Taustakuva

Varsinais-Suomi

© Eero Saarela
Viimeksi muokattu: 29.08.2016

Kulttuurisen moninaisuuden projektit ja verkostot

Kulttuurista moninaisuutta edistetään järjestämällä tapahtumia ja työpajoja, jotka luovat mahdollisuuksia kulttuurienväliselle dialogille taiteen keinoin. Projekti koordinoi verkostoja ja yhteistyötä muun muassa ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden, maahanmuuttajien ja erityisryhmien parissa.

Kulttuurisen moninaisuuden projektit ja verkostot -kokonaisuus koostuu seitsemästä osaprojektista.

Gula mu – Hunnela maan

Gula mu – Hunnela maan on tiedon jakamisen, dialogin ja verkostoitumisen hankekokonaisuus, jonka aikana jaetaan tietoa saamelaisista sekä rakennetaan yhteistyömahdollisuuksia romani- ja saamelaistaiteilijoille.

Gula mu – Hunnela maan -seminaari

Inarin kulttuurikeskus Sajoksessa 11/2020 järjestettävä kaksipäiväinen seminaari kokoaa yhteen romani- ja saamelaistaiteilijoita keskustelemaan kokemuksistaan ja luomaan pohjaa tuleville mahdollisille yhteistyökuvioille.

Seminaariin kutsutaan 14 taiteilijaa ja kulttuurialan toimijaa, seitsemän kummastakin ryhmästä. Saamelaistaiteilijoiden valinnassa kiinnitetään huomiota sekä kieli- että alueellisten ryhmien edustukseen. Seminaarin ensimmäinen päivä on suunnattu kutsutuille taiteilijoille pyöreän pöydän tapaamisena, ja toinen päivä on kaikille avoin.

Vastuuhenkilöt: Auri Ahola, Milja Guttorm, Mertsi Lindgren

Projektin ajankohta: 1.1.2020 – 31.12.2020

 

Saamelaiskulttuurin sillat 2020-luvulla

Saamelaiskulttuurin sillat vahvistaa ajassa elävää saamelaista taiteen kenttää ja mahdollistaa uudenlaisia kulttuuriavauksia ja -käytänteitä sekä kansainvälisesti että Suomessa. Projekti jakaantuu valtakunnalliseen ja kansainväliseen osioon, jotka molemmat tähtäävät saamelaisten kulttuurin ammattilaisten yhteistyömahdollisuuksien lisäämiseen sekä kulttuurienväliseen yhteistyöhön taiteen kentällä.

Kansainvälinen projekti tähtää etenkin hyvien käytänteiden omaksumiseen, kulttuurivaihtoon ja kontakteihin alkuperäiskansojen kulttuurin kentällä. Projektissa osallistutaan alkuperäiskansojen kulttuuritapahtumiin sekä toimitaan taiteen asiantuntijaverkostoissa tehden tiivistä yhteistyötä Suomen saamelaiskulttuurin toimