Lakiesitys taiteenedistämiskeskuksesta julkistettu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 23.6. julkistanut ehdotuksen taiteen edistämiskeskuksen perustamisesta ja taiteenedistämislain muuttamisesta.

Ehdotuksen  päämuutokset nykykäytäntöön olisivat seuraavat:

Esityksessä ehdotetaan perustettavaksi Taiteen edistämiskeskus, joka olisi opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen kuuluva virasto. Se jatkaisi lakkautettavan taiteen keskustoimikunnan toimintaa valtion taiteilijatuen myöntäjänä. Esityksellä uudistettaisiin valtion taidetoimikuntalaitoksen hallintorakennetta.

Suurin osa uusista taidetoimikunnista olisi nykyistä laaja-alaisempia. Laissa ei enää säädettäisi valtion taidetoimikuntien toimialoista ja lukumääristä, vaan niistä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Taiteen edistämiskeskuksessa olisi hallintovirasto, joka huolehtisi valtion taidetoimikuntien ja alueellisten taidetoimikuntien hallinnosta.

Nykyisin taiteen keskustoimikunnan yhteydessä oleva valtion taideteostoimikunta siirrettäisiin Valtion taidemuseon yhteyteen ja Valtion taidemuseosta annettuun lakiin tehtäisiin tästä siirrosta aiheutuvat muutokset.

Taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annettu laki saatettaisiin vastaamaan Taiteen edistämiskeskuksen perustamisesta johtuvia muutoksia. Lisäksi taiteilijaprofessorin virat muutettaisiin kymmenvuotisiksi valtion taiteilija-apurahoiksi, joiden saajilla olisi apurahakauden ajan taiteilijaprofessorin nimike.

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait tulisivat ehdotuksen mukaan voimaan 1.1.2011.

Lakiehdotus perusteluineen löytyy ministeriön  sivulta ja siitä on pyydetty lausuntoja 16.8. mennessä.