Monitaiteilija Niillas Holmberg sai Lapin taidepalkinnon

Lapin taidetoimikunta on myöntänyt vuoden 2015 taidepalkinnon Utsjoella saamelaisperheeseen 1990 syntyneelle monitaiteilija ja kulttuurivaikuttaja Niillas Holmbergille. Palkinto on 5000 euroa ja se maksetaan veikkausvoittovaroista.

Holmbergin Utsjoen saamelaistaustaiset vanhemmat ovat toimineet saamenkielen ja kulttuurin hyväksi muun muassa saamenkielisinä opettajina sekä olleet omalla aktiivisesti vaikuttamassa saamelaisuuden tulosta valtakulttuurin tietoisuuteen ja siten saamelaisten oikeuksien toteutumiseen yleisesti pohjoismaissa. Äidinkieleltään pohjoissaamenkielinen Niillas on saanut kasvaa sukuyhteisönsä parissa, vahvasti saamenkielisessä ympäristössä joka on nähtävillä hänen tuotannossaan. Kulttuuri ja kieli ovat hänellä voimakkaasti läsnä.

Hän kiinnostui jo nuoresta lähtien taiteesta. Tästä esimerkkinä on tarve lähteä opiskelemaan ilmaisutaidon lukioon jo 16 -vuotiaana, 1000 km päähän kodistaan Utsjoelta. Se osoittaa vahvaa halua taiteen tekemiseen sekä uskallusta heittäytyä uusiin haasteisiin.

Taiteen tekemisen hän on aloittanut varsin nuorena, jo kouluiässä. Laajempaan tietoisuuteen hän tuli yhteispohjoismaisen lastenohjelmasarjan, Unna Junnán myötä. Lapset tykästyivät leikkimieliseen ja eloisaan juontajaan. Myöhemmin hän on julkisuudessa näkynyt esimerkiksi musiikin ja runoteosten sekä konserttien kautta ympäri maailmaa. Saamelaisuus ja luonto ovat hänen ilmaisunsa ydin. Holmbergin runoja on käännetty suomeksi, englanniksi, norjaksi, espanjaksi ja saksaksi. Vuonna 2010 hänet valittiin vuoden nuoreksi taiteilijaksi Riddu Riđđu festivaalilla, ja vuonna 2011 hän sai Kalevalaseuran nuoren taiteilijan palkinnon työstään saamelaiskulttuurin edistäjänä. Vuonna 2014 Holmberg sai Saamelaisneuvoston kirjallisuuspalkinnon runoteoksestaan ”Amas amas amasmuvvat” (suom. Jottei outo tulisi oudommaksi). Teos on myös ehdolla Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon saajaksi vuonna 2015.

Niillas on monipuolinen, pidetty ja useaan otteeseen palkittu nuori taiteilija, joka jatkaa aiempien, kuuluisien saamelaistaiteilijoiden viitoittamaa tietä. Esimerkillään Niillas rikastuttaa, ylläpitää ja jatkaa saamelaiskulttuuria ja -taidetta, luo kiintopistettä muille.

Lapin taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) asiantuntijaelin, joka päättää alueensa apurahoista ja taidepalkinnoista. Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Tomi Aho, p. 0295 330 850, Taiteen edistämiskeskuksen Lapin aluetoimipiste

//

Multidáiddár Niillas Holmberg oaččui Lappi dáiddabálkkašumi

Lappi dáiddadoaibmagoddi lea mieđihan jagi 2015 dáiddabálkkašumi Ohcejogas sámebearrašii 1990 riegádan multidáiddár ja kulturváikkuheaddji Niillas Holmbergii. Bálkkašupmi lea 5000 euro ja dat máksojuvvo tihppenvuoitoruđain.

Holmberga ohcejohkalaš vánhemat leaba bargan sámegiela ja kultuvrra ávkin earret eará sámegielat oahpaheaddjin ja leaba aktiivvalaččat váikkuhan sápmelašvuođa boahtimii váldokultuvrra dihtui ja danláhkai váikkuhan sámiid vuoigatvuođaid ollašuvvamii davviriikkain. Niillas, gean eatnigiella lea davvisámegiella, lea bajásšaddan sohkaservošis, nannosit sámegielat birrasis mii vuhtto su dáidagis. Kultuvra ja giella leat sutnje erenomáš lahka.

Son beroštuvai jo nuorravuođa rájes dáidagis. Das ovdamearkan lea dárbu vuolgit stuđeret albmabuktindáiddu logahahkii juo 16 -jahkásaččat, 1000 km geahčai ruovttustis Ohcejogas. Dat duođašta nana beroštumi dáidaga bargamii ja maiddái roahkkatvuođa njuiket ođđa hástalusaide.

Dáidaga bargama son lea álggahan oalle nuorran, juo skuvlaagis. Viidásut diđolašvuhtii son bođii davviriikkaid oktasaš mánáidprográmmaráiddu, Unna Junná bokte. Mánát liikostedje stoahkkás ja ealaskas jođiheaddjái. Maŋŋá son lea albmosis oidnon ovdamearkan musihka ja diktagirjjiid ja maiddái konsearttaid bokte miehtá máilmmi. Sápmelašvuohta ja luondu leat su dáidaga váibmosis. Holmberga divttat leat jorgaluvvon suoma-, eaŋgals-, dáro-, spánska- ja duiskkagillii. Jagi 2010 son válljejuvvui jagi nuorra dáiddárin Riddu Riđđu festiválas, ja jagi 2011 son oaččui Kalevala-searvvi nuorra dáiddára bálkkašumi barggustis sámekultuvrra ovddideaddjin. Jagi 2014 Holmberg oaččui Sámiráđi girjjálašvuođabálkkašumi diktagirjjistis ”Amas amas amasmuvvat” (suom. Jottei outo tulisi oudommaksi). Girji lea maiddái evttohassan Davviriikkaid ráđi girjjálašvuođabálkkašumi oažžun jagi 2015.

Niillas lea máŋggabealat, čuovggus ja máŋgii bálkkašuvvon nuorra dáiddár, guhte joatká ovddit, beakkálmas sámedáiddáriid dihkkádan luotta. Ovdamearkkainis Niillas riggudahttá, doalaha ja joatká sámekultuvrra ja -dáidaga, addá bálggesčuovgga earáige.

Lappi dáiddadoaibmagoddi lea Dáidaga ovddidanguovddáža (Taike) áššedovdiorgána, mii mearrida iežas guovllu veahkkeruđain ja dáiddabálkkašumiin. Dáiddabálkkašupmi juhkko jahkásaččat guovllu ánššolaš dáiddárii, dáiddasuorggis doaibmevaš searvái dahje eará servošii.  Bálkkašupmi lea dovddastus dán jagi mávssolaš ja mearkkašahtti barggus.  Dan sáhttá mieđihit maiddái guhkálaš ja ánssolaš eallinbarggus dahje doaimmas.

Lassidieđut

spesiálaáššedovdi Tomi Aho, t. 0295 330 850

Dáidaga ovddidanguovddáža Lappi guovlludoaibmabáiki