Taustakuva

Tanssitaide

Tanssi antaa mahdollisuuden kokea erilaisia matkoja, tiloja ja tunteita.

- Ida

© Antti Luostarinen / Hahmo
Viimeksi muokattu: 01.09.2016

Haettavana nyt


Ylimääräinen taiteilijaeläke

Hakuilmoitus

Hakuaika:

01.09.2021 - 30.09.2021
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle 

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää ammattitaiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa. 

Ammattitaiteilija luo, esittää tai tulkitsee taidetta pää- tai sivutyönään. Ammattitaiteilijalla on jonkin taidealan koulutus tai muulla tavalla hankittu taiteenalan ammattitaito. 

Haettavana ovat 1.1.2022 alkavat eläkkeet. Eläkettä ei ilman erityistä syytä voida myöntää henkilölle, joka ei ole täyttänyt 60 vuotta viimeistään 31.12.2021. Erityiseksi syyksi katsotaan terveydentilasta johtuva pysyvä työkyvyttömyys.

Kuka päättää

Hakemuksia ja hakijoiden taiteellista toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijaeliminä valtion taidetoimikunnat. Päätökset tekee viraston johtaja virkamiehen esittelystä. Esittelymenettely on julkisessa hallinnossa noudatettava päätöksentekotapa, jossa esittelijänä toimiva virkamies valmistelee asian ja tekee siitä päätösesityksen päätöksentekijälle. 

Millä perusteella 

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana. Eläkkeeseen ei ole subjektiivista oikeutta; eläkkeen myöntäminen perustuu harkintaan, jossa arvioidaan ja vertaillaan hakijoiden taiteellista toimintaa. Lisäksi päätöksenteossa otetaan huomioon eri taiteenalojen hakemusmäärät sekä jaettavana olevien eläkkeiden rajallinen määrä.

Eläkkeen myöntämiseen vaikuttavat hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta. Muina pysyvinä tuloina otetaan huomioon pääomatulot, jos ne ovat pysyväisluonteisia.

Minkä suuruinen 

Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää valtion talousarvioon tarkoitusta varten otetun määrärahan rajoissa. Vuonna 2021 eläkkeitä oli myönnettävänä yhteensä 51 täyttä eläkettä vastaava määrä.

Eläke on veronalaista tuloa ja se voidaan myöntää täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Vuonna 2021 täysi eläke on 1 387,76 euroa kuukaudessa ja osaeläke siitä puolet 693,88 euroa. Eläkkeen määrä vuonna 2022 vahvistetaan tammikuussa.

Mikäli eläke myönnetään, se voidaan myöntää täytenä eläkkeenä, jos hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta jäävät alle taiteilijaeläkkeen määrän kuukaudessa (1 387,76 euroa vuonna 2021).

Osaeläke voidaan myöntää, jos hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta ylittävät taiteilijaeläkkeen määrän, mutta jäävät alle taiteilijaeläkkeen määrän kerrottuna kahdella (2 775,52 euroa vuonna 2021).

Eläkettä ei myönnetä, jos hakijan eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta ylittävät taiteilijaeläkkeen määrän kerrottuna kahdella (2 775,52 euroa vuonna 2021). 

Aikaisemmin myönnetty osaeläke voidaan korottaa täydeksi eläkkeeksi eläkkeensaajan hakemuksesta, jos eläkkeensaajalle aiemmin myönnetty osaeläke sekä eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta jäävät alle taiteilijaeläkkeen määrän (1 387,76 euroa vuonna 2021).

Eläkkeen myöntäminen ja maksaminen 

Taike myöntää ylimääräisen taiteilijaeläkkeen. Keva maksaa eläkkeen myöntämisvuoden alusta alkaen kuukausittain. Taike käsittelee eläkkeitä koskevat hakemukset kerran vuodessa.

Myönnettävien uusien eläkkeiden ja korotettavien osaeläkkeiden lukumäärä vahvistetaan vuosittain valtion talousarviossa. Eläkkeet myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa valtion vuoden 2022 talousarviossa tarkoitukseen määrärahat.

Erityisehdot 

Taike voi päätöksellään määrätä eläkkeen maksamisen lopetettavaksi sekä jo maksetun eläkkeen takaisinperittäväksi, jos eläkkeenhakija on eläkehakemuksessa antanut väärän tai harhaanjohtavan tiedon seikasta, joka on olennaisesti vaikuttanut eläkkeen saantiin.

