne voivat olla terveyttä kulttuurista -tyyppisiä hankkeita, joissa palkataan esimerkiksi muusikoita tai muita taiteilijoita hoitolaitoksiin tai työpaikoille järjestämään työpajoja, esiintymään tai edistämään muilla kulttuurisisältöisillä keinoilla paikallista hyvinvointia.

Työllistäjinä näissä hankkeissa voivat olla esimerkiksi kuntien kulttuuritoimet, sosiaali- ja terveystoimet, kansalais- ja työväenopistot, yksityiset työpaikat ja kolmannen sektorin toimijat. Työllistäminen on pituudeltaan ensisijaisesti kuusi kuukautta, mutta joissakin tapauksissa kolmenkin kuukauden jakso voidaan hyväksyä. Määräraha on käytössä vuonna 2010 ja varsinaisen työllistämishankkeen pitää siksi alkaa kuluvan vuoden aikana, mutta se voi jatkua tarvittaessa ensi vuoden alkupuolelle asti.

Työllistämistuki perustuu Eduskunnan käsittelyyn kohta tulevan hallituksen lisätalousarvion sisältämään määrärahaan, joka tulee alueellisten taidetoimikuntien käyttöön. Mikäli Pirkanmaalta ei tule riittävästi hakemuksia kattamaan Pirkanmaan taidetoimikunnan käyttöön tulevaa n. 67 000 euron avustusmäärärahaa, osa siitä siirtyy muualle maahan.

Työllistettyjen palkan suuruudeksi on opetusministeriössä määritelty 1.800 euroa kuukaudessa sivukuluineen. Myönnettävä tuki on tällöin työllistettyä kohti 1.440 euroa kuukaudessa eli 80 prosenttia kokonaispalkkakuluista. Työllistävän tahon omavastuuosuudeksi jää edellä mainitun kokonaispalkan puitteissa 20 prosenttia eli 360 euroa kuukaudessa.  Lisäksi työllistäjän tulee vastata työskentelystä aiheutuvista materiaalikuluista.

Tukiavustushakemus tehdään normaalilla taidetoimikunnan valtionavustuslomakkeella. Hakemuksesta tulee näkyä hankkeen sisältö, aikataulu ja kustannusarvio, ja siitä on käytävä ilmi kuinka monta ammattiin valmistunutta nuorta hankkeessa aiotaan työllistää. Hankkeen toteutuksesta on sen päätettyä annettava toimikunnalle selvitys ja tilitys. Avustuslomakkeen voi täyttää ja tulostaa toimikunnan nettisivuilta www.pirkanmaantaidetoimikunta.fi tai pyytää taidetoimikunnan toimistosta. Hakemukset on toimitettava allekirjoitettuna taidetoimikunnan toimistoon osoitteella Pyhäjärvenkatu 1 A 33200 Tampere. Valtionavustuslomake löytyy tämän alasivun alareunasta.

Taidetoimikunta julistaa työllistämistuen pirkanmaalaisten toimijoiden haettavaksi heti, mutta määrärahan käyttöpäätös vaatii vielä Eduskunnan hyväksymisen. Ensimmäinen haku Pirkanmaalla päättyy 31.5.2010, johon mennessä tulleet hakemukset käsitellään kesäkuussa.

SELVITYSTYÖ ALUEEN HYVINVOINTITYÖSSÄ
KÄYTETTÄVISTÄ KULTTUURIPALVELUISTA

Alueellisille taidetoimikunnille tulee saman lisämäärärahan yhteydessä myös mahdollisuus teettää tilaustyönä kartoitus alueen sellaisista kulttuuripalveluista, joita voitaisiin jatkossa hyödyntää hyvinvointityössä, sekä selvitys kulttuuri-hyvinvointipalvelujen kysynnästä ja markkinoista alueella. Selvityksen tekijän tehtäviin voi lisäksi kuulua alueellisen yhteistyömallin suunnittelun käynnistäminen ja verkoston kokoaminen opetusministeriön Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman 2010-2014 esityksen mukaisesti.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että selvityksen tekijäksi valitaan nuori taide-, kulttuuri-, tai sosiaalialan ammattilainen, hän voi olla myös yliopistosta valmistunut humanisti. Toimikunta järjestää myös työn ohjauksen.

Selvityshenkilön taidetoimikunta voi hankkia ostopalveluna tai projektipalkkioilla.
Taidetoimikunta toivoo, että se voi tehdä myös tätä työtehtävää koskevan päätöksen kesäkuun kokouksessaan ja siksi kartoitetaan toukokuun ajan soveltuvaa henkilöä tai sellaista toimijaa, jolta tämän palvelun voisi ostaa. Tarkoitukseen saadaan 10 000 euron kokonaismääräraha.

Lisätietoja Pirkanmaan taidetoimikunnan hanketta koskevista avustuksista ja selvityshenkilön palkkaamisesta antaa pääsihteeri Armas Ketonen puh. 040 579 2332,  email armas.ketonen(at)minedu.fi.