Frågor och svar om coronabidragen

Svar på frågor om coronabidragsansökan som börjar 4 februari. 

För vem är coronabidraget avsett? 

Bidragen är avsedda för enskilda näringsidkare och ensamföretagare inom konst, kultur och kreativa branscher vars arbete och försörjning har minskat eller avbrutits på grund av covid-19-pandemin. Bidrag kan också beviljas till företagare inom tekniska eller produktionella branscher verksamma på det kreativa fältet. Bidrag kan beviljas till olika företagsformer, t.ex. enskilda näringsidkare, kommanditbolag, aktiebolag eller andelslag. 

Enskilda näringsidkare kan ha avlönad arbetskraft.   

Med ensamföretagare (oavsett företagsform) avses idkare av ekonomisk verksamhet som under ansökningstiden inte har avlönad arbetskraft i anställningsförhållande. 

FO-nummer krävs för att kunna ansöka bidrag och enskilda näringsidkare eller företag måste ha varit verksamma i minst ett år innan ansökan inlämnas.  
 

Hur ansöker jag om coronabidrag? 

Läs igenom utlysningen omsorgsfullt innan du fyller i ansökan.  

Observera att på ansökningsformulärets sista sida i e-tjänsten måste du välja punkten ”Jag ger mitt samtycke till elektronisk delgivning av beslut som gäller ansökan”. I annat fall kan ansökan inte skickas. 

Coronabidraget ansöks i Taikes e-tjänst.  

Hur stort är coronabidraget? 

Bidragsbeloppet är 6 000 euro. Bidraget kan användas till kostnader under 2022. Bidraget kan användas till och med 31.12.2022. Bidraget beviljat åt enskilda näringsidkare och ensamföretagare är beskattningsbar inkomst. 
 

Kan jag ansöka om coronabidrag om jag redan fått ett bidrag under en tidigare ansökningsomgång? 

Ja, du kan ansöka. I prövningen av bidragsbehovet beaktas tidigare beviljade coronabidrag, stöd beviljade av andra instanser, sökandenas regionala fördelning samt olika konstarter och branscher. 
 

För vilka kostnader kan jag få coronabidrag?  

Bidraget är avsett för kostnader som orsakas av företagarens verksamhet eller återstart av verksamheten under 2022 i ett läge där normal verksamhet är försvårad eller förhindrad på grund av covid-19-pandemin.   

Bidraget kan användas till kostnader för verksamheten. 
  
Kostnader som inte godkänns: 
avskrivningar 
kostnader för medelsanskaffning
kostnader för affärs- och placeringsverksamhet 
reserveringar 
kalkylmässiga kostnader som inte grundar sig på redan verkställda kostnader 
låneamorteringar 
räntor på lån 
premier för icke-lagstadgade extra pensioner 
uppsägningsersättningar eller lönekostnader som betalas under uppsägningstiden utan arbetsplikt 
resultatbonus 
rättegångskostnader 
ersättningar fastställda av domstol 
straffartade avgifter, som böter eller dröjsmålsräntor. 

Kan jag ansöka både coronabidrag som företagare och coronastipendium som konstnär? 

Lämna in bara en ansökan antingen som privatperson (Taikes coronastipendier till konstnärer samt professionella inom kultur och kreativa branscher) eller som företagare (coronabidrag till enskilda näringsidkare och ensamföretagare inom konst, kultur och kreativa branscher). 

Frågor och svar om ansökningsblanketten 

Vilken konstart ska jag välja?  

Välj den konstart som projektet huvudsakligen handlar om. Om ansökan inte passar in i någon konstart, välj multikonst. 

En hurdan plan över stödets användning krävs? 

För ansökan behöver du en plan över bidragets användning. I ansökningsformuläret finns en fråga om bidragets ändamål. 

Vad ska jag bifoga? 

Bifoga det senaste bokslutet till ansökan. Bokslut krävs inte av enskilda näringsidkare som inte är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Bilagorna kan inte skickas via e-post. Ansökningarna och bilagorna returneras inte. 

Går ansökan att komplettera? 

Ansökan kan inte kompletteras efter ansökningstidens slut. 
 

Frågor och svar om beslutet 

När får jag bidragsbeslutet? 

Du får meddelande om beslutet senast 30 april 2022. Beslutet skickas till e-tjänsten. Du får ett meddelande per e-post när beslutet kan läsas i e-tjänsten.  
 

När betalas bidraget in på kontot? 

Bidraget betalas in på kontot i maj 2022.  

Bidragets användning 

Du ska lämna in en redovisning över bidragets användning senast 30 april 2023. 

 
Viimeksi muokattu: 04.02.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku