Lakiesitys Taiteen edistämiskeskuksesta lausunnoille

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltu, Taiteen edistämiskeskusta koskeva lakiesitys lähetettiin lausuntokierrokselle 29.2. Ministeriö pyytää lakiluonnokseen lausuntoja 26.3. mennessä. Lain valmistelua jatketaan saadun palautteen pohjalta. Lakiesitys on määrä tuoda hallituksen käsittelyyn myöhemmin tänä keväänä.

Taidetoimikuntalaitoksen uudistus sisältyy hallitusohjelmaan. Sen mukaan nykyisestä Taiteen keskustoimikunnasta muodostetaan Taiteen edistämiskeskus. Keskeistä uudistuksessa on vertaisarvioinnin aseman säilyttäminen päätöksentekoprosessissa.

Uudistuksella halutaan selkiyttää valtionavustus- ja apurahapäätöksentekoa erottamalla toisistaan taiteen edistämiseen liittyvät viranomaistehtävät ja luottamuselimien vertaisarviointiin perustuvat tehtävät. Uudistuksen myötä valtionavustus- ja apurahapäätöksiin on tulossa oikaisu- ja valitusoikeus laillisuusperusteella.

Lakiesityksessä ehdotetaan perustettavaksi Taiteen edistämiskeskus, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön tulosohjauksen alaisena asiantuntijavirastona. Sen tehtävänä on taiteen ja kulttuurin edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti sekä taiteilijoiden työskentely- ja toimeentuloedellytyksistä huolehtiminen.

Taiteen edistämiskeskukseen kuuluu alueellisia toimipisteitä, joilla voisi olla alueellisen taiteen ja kulttuurin edistämistehtävän lisäksi valtakunnallisia erityistehtäviä.

Taiteen autonomian vahvistamiseksi viraston yhteyteen ehdotetaan perustettavaksi itsenäistä päätäntävaltaa käyttäviä luottamuselimiä. Niitä olisivat taideneuvosto, valtakunnalliset ja alueelliset vertaisarviointiryhmät sekä erillislautakunnat.

Taideneuvosto toimii ministeriön asiantuntijaelimenä taidepoliittisissa linjauksissa. Taideneuvosto päättää valtakunnallisten vertaisarviointiryhmien määrästä ja toimialoista ja nimeää jäsenet sekä valtakunnallisiin että alueellisiin vertaisarviointiryhmiin. Taideneuvosto tekee myös esitykset taiteen akateemikon arvonimen myöntämisestä. Opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämän Taideneuvoston jäseniltä edellytetään taiteen ja kulttuurin asiantuntemusta.

Valtakunnalliset ja alueelliset vertaisarviointiryhmät päättävät taiteIlijoiden ja taiteilijaryhmien apurahoista ja palkinnoista. Lisäksi ne toimivat asiantuntijaeliminä.

Lisätietoja Taiteen edistämiskeskusta koskevasta lakiesityksestä OKM:n verkkosivuilla

Lisätietoja:
-hallitusneuvos Tuula Lybeck (OKM), puh. 09 160 76910, tuula.lybeck(at)minedu.fi
-kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila (OKM), puh. 09 160 77487, katri.santtila(at)minedu.fi

Lähde: OKM Viestintä