Taustakuva

Kuvataide

Kuvataiteen tuottamien elämyksien avulla tunnen voivani hahmottaa monipuolisemmin maailmaa.

- Eeva

© Antti Luostarinen / Hahmo
Viimeksi muokattu: 02.09.2016

Haettavana nyt


Ylimääräinen taiteilijaeläke

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävä taiteilijana.

Hakuaika: 01.09.2022 - 30.09.2022

Apurahat yksityisille


Kohdeapurahat

Kohdeapurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen.

Hakuaika: 03.10.2022 - 08.11.2022

Ylimääräinen taiteilijaeläke

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävä taiteilijana.

Hakuaika: 01.09.2022 - 30.09.2022

Taiteilija-apurahat

Taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille työskentelyyn. Niiden pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen.

Hakuaika päättynyt: 31.03.2022

Alueiden apurahat

Apurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja/tai heidän muodostamilleen työryhmille. Kohdeapurahan hakijana voi olla myös yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi).

Hakuaika päättynyt: 15.03.2022

Kuvataiteen näyttöapurahat

Kuvataiteen näyttöapurahat on tarkoitettu kuvataiteilijoille, valokuvataiteilijoille, sarjakuvataiteilijoille, kuvittajille, mediataiteilijoille ja muotoilijoille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti.

Hakuaika päättynyt: 31.01.2022

Erityisavustukset harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoimintaan (kesäkuu)

Hakuilmoitus

Hakuaika:

11.05.2022 - 08.06.2022
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Tämä on ehdoton määräaika sille, että hakemuksen täytyy olla perillä Taikessa. 
Avustusta voi hakea verkossa hakuaikana. 
 
Edellytämme, että hakija perehtyy hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä. 

Kenelle

Avustus on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, joita ovat esimerkiksi kunnat, säätiöt, yhdistykset, osuuskunnat ja yritykset.  Huom. rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet eivät voi saada avustusta.  
 
Avustukset kohdennetaan harvaan asutun alueen kulttuuritoimintaan. Aluemääritelmä pohjautuu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämään paikkatietopohjaiseen kaupunki-maaseutu-luokitukseen. Lähtökohtaisesti alueet sijaitsevat kaukana isoista keskuksista ja alueen asutusrakenne on hajanaista. Eri alueiden sijoittumista luokittelussa voi tarkastella täällä.

Kuka päättää 

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijat. Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja. 

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen 

Avustukset on tarkoitettu vuosina 2022-2023 toteutettaviin   
 • taide- ja kulttuurihankkeisiin harvaan asutuilla alueilla  
 • taide- ja kulttuurihankkeisiin, joissa toteutuu harvaan asuttujen alueiden asukkaiden osallisuus ja osallistuminen sekä paikallisten olosuhteiden ja lähtökohtien huomioiminen 
Hankkeen tulee kohdistua pääasiassa harvaan asutulle alueelle, ja sen hyödynsaajat ovat harvaan asutulla alueella. 
 
Avustuksen voi saada muun muassa 
 • taiteilijoiden työllistämiseen 
 • taide- ja kulttuuripalvelujen saatavuuden ja osallisuuden vahvistamiseen
 • ympäristö- ja julkisiin taideteoksiin 
 • yhteisötaideprojekteihin   
 • taiteilijaresidenssien kehittämiseen 
 • taide- ja kulttuuritapahtumien kehittämiseen 
 • kulttuurimatkailun kehittämiseen  
 • aineettoman kulttuuriperinnön kohteisiin 
 • taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta parantaviin investointeihin/hankkeisiin  
Myönnettävä avustus on vähintään 5 000 euroa. Avustusta ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan kuluihin. 
Avustus on aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa hankkeen kaikkia kuluja. Jos hanke tuottaa voittoa, avustus tai sen osa voidaan pyytää palauttamaan. Talkootyötä ei voi käyttää hankkeen omarahoituksena. 

Millä perusteella 

Avustuksen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten vertailussa käytetään kolmea arviointiperustetta tarkentavine apukysymyksineen. Kaikkien kohtien ei tarvitse toteutua. Arviointiperusteissa ei ole painotuksia. Päätöksenteossa otetaan huomioon myös hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli ja käytettävissä oleva määräraha. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu.  

Hankkeen laatu 

 • Onko hankesuunnitelma laadukas ja sen tavoitteet kiinnostavia? 
 • Millaisia ideoita ja toimintatapoja hanke tarjoaa harvaan asuttujen alueiden kulttuurin kehittämiseen? 
 • Miten realistinen hanke on toteutustavoiltaan? 
 • Maksaako yhteisö palkkaa tai palkkiota alan reilujen palkkiokäytäntöjen mukaan? 

Hankkeen vaikuttavuus 

 • Toteutuuko hanke tai onko sen toiminnan painopiste harvaan asutuilla alueilla?  
 • Toteutuuko hankkeessa harvaan asuttujen alueiden asukkaiden osallistuminen, palveluiden vahvistaminen ja paikalliset lähtökohdat?
 • Miten hanke edistää harvaan asuttujen alueiden kulttuuriaktiivisuutta? 
 • Millaisia pysyviä vaikutuksia hankkeella tavoitellaan? 

Hankkeen talousarvio 

 • Miten yhteisön talous on hoidettu aiempina vuosina? 
 • Miten realistinen hankkeen talousarvio on? 
 • Onko haettu avustussumma suhteessa hankkeen laajuuteen? 
 • Millainen on avustuksen tarve suhteessa yhteisön taloudelliseen tilanteeseen? 
 • Millainen on hankkeen muu rahoitus? 

Erityisehdot 

 • Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät avustukset. 
 • Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä. 

Mitä liitteisiin 

 • Pakollisena liitteenä yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma ja tase). 
 • Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö. Yhden liitteen maksimikoko on 4MB.
 • Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta 

Avustusta ei voida myöntää, jos 

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16.00 mennessä 
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta) 
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä avustuksista 
Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa. 

Hakeminen 

Kirjautumiseen käytetään Suomi.fi -tunnistusta. 

Ohjeita verkkoasiointiin 

Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, hakijan tulee olla yhteydessä Taiken asiakaspalveluun. 

Hakemusten käsittely ja tieto päätöksestä 

Haussa käytetään neuvottelumenettelyä, jossa hakemuksia käsitellään kahdessa vaiheessa. Osa hakemuksista voidaan ottaa hakuilmoituksen arviointiperusteiden mukaisesti jatkokäsittelyyn, jossa hakijoiden kanssa käydään tarkentavat keskustelut hankkeista. Päätökset avustuksen myöntämisestä tehdään toisen käsittelyvaiheen jälkeen.   
  
Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä syyskuun loppuun mennessä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa. 

Lisätiedot 

Erityisasiantuntija Antti Huntus,  antti.huntus@taike.fi  puh. 0295 330 810. 
Asiakaspalvelu puh. 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi 
 

Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku