Vanliga frågor

Frågor om ansökning

Frågor om redovisning

Frågor om ansökning

Kan jag söka om finansiering från olika ställen (stiftelser, fonder) till ett och samma projekt?

Jo, det kan du, men ange då i din ansökan från vilka finansiärer du ansöker om medel till samma projekt.

Ska jag ansöka om stipendium som konstnär eller arbetsgrupp?

Som konstnär ansöker du om stipendium för att genomföra ett projekt enligt din egen arbetsplan. Om projektet genomförs av flera personer ska du ansöka om stipendium som arbetsgrupp. Då ska arbetsgruppens kontaktperson anges som sökande. För arbetsgruppens övriga medlemmar meddelas namn och födelsetid.

Om en medlem i arbetsgruppen redan får bidrag för arbete av Taike, kan hen delta i att ansöka bidrag för arbete också i ett annat projekt med en annan arbetsgrupp?

Ja, det går bra. 

Kan jag ansöka stipendium fastän jag inte är finsk eller inte bor i Finland? 

Kontrollera saken i utlysningen: om det där inte utesluts andra sökande än finländare eller personer bosatta i Finland, kan du ansöka stipendiet i fråga. E-tjänsten fungerar endast med finska bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniska personkort. De elektroniska ansökningsformulären är på finska och svenska och beslutet skickas på finska eller svenska.  

Kan en företagare ansöka om konstnärs- eller arbetsstipendium? 

En konstnär som ansöker konstnärs- eller arbetsstipendium kan vara företagare. Konstnären kan exempelvis vara enskild näringsidkare, som har ett firmanamn, eller delägare i ett aktiebolag. Statens konstnärsstipendium beviljas dock alltid som ett personligt stipendium för konstnärligt arbete, det vill säga för levnadskostnader. Statens konstnärsstipendium är skattefritt. Personliga stipendier och bidrag kan inte inkluderas i näringsverksamhetens, det vill säga firmanamnets eller aktiebolagets, inkomster. Skatteförvaltningen ger närmare information om beskattningen.  

Hur ser en bra budget ut?

En bra budget framställer projekts intäkter och utgifter på ett realistiskt sätt. Ett för stort ansökningsbelopp gör projektet mindre trovärdigt. Det förutsätts också en viss andel av egen finansiering. Om det handlar om ett omfattande projekt, lönar det sig att ansöka om medel från flera olika ställen. Statsunderstödet kan inte täcka projektets samtliga kostnader utan särskild anledning. 

Hur bedömer jag andelen av eget arbete i projektstipendiets utgifter?

Du kan använda dig av konstnärsstipendiets belopp. Information om konstnärsstipendiet

Hur ser en bra ansökan ut?

En bra ansökan är koncis och återger tydligt arbetsplanen eller projektets idé. Budgeten ska vara realistisk och genomförbar. Ansökan ska innehålla de uppgifter som anges i utlysningsinformationen. En bra ansökan och sökandes tidigare verksamhet övertygar beslutsfattaren om att du är den rätta personen att genomföra projektet.

Hur försäkrar jag mig om att min ansökan är framme i tid?

Det bästa sättet att säkerställa att din ansökan kommer fram i tid, är att skicka den via Taikes e-tjänst i god tid före rusningen på den sista ansökningsdagen. Ansökningarna ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00. Det är på sökandens ansvar att skicka in ansökan i tid.

Varför tar beslutsfattningen så lång tid?

Först bereder tjänstemännen ansökningarna för kommissionerna. Därefter sätter sig de förtroendevalda in i ansökningarna, och sedan behandlas de på konstkommissionens och sektionens eller nämndens möte. Efter mötet matas besluten in i Taikes elektroniska system, där de också undertecknas. När besluten är underskrivna skickas de till de sökande. 

Årligen tar Taike emot närmare 13 000 ansökningar varav största delen är stipendieansökningar. Besluten om höstens ansökningsomgångar kan fattas tidigast i januari efter att statens budgetförslag har godkänts.

Varför beviljades jag inte stipendium?

Besluten fattas enligt kollegial bedömning. Bedömningen påverkas också av andra inkomna ansökningarna till samma utlysning, vilka sedan jämförs med varandra.

I beslutsfattningen beaktas också regionala och språkliga aspekter samt de anslag som finns till förfogande. Även jämlik behandling av könen beaktas.

Besluten motiveras inte individuellt. Du kan läsa mera på sidan Beslutsfattning > Vad bygger besluten på.

Får jag ett skriftligt svar på min ansökan?

Alla sökande blir skriftligen informerade om beslutet i e-tjänsten. De som lämnat in en pappersansökan får beslutet per post. 

Kan studerande beviljas stipendium?

Taikes stipendier är avsedda för yrkeskonstnärer. Taikes stipendier beviljas inte för studier eller slutarbete inom grundläggande yrkesexamen eller lägre eller högre högskoleexamen. 

Frågor om redovisning

Kan jag ändra på stipendiets användningsändamål eller användningstidpunkt? 

Ändringar ska anmodas separat i e-tjänsten.

I din anmodan om ändringar ska du ange:

  • Motiveringar för ändringen
  • En ny plan för användning av stödet eller användningstidpunkt
  • En specificerad budget
  • Om den ansökta förlängningen av stipendiet berör dess användningstid, frist för redovisning eller både och

Lämna in ansökan om ändring i god tid, senast i slutet av beviljningsåret. 

Kan stipendium beviljat av Taike avbrytas?

Ett minst 1-årigt konstnärsstipendium kan avbrytas på vissa grunder. Taikes övriga stipendier kan inte avbrytas.

Kan jag överföra mitt stipendium till mitt företags konto? 

Nej, det kan du inte. Ett stipendium åt en privatperson är avsett för att täcka utgifterna för en privatperson i enlighet med ansökan. Stipendiet är skattefri inkomst åt en privatperson, vilket betyder att du inte kan överföra det till ett förenings eller företags konto. Om det i samband med redovisningen framgår att stipendiet har överförts till ett förenings eller företags konto, ska stipendiet betalas tillbaka till Taike.

Stipendiet åt vår arbetsgrupp används till arbetsutgifter enligt planen i ansökan och delas ut bland medlemmarna i arbetsgruppen. Är medlemmarna i arbetsgruppen skyldiga att betala skatt för det erhållna stipendiet? 

Nej, de är de inte, förutsatt att alla medlemmar i arbetsgruppen nämns i den ursprungliga ansökan. Förskottsinnehållning och lönebikostnader ska uppbäras från arvoden som betalas till utomstående. Arbetsgruppens kontaktperson bör spara betalningsverifikaten på andelarna som betalats till medlemmarna i arbetsgruppen för eventuell granskning. De behöver inte bifogas till redovisningen.

Var kan jag kontrollera innehållet i min ansökan och medlemmarna i min arbetsgrupp? 

Om du har lämnat in din ansökan i e-tjänsten, finns ansökningen och beslutet där. Om du har lämnat i din ansökan på papper, kontakta Taikes kundservice. 

Vad ska jag göra om min arbetsplan ändras eller en medlem i arbetsgruppen byts ut?

Stipendiet har beviljats utgående från ansökan. Det går dock att ändra stipendiets syfte av särskilda skäl. Gör en ansökan om ändring av syftet i e-tjänsten i god tid, så att den kan behandlas innan stipendiets användningstid går ut.

Eftersom Taikes stipendium är skattefri inkomst, går det att betala andelarna avsedda för arbete bara till arbetsgruppens medlemmar som nämns i ansökan. Ändring av arbetsgruppens sammansättning ansöks i e-tjänsten. Bifoga meritförteckning för arbetsgruppens nya medlem. 

Vad ska jag göra om jag inte har använt stipendiet helt och hållet eller inte alls

Den del av stipendiet som inte använts ska betalas tillbaka till Centret för konstfrämjandes konto. Ett belopp under 100 euro behöver man inte betala tillbaka.

Hur ska kilometerersättningar anges i projektstipendiets redovisning?

Rimliga kilometerersättningar, exempelvis för transport av verk, kan godkännas som utgifter från projektstipendiet.

Kilometerersättning åt privatpersoner beräknas enligt reseersättningen 0,25 euro/km som kan avdras i beskattningen (Skatteförvaltningen 2020).

Får jag meddelande om att min stipendieredovisning har godkänts? 

Vi skickar ingen kvittering över att redovisningen har godkänts. Om det finns brister eller frågor om redovisningen, kontaktar vi dig. 

Är stipendium beviljat av Taike utmätningsbart?

Stipendium beviljat för arbete är utmätningsbart. Om du har frågor som stipendiets utmätning, kontakta Utsökningsverket eller utsökningsmannen som sköter ärendet. Taike beslutar inte om stipendiets utmätning.

Viimeksi muokattu: 10.02.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku