Osaamispolku tarjosi uusia ammatillisia mahdollisuuksia

Osaamispolku oli Taiteen edistämiskeskuksen ja Turku 2011 -säätiön rahoittama projekti, jossa ohjattiin taiteilijoita työskentelemään vanhustyössä taiteen keinoin. Osaamispolku toteutettiin ajalla 1.8.2012–31.12.2013. Taiteen edistämiskeskus toteutti hankkeen seurantakyselyn kesällä 2015, ja hankkeessa mukana olleesta 17 taiteilijasta tavoitettiin 16.

Osaamispolun taiteilijat kuvaavat hankkeen vaikutuksia yksinomaan myönteisinä. Hanke antoi ammatillisesti uutta suuntaa ja tarjosi mahdollisuuden pohtia taidetta eri kannalta kuin aiemmin. Osaamispolun aikana taiteilijat kehittivät itseään ja omia työkalujaan soveltavan taiteen parissa. Lähes kaikki heistä ovat työskennelleet eri tavoin soveltavan taiteen kentällä myös hankkeen jälkeen, vaikka suoranaiset työllistymisvaikutukset jäivät vähäisiksi.

Osaamispolun aikana tuotettu Tilaa taiteilija taloosi! ‑esite ei ole juurikaan tuonut tilauksia, mutta osa taiteilijoista on jatkanut hankkeessa kehittelemiensä tuotteiden ja palveluiden työstämistä. Taiteilijat ovat tehneet soveltavaa taidetta vanhusten lisäksi myös muiden ryhmien kanssa. Soveltavan taiteen osaamista on hyödynnetty myös muissa tehtävissä, kuten nuorisotyössä ja koulutustilaisuuksissa.

Soveltavan taiteen parissa työskenteleminen koetaan antoisana, mielenkiintoisena ja arvokkaana työnä. Työskentelyä vaikeuttaa kuitenkin se, että rahoitusta on vaikea järjestää. Soveltavaa taidetta tehdään lähinnä satunnaisten apurahojen turvin, ja sen vakiinnuttaminen sosiaali- ja terveysalan sektorille vaatisi rakenteellisia muutoksia.

Moni Osaamispolun taiteilijoista haluaisi tehdä soveltavaa taidetta nykyistä enemmän, mutta riittävää toimeentuloa on hankala saavuttaa. Lisäksi osa taiteilijoista kokee, että osaamisen aktiivinen markkinointi on haasteellista toteuttaa itsenäisesti.

Osaamispolulta saadut kokemukset sekä käytännön tiedot ja taidot lisäsivät hankkeeseen osallistuneiden taiteilijoiden varmuutta ja halua työskennellä soveltavan taiteen kentällä. Myös taiteilijoiden ymmärrys palveluyksiköissä asuvien vanhusten arjesta sekä laajempi tietoisuus vanhuspalveluista lisääntyi.

Taiteilijat kokivat, että hoitohenkilöstön osallistuminen soveltavan taiteen tekemiseen on merkittävää, joskin ajanpuutteen vuoksi harvinaista. Heidän avullaan olisi mahdollista tuoda soveltava taide jokapäiväiseksi osaksi vanhusten arkea. Osalle taiteilijoista Osaamispolku avasi kiinnostusta vanhustyön lisäksi uudenlaisiin ryhmiin ja toimintaympäristöihin.

Osaamispolulla taiteilijat jäsentelivät omaa osaamistaan ja työskentelyään. He oppivat työstämään ideoitaan paremmin ja rakentamaan suunnitelmallisempia projekteja. Hankkeen aikana taiteilijat kokeilivat konseptiensa toimivuutta käytännössä ja saivat tukea tuotteidensa hinnoitteluun. Yksi Osaamispolun tärkeä anti taiteilijoille oli markkinointiosaamisen lisääntyminen.

Hankkeeseen osallistuneet taiteilijat toivovat lisää yhteistyötä sekä eri alojen taiteilijoiden kesken että esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. Yhdessä työskentely tekisi soveltavasta taiteesta monipuolisempaa ja kattavampaa sekä osapuolet voisivat saada tukea toisiltaan ja oppia uusia asioita. Lisäksi verkostoituminen helpottaisi markkinointia ja lisäisi työtilaisuuksia.

Lisätietoja
Erityisasiantuntija Henri Terho
henri.terho@minedu.fi, p. 0295 330 901

Osaamispolku-hankkeen seurantaraportti