Kulttuurin paikallis- ja aluehallinnon kehittämistukea taiteen aluekeskuksille

Taidetoimikunta sai määräaikaan mennessä tarkoitukseen kaksi hakemusta, jotka se käsitteli kokouksessaan 8.11. 2010. Taidetoimikunta myönsi 50 000 euron valtionavustuksen Pirkanmaan elokuvakeskukselle "Kulttuurin saavuuden kehityshankkeeseen", jossa ovat mukana myös muut pirkanmaalaiset taiteen aluekeskukset. Hakemuksesta oli saatu myös Pirkanmaan Ely-keskuksen puoltava lausunto.

_________________________________________________________________

Opetus- ja kulttuuriministeriö on delegoinut alueellisille taidetoimikunnille ja ely-keskuksille 350 000 euron määrärahan, joka on  myönnettävissä avustuksina kulttuurin  paikallis- ja aluehallinnon kehittämishankkeisiin. Pirkanmaalla avustusten hallinnoijana toimii Pirkanmaan taidetoimikunta ja hakemusten valmistelu tapahtuu yhteistyössä Pirkanmaan ely-keskuksen kanssa. Määrärahan suuruutta Pirkanmaalla ei ministeriö ole toistaiseksi päättänyt.

Pirkanmaan taidetoimikunta julistaa opetus- ja kulttuuriministeriöltä samaansa                             toimeksiannon mukaisesti haettavaksi

                                             VALTIONAVUSTUKSIA

         kulttuurin paikallis- ja aluehallinnon kehittämishankkeisiin 2010-2011.

Ministeriön ohjeen mukaisesti taidetoimikunta voi myöntää Pirkanmaan alueella määrärahaa

1) hankkeisiin, jotka kehittävät alueen kulttuuritoimijoiden yhteistyötä tavoitteena alue- ja paikallistason kulttuuripalveluiden tarjonnan lisäämisen

2) hankkeisiin, joissa selvitetään alueen kulttuuritoimijoiden ja luovan talouden toimintaedellytyksiä sekä palvelutuotantoa ja palveluiden saatavuutta

Pirkanmaan taidetoimikunta haluaa avustaa erityisesti sellaisia kohdan 1) hankkeita, joiden avulla vahvistetaan nykyisten taiteen ja kulttuurin aluekeskusten yhteistyötä ja hankkeita, jotka kehittävät toisaalta alueen visuaalisten taiteiden (kuvataide, valokuvataide, muotoilu, rakennustaide jne.) ja toisaalta alueen esittävien taiteiden (näyttämötaide, tanssitaide, sirkustaide jne.) toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja rakentavat sen edellyttämää toimintastrategiaa koko Pirkanmaan maakunnan hyväksi ilman uusien varsinaisten taiteen aluekeskusten perustamista.

Taiteenalojen toimijoiden yhteistyön tulevassa hallinnoinnissa voidaan ottaa huomioon myös alueellisen taidetoimikunnan rooli, mutta sitä ei tule perustaa oletukseen, että taidetoimikunnan omat henkilöresurssit vahvistuisivat nykyisestä.

Avustuksen potentiaalisille hakijoille toimitetaan pyynnöstä sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön vv. 2008-2010 teettämät selvitykset alueellisen taiteenedistämisen kysymyksistä.

Avustushankkeita koskevat hakemukset taidetoimikunta tulee valmistelemaan yhteistyössä mm. Pirkanmaan ely-keskuksen kanssa. 

Valtionavustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja määräraha voidaan myöntää  taiteen ja kulttuurin aluekeskuksille tai muille alueellisille toimijoille, valtion osuutta saaville taide- tai kulttuurilaitoksille tai kunnille.

Koska määräraha on tarkoitettu alue- ja paikallishallinnon kehittämis- ja yhteistyöhankkeisiin, siitä ei rahoiteta yksittäisten toimijoiden hankkeita tai toimijoiden toimintamenoja, investointeja tai laitehankintoja eikä sitä voi käyttää myöntävän viranomaisen toimintamenoihin.

Haussa sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja käytetään soveltuvin osin taidetoimikunnan yhteisöille tarkoittamaa valtionavustushakemuslomaketta, jonka voi tulostaa taidetoimikunnan kotisivulta.

Haku päättyy perjantaina 22.10. (päivän postileima riittää) ja taidetoimikunta käsittelee hakemukset valmistelun jälkeen kokouksessaan 8.11. Mikäli silloin nähdään tarpeelliseksi, päätökset voidaan siirtää tehtäväksi myös 13.12. kokouksessa. Avustuskohde voi ajoittua sekä vuodelle 2010 että vuodelle  2011, mutta sen tulee käynnistyä vuonna 2010 ja avustukset maksetaan vuoden 2010 määrärahoista. Hakijalla tulee olla myös omarahoitusta hankkeeseen, minkä tulee käydä ilmi hakemuksen talousarvioliitteestä.

Edellämainittuja avustuksia voidaan myöntää, mikäli ministeriö asettaa tarkoitukseen varatun määrärahan taidetoimikunnan käyttöön.

Lisätietoja kohdan 1) hankeavustuksista antaa pääsihteeri Armas Ketonen puh. 040 579 2332 ja kohdan 2) hankehakemuksista hankekoordinaattori Jukka Virtala puh. 0400 784 885. Sähköpostiyhteydet ovat etunimi.sukunimi(at)minedu.fi. 

Tampereella 30. 9.2010

Pirkanmaan  taidetoimikunta