Mitä liitteisiin 

Toimita pyydetyistä liitteistä kopiot, älä lähetä alkuperäisiä. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta. Yhden liitteen enimmäiskoko on 4 Mb.

Kaikille pakolliset liitteet:
- Eläkepäätös tai todistus eläkkeen tämänhetkisestä määrästä:
*Jos olet eläkkeellä, liitä hakemukseesi ajantasainen tieto kuukausittaisesta eläkkeen suuruudesta.
*Jos et vielä saa eläkettä, liitä ajantasainen työeläkeote, jossa on arvio tulevan eläkkeen suuruudesta.
* Tieto tämänhetkisestä tai tulevasta eläketulosta on pakollinen ja sen puuttuminen estää hakemuksen käsittelyn.
 
Lähetä nämä liitteet vain jos kyseinen kohta koskee sinua:
- Päätös tai selvitys ulkomailta maksettavista eläketuloista.
- Jos olet alle 60-vuotias, ja vetoat pysyvään työkyvyttömyyteen, liitä hakemukseesi tätä koskeva lääkärin B-lausunto.
- Taike pyytää hakemuksen käsittelyssä tarvittavan verotuspäätöksesi suoraan Verohallinnosta, jos olet antanut tähän suostumuksen hakulomakkeessa. 
 
Taiteelliseen työhön liittyvät liitteet:
- Ansioluettelo
- Visuaalisten alojen hakijalta 1-5 teoskuvaa. Mainitse myös teosten tiedot. Video- ja muita liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi toimittaa liitteenä. Suosittelemme lisäämään hakemukseen linkin hakijan kotisivuille. 
- Voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä.
 

Taiteilijaeläkettä ei voida myöntää, jos 

  • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä. 
  • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta).

Päätökset taiteilijaeläkkeistä perustuvat lakiin ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä (194/2016) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä (207/2016) ja siihen sovelletaan lakia Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012) sekä hallintolakia (434/2003).

Hakeminen

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Kirjautumiseen tarvitset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai henkilökortin.

Ohjeita verkkoasiointiin

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, ole yhteydessä Taiken asiakaspalveluun. 

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä helmikuun loppuun mennessä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Taiken tekemät päätökset ovat julkisia. Esimerkiksi medialla on oikeus saada tiedot taiteilijaeläkkeen saajista. Voit kuitenkin kieltää nimesi julkaisemisen Taiken verkkosivuilla. Jos annat luvan verkkosivuilla julkaisemiseen ja olet ilmoittanut hakemuksessa taiteilijanimesi, se julkaistaan virallisen nimen yhteydessä. 

Lisätiedot: p. 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Takaisin

Avustukset yhteisöille


Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan

Avustukset on tarkoitettu yhteisöille. Avustuksella edistetään osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin sekä kulttuurien välistä vuoropuhelua.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2021

Avustukset saavutettavuuden, osallistumisen ja hyvinvoinnin edistämiseen

Avustukset on tarkoitettu yhteisöille. Avustuksilla edistetään taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja hyvinvointivaikutuksia sekä osallistumista ja osallisuutta taiteeseen ja kulttuuriin.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2021

Erityisavustukset

Erityisavustukset on tarkoitettu eri taiteenalojen yhteisöjen kuten yhdistysten,osuuskuntien ja yritysten hankkeisiin.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2021

Erityisavustukset kulttuurilehdille

Erityisavustukset kulttuurilehdille on tarkoitettu vahvistamaan kulttuurista moninaisuutta, tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta yhteiskunnassa.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2021

Festivaaliavustukset

Avustukset on tarkoitettu valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville taide- ja kulttuurifestivaaleille.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2021

Lastenkulttuurin erityisavustukset

Erityisavustukset on tarkoitettu alueella toimiville yhteisöille lasten- ja nuortenkulttuuria edistäviin hankkeisiin.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2021

Toiminta-avustukset

Avustukset on tarkoitettu eri taiteenalojen yhteisöjen kuten yhdistysten, osuuskuntien ja yritysten jatkuvan toiminnan tukemiseen.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku