Taustakuva

Kuvitus ja sarjakuva

Sarjakuva on monipuolinen; kerronnallisia ja kuvallisia elementtejä ja kuitenkin paljon tilaa omille tulkinnoille.

- Niklas

© Antti Luostarinen / Hahmo
Viimeksi muokattu: 27.08.2016

Haettavana nyt


Apurahat yksityisille


Liikkuvuusapurahat

Apurahat on tarkoitettu Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistämiseen.

Hakuaika päättynyt: 15.08.2019

Taiteilija-apurahat

Taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille työskentelyyn. Niiden pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen.

Hakuaika päättynyt: 03.04.2019

Alueiden apurahat

Apurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja/tai heidän muodostamilleen työryhmille. Kohdeapurahan hakijana voi olla myös yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi).

Hakuaika päättynyt: 13.03.2019

Lastenkulttuurin kohdeapurahat

Kohdeapurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille tai heidän muodostamilleen työryhmille lasten- ja nuortenkulttuurin hankkeisiin.

Hakuaika päättynyt: 13.03.2019

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat

Kirjastoapurahat on tarkoitettu kirjailijoille ja kääntäjille luovaan kirjalliseen työskentelyyn.

Hakuaika päättynyt: 31.01.2019

Kirjastoavustukset

Kirjastoavustukset on tarkoitettu iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille, jotka elävät ahtaissa taloudellisissa oloissa, ja kirjailijoille ja kääntäjille, jotka sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin.

Hakuaika päättynyt: 31.01.2019

Kuvataiteen näyttöapurahat

Kuvataiteen näyttöapurahat on tarkoitettu visuaalisten taiteenalojen, mediataiteen ja muotoilun ammattilaisille, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti. Apurahan voi saada taiteilija, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa.

Hakuaika päättynyt: 31.01.2019

Apurahat kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen

Apurahat on tarkoitettu taiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille kulttuurin moninaisuuden edistämiseen.

Hakuaika päättynyt: 15.11.2018

Kohdeapurahat

Kohdeapurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen.

Hakuaika päättynyt: 15.11.2018

Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen

Hakuilmoitus

Hakuaika:

01.10.2018 - 31.10.2018
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Avustusta voi yllä olevana hakuaikana hakea verkossa. Kirjaudu verkkopalveluun alla olevasta linkistä. Kirjautumiseen tarvitset Katso-tunnisteen.

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Ohjeita verkkoasiointiin

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt alla olevaan hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle

Avustukset on tarkoitettu vain oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille. Myös kuntien ja säätiöiden ylläpitämät organisaatiot voivat olla hakijoina. Huom. rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet eivät voi saada avustusta, koska ne eivät ole oikeuskelpoisia yhteisöjä. Avustus on tarkoitettu taiteenalan ammattilaisten toteuttamiin hankkeisiin tai toimintaan, ei harrastustoimintaan.

Tavoite

Tällä avustuksella edistetään osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen

Avustuksilla voidaan tukea

a) valtakunnallisten vammaisjärjestöjen ja –yhteisöjen taide- ja kulttuuritoimintaa.
Etusija annetaan hankkeille, jotka luovat uudenlaisia toimintamalleja ja/tai perustuvat vammaisjärjestöjen ja -yhteisöjen keskinäiseen yhteistyöhön. Myös vammaisyhteisöjen ja taide- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyöhankkeisiin voidaan myöntää tukea.

Avustuksilla voidaan myös tukea

b) taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta parantavia hankkeita ja toimintaa sekä selvityshankkeita.

Hakijoina voivat tällöin olla myös erilaiset kulttuurialan toimijat: esimerkiksi taide- ja kulttuurilaitokset sekä -tapahtumat. Etusija annetaan laajemmille yhteistyöhankkeille. Tukea voidaan myöntää myös taide- ja kulttuurilaitosten ja muiden kulttuurialan toimijoiden saavutettavuuskartoituksiin ja -suunnitelmiin.

 • Tukea ei myönnetä investointeihin, laitehankintoihin tai rakennusten esteettömyyden parantamiseen. Tukea ei myöskään myönnetä selkokielisen kirjallisuuden kirjoittamiseen, kääntämiseen tai julkaisemiseen. Tätä tarkoitusta varten on olemassa erillinen määräraha, jonka jakamisesta vastaa Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen yhteydessä toimiva selkokirjatyöryhmä.
 • Tukea ei myönnetä vapaa-ajan toimintaan (esim. retket, juhlat). 

Avustus voidaan myöntää joko toiminta-avustuksena tai erityisavustuksena. Toiminta-avustusta voidaan myöntää yhteisön toimintaan tai jotakin toiminnan osa-aluetta varten. Erityisavustusta myönnetään yksittäisiin vuonna 2019 toteutettaviin hankkeisiin. Tuki on harkinnanvaraista. Avustusta haetaan ja myönnetään vuodeksi kerrallaan kunakin vuonna erikseen.

Avustus voidaan myöntää, jos avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan saama muu julkinen tuki sekä toiminnan tai hankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen. Avustus on aina osa toiminnan tai hankkeen kokonaisrahoitusta, joten sillä ei voi kattaa toiminnan kaikkia kuluja. 

Taiteen edistämiskeskus ei myönnä alle 10 000 euron toiminta-avustuksia, vaan tätä pienemmät tukisummat myönnetään erityisavustuksena. Taiken myöntämä toiminta-avustus voi kattaa toiminnan hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista enintään 80 %. Avustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää hyväksyttävien kustannuksien täyttä määrää (100%).

Taike ei myönnä alle 2000 euron erityisavustuksia. Jos hanke tuottaa voittoa, voidaan avustus tai sen osa pyytää palauttamaan.

Aiemmin tehtyjä tukipäätöksiä voi katsoa Taiken sivuilta Myönnetyt avustukset.

Lisätietoa saavutettavuudesta on saatavilla seuraavista lähteistä:
- Kulttuuria kaikille -palvelu 
-Taiteen ja kulttuurin saavutettavuusohjelma Opetusministeriön julkaisuja 6:2006
- Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus. Loppuraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:15
- Yhdenvertainen kulttuuri Selvitys vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen myönnettävistä valtionavustuksista. Cuporen verkkojulkaisuja 41.

Millä perusteella

Tuki perustuu hakemusten kokonaisarviointiin. Hakemuksien vertailussa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia arviointiperusteita. Toiminta-avustuksia ja erityisavustuksia arvioidaan osittain eri perusteilla.

Laatu, laajuus ja toteutuksen organisointi

 • Onko toiminta ammattimaisesti järjestettyä?
 • Ovatko toimintasuunnitelma / hankkeen työsuunnitelma ja sen tavoitteet kiinnostavia ja mahdollisia saavuttaa esitetyllä tavalla?
 • Hakijan ja yhteistyökumppanin/ yhteistyökumppanien sitoutuminen taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja osallisuutta edistävään toimintaan?
 • Millaisia uusia ideoita ja toimintatapoja toiminta / hanke tarjoaa?
 • Onko toiminnalla / hankkeella paikallista, alueellista, valtakunnallista tai kansainvälistä vaikuttavuutta?
 • Rohkaiseeko toiminta / hanke laajempaan taiteen/kulttuurin ymmärtämiseen tai keskusteluun taiteesta/kulttuurista?
 • Onko toiminta verkostoitunutta? 
 • Kuinka monipuolista, aktiivista ja saavutettavaa toiminta on? Hakijan ja mahdollisen yhteistyökumppanin/ yhteistyökumppanien saavutettavuutta koskeva asiantuntemus?
 • Onko hakijalla strategia, visio tai kehityssuunnitelma vähintään seuraavalle kahdelle vuodelle?
 • Kuinka laajaa toiminta on? Millaiset ovat toiminnan tunnusluvut? (esim. tapahtumat, kurssit, työpajat, esitykset, osallistujamäärät, julkaisutoiminta, jne.)

Taloudellinen tilanne

 • Onko haettu avustus toiminnan / hankkeen kannalta tarpeellinen?
 • Onko hankkeessa yhteistyökumppaneita?
 • Onko talousarvio realistinen ja tasapainoinen? Onko haettu avustus toiminnan laajuuteen / hankkeen laajuuteen ja aiheeseen nähden sopiva?
 • Kuinka yhteisön taloutta on hoidettu aiempina vuosina?
 • Mikä on haetun avustuksen osuus (%) ja yhteisön omarahoitusosuus (%) toiminnan / hankkeen talousarviosta?
 • Onko hankkeella jo varmistunutta rahoitusta? Jos ei, kuinka realistisilta muut tulonlähteet vaikuttavat (riskienhallinta)

Lisäksi päätöksenteossa otetaan huomioon alueelliset ja kielelliset seikat sekä käytettävissä olevat määrärahat. Huomiota kiinnitetään myös siihen, miten yhteisö edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä kestävää kehitystä. Mitä hakuilmoituksessa tarkoitetaan kestävällä kehityksellä? Mitä hakuilmoituksessa tarkoitetaan yhdenvertaisuudella ja tasa-arvolla

Erityisehdot

 • Taike ei myönnä samaan tarkoitukseen kahta tai useampaa valtionavustusta.
 • Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät avustukset.
 • Toiminta-avustusta hakeva yhteisö on toiminut vähintään kolme vuotta rekisteröitynä ja harjoittaa ympärivuotista säännöllistä toimintaa.
 • Yhteisön toiminta ei voi perustua taloudellisen voiton tavoittelemiseen.
 • Aiempina vuosina tuettujen yhteisöjen toiminta-avustusta voidaan laskea tai nostaa riippuen yhteisön toiminnasta, vertailusta muiden hakijoiden hakemuksiin ja jaettavana olevasta määrärahasta.
 • Avustuksen saajan tulee käyttää avustus myöntövuoden aikana. Uutta avustusta ei myönnetä, jos aiemmin samaan tarkoitukseen myönnetty avustus on käyttämättä.
 • Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä.
 • Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuosittain valtion talousarviossa tarkoitukseen määrärahat.

Mitä liitteisiin

 • Pakollisena liitteenä yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase) sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
  • Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö. Liitteen maksimikoko on 4Mb.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16.00 mennessä
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä avustuksista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakemus postin välityksellä

Avustusta voi hakea myös täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen Taiteen edistämiskeskukseen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Lähetä joko sähköinen hakemus tai paperinen hakemus (ei molempia).

Tallenna lomake koneellesi (pdf, 195,79 kt)

Ohjeita hakijalle

Tieto päätöksestä

Hakemusten ja hakijoiden toiminnan arviointi tehdään virkamiestyönä. Päätökset tekee esittelystä viraston johtaja. Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä.
 

Lisätiedot

erityisasiantuntija Ulla Lassila,  puh. 0295 330 860, ulla.lassila@taike.fi
tai p. 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi

 


Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku