Taiteilijoiden toimeentuloon esitetään parannuksia

OKM- tiedote 25-08-2010 Tohtori Tarja Cronberg on selvittänyt opetus-ja kulttuuriministeriön kutsumana luovan työn tekijöiden toimeentuloedellytysten parantamista. Selvitys luovutettiin keskiviikkona kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille.

OKM- tiedote 25-08-2010

Tohtori Tarja Cronberg on selvittänyt opetus-ja kulttuuriministeriön kutsumana luovan työn tekijöiden toimeentuloedellytysten parantamista. Selvitys luovutettiin keskiviikkona kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille.

- Luova kasvu tarvitsee taidetta ja taiteen tekijät toimeentuloedellytyksiä. Taiteen ja kulttuurialan työntekijöiden työ- ja toimeentuloedellytysten kehittämiseen tarvitaan ministeriöiden ja muiden tahojen yhteistyötä, painotti kulttuuri- ja urheiluministeri Wallin ottaessaan selvityksen vastaan.

Selvityksestä ilmenee, että suomalaistaiteilijat elävät taiteestaan vain 50-prosenttisesti, kun muissa pohjoismaissa vastaava luku on 70 prosenttia. Taiteilijoiden tulisi voida rahoittaa toimeentulonsa taiteella 70-prosenttisesti vuoteen 2020 mennessä. Tähän päästään lisäämällä apurahamääriä, nostamalla arvonlisäverovapaan taiteesta saadun tulon määrää ja muuttamalla vapaiden taiteilijoiden työttömyysturva työllisyysapurahaksi. Yhteisöjen taideostot tulisi muuttaa verovapaaksi, ja lisätä näin taideyleisöä.

Taiteilijoiden työttömyysturva korvattaisiin ehdotuksen mukaan työmarkkinatuen suuruisella työllisyysapurahalla, jota haettaisiin starttirahan tapaan. Taiteilija-apurahaa tulisi parantaa niin, että apuraha olisi keskimäärin 6 000 euroa. Arvonlisäverovapaan taiteeseen liittyvän myyntitulon yläraja nousisi 8 500 eurosta 15 000 euroon.

Työttömyysturva, sosiaaliturva ja verotus kohdentuvat Cronbergin mielestä taiteilijoihin epäoikeudenmukaisesti ja epätasa-arvoisesti. Taiteilijana oleminen on työtä, josta ei olla työttömänä. Työlainsäädännössä tulisikin määritellä uusi ryhmä: itsensä työllistävät. Sosiaaliturvaa ja verotusta uudistettaisiin siten, että itsensä työllistäjät olisivat tasa-arvoisia palkkatyötä tekevien kanssa.

Cronberg myös esittää taiteilijoiden eläkejärjestelmän yksinkertaistamista ja ammattitaiteilijoiden eläketurva-asioiden keskittämistä Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen.

Valtion vuosittain myönnettävien ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden määrä tulisi nostaa sataan eläkkeeseen vuodessa. Yritysten ja yhteisöjen taideostoille puolestaan tulisi säätää verovapaus, joka vastaisi taiteen sponsoroinnissa toteutettavaa verovapautta.

Tiivistelmä

Luovan talouden kansallisesti ja kansainvälisesti myönteisten kehitysnäkymien vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö nimesivät muiden kehittämistoimenpiteidensä ohella selvityshenkilöt tekemään ehdotusta luovan talouden yritystoiminnan kehittämisehdellytysten vahvistamiseksi (TEM) ja taiteeseen ja kulttuuriin pohjautuvan luovan työn tekijöiden toimeentuloedellytysten parantamiseksi (OKM). Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsui selvittäjäksi tri Tarja Cronbergin.

Selvitys jakautuu kuuteen lukuun: Taiteilijuus luovassa taloudessa, Taiteilijoiden työmarkkina-asema. Taiteilijoiden toimeentulo, Taiteilijoiden sosiaaliturva, Välilliset toimenpiteet ja Yhteenveto ja ehdotukset. Selvittäjä tekee kaikkiaan 11 kehittämisehdotusta:
1 Luovan talouden käsite tulee laajentaa kattamaan koko luovan kasvun alue. Taide tulee nähdä sen perustutkimuksena.
2 Työlainsäädännössä määritellään uusi ryhmä: itsensä työllistävät. Heidän sosiaaliturvansa ja verotuksensa on saatettava tasaarvoiseksi palkkatyötä tekeviin verrattuna.
3 Taidepoliittisin keinoin edistetään taiteilijuudesta saatavan tulonmuodostuksen osuuden kohoamista taiteilijan kokonaistulosta nykyisestä 50 prosentista 70 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.
4 Apurahojen määrää lisätään niin että apurahamediaani nousee 6 000 euroon.
5 Arvonlisäverovapaan taiteeseen liittyvän myyntitulon ylärajaa nostetaan 8 500 eurosta 15 000 euroon.
6 Taiteilijan työttömyysturva korvataan työllisyysapurahalla, joka on ensivaiheessa työmarkkinatuen suuruinen ja sitä haetaan starttirahan tapaan. Taiteilijapalkan edellytykset selvitetään.
7 Taiteilijan tulokertymän vuosittaisen vaihtelevuuden huomioon ottamiseksi tulee luoda verotusta ja sosiaaliturvaa koskeva tasausjärjestelmä.
8 Taiteilijoiden eläkejärjestelmä yksinkertaistetaan ja ammattitaiteilijoiden eläketurva-asiat keskitetään Melaan (Matalousyrittäjien eläkelaitokseen). Selvitetään Saksan mallin mukaisen sosiaaliturvavakuutusjärjestelmän soveltuvuus Suomen olohin.
9 Valtion uusien, vuosittain myönnettävien ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden määrä nostetaan noin 100 eläkkeeseen vuodessa.
10 Yritysten ja yhteisöjen taideostoille säädetään verovapaus, joka vastaa taiteen sponsoroinnissa toteutettavaa verovapautta.
11 Julkisen rakentamisen prosenttiperiaatteen toteutumista valvotaan tehokkaammin. Suosituksen noudattamisesta palkitaan.

Selvitys kokonaisuudessaan löytyy täältä.