Taustakuva

Näyttämötaide

Kaiken sähköisen keskellä elävä teatteri on aina iso elämys.

- Ria

© Antti Luostarinen / Hahmo
Viimeksi muokattu: 27.08.2016

Haettavana nyt


Ylimääräinen taiteilijaeläke

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävä taiteilijana.

Hakuaika: 01.09.2022 - 30.09.2022

Apurahat yksityisille


Kohdeapurahat

Kohdeapurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen.

Hakuaika: 03.10.2022 - 08.11.2022

Ylimääräinen taiteilijaeläke

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävä taiteilijana.

Hakuaika: 01.09.2022 - 30.09.2022

Taiteilija-apurahat

Taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille työskentelyyn. Niiden pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen.

Hakuaika päättynyt: 31.03.2022

Alueiden apurahat

Apurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja/tai heidän muodostamilleen työryhmille. Kohdeapurahan hakijana voi olla myös yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi).

Hakuaika päättynyt: 15.03.2022

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat

Kirjastoapurahat on tarkoitettu kirjailijoille, tietokirjailijoille ja kääntäjille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden kirjalliset teokset rikastuttavat suomalaista kulttuurielämää.

Hakuaika päättynyt: 31.01.2022

Kirjastoavustukset

Kirjastoavustukset on tarkoitettu iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille, jotka elävät ahtaissa taloudellisissa oloissa, ja kirjailijoille ja kääntäjille, jotka sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin.

Hakuaika päättynyt: 31.01.2022

Erityisavustukset Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -hankkeisiin

Hakuilmoitus

Hakuaika:

15.08.2022 - 15.09.2022
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Tämä on ehdoton määräaika sille, että hakemuksen täytyy olla perillä Taikessa. 

Avustusta voi hakea verkossa hakuaikana. Edellytämme, että hakija perehtyy hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä. 

Kenelle?

Avustusta voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät sekä lisäksi yleishyödylliset oikeuskelpoiset yhteisöt (yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, yritykset) silloin, kun suunniteltu hanke toteutetaan yhdessä kunnan kanssa. Huom. rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet eivät voi saada avustusta.  

Kuka päättää?

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijat. Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja. 

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen?

Avustukset on tarkoitettu kulttuurihyvinvointitoimintaa vahvistaviin hankkeisiin vuosina 2022–2023 osana kansallista ikäohjelmaa.

Avustuksilla tuetaan

 • väestön ikääntymiseen varautumista laaja-alaisesti ja kestävästi.
 • kulttuurihyvinvoinnin osaamisen kehittämistä sekä hyväksi todettujen toimintamallien käyttöönottoa ja juurtumista.
 • pitkäjänteistä ikäihmisille suuntautuvan taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämistä mm. osana palvelunohjausta, lähetetoimintaa sekä etsivää ja löytävää kulttuurityötä.

Lue lisää kansallisesta ikäohjelmasta.

Myönnettävä avustus on vähintään 50 000 euroa. Avustusta ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan kuluihin. Avustus on aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa hankkeen kaikkia kuluja. Jos hanke tuottaa voittoa, avustus tai sen osa voidaan pyytää palauttamaan.

Millä perusteella?

Avustuksen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten vertailussa käytetään kolmea arviointiperustetta tarkentavine apukysymyksineen. Kaikkien kohtien ei tarvitse toteutua. Arviointiperusteissa ei ole painotuksia. Päätöksenteossa otetaan huomioon myös hakijoiden alueellinen jakautuminen, kieli ja käytettävissä oleva määräraha. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu.  

Hankkeen laatu 

 • Onko hankesuunnitelma laadukas ja sen tavoitteiden toteutuminen arvioitavissa? 
 • Millaisia ideoita ja toimintatapoja hanke tarjoaa ikäihmisille suunnattuihin taide- ja kulttuuripalveluihin? 
 • Miten realistinen ja pitkäjänteisyyttä edistävä hanke on toteutustavoiltaan? 
 • Maksaako yhteisö korvauksia, palkkaa tai palkkiota alan reilujen palkkiokäytäntöjen mukaan? Lisätietoa esim. www.reiluntaiteenmanifesti.fi.

Hankkeen vaikuttavuus 

 • Edistääkö hanke ikääntyvien kulttuurihyvinvointia?
 • Miten hankkeen arviointi toteutetaan?
 • Toteutuuko hankkeessa ikäihmisten osallistuminen, palveluiden vahvistaminen ja paikalliset lähtökohdat?
 • Millaisia pysyviä vaikutuksia ja rakenteita hankkeella tavoitellaan? 

Hankkeen talousarvio

 • Miten yhteisön talous on hoidettu aiempina vuosina? 
 • Miten realistinen hankkeen talousarvio on? 
 • Onko haettu avustussumma perusteltu suhteessa hankkeen laajuuteen? 
 • Millainen on avustuksen tarve suhteessa yhteisön taloudelliseen tilanteeseen? 
 • Millainen on hankkeen muu rahoitus? 

Erityisehdot 

 • Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät avustukset. 
 • Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä. 

Mitä liitteisiin?

 • Pakollisena liitteenä yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma ja tase). 
 • Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö. Yhden liitteen maksimikoko on 4 MB. 

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Avustusta ei voida myöntää, jos 

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16.00 mennessä.
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta).
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä avustuksista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa. 

Hakeminen 

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa 

Kirjautumiseen käytetään Suomi.fi -tunnistusta. 

Hakulomake on saatavilla verkkoasioinnissa hakuajan alkaessa 15.8.

Ohjeita verkkoasiointiin 

Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, hakijan tulee olla yhteydessä Taiken asiakaspalveluun. 

Ohjeita hakijalle 

Hakemusten käsittely ja tieto päätöksestä 

Haussa käytetään neuvottelumenettelyä, jossa hakemuksia käsitellään kahdessa vaiheessa. Osa hakemuksista voidaan ottaa hakuilmoituksen arviointiperusteiden mukaisesti jatkokäsittelyyn, jossa hakijoiden kanssa käydään tarkentavat keskustelut hankkeista. Päätökset avustuksen myöntämisestä tehdään toisen käsittelyvaiheen jälkeen.   

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä marraskuun loppuun mennessä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa. 

Lisätiedot 8.8. alkaen

Erityisasiantuntija Isto Turpeinen
0295 330831
isto.turpeinen@taike.fi

Asiakaspalvelu puh. 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi 


Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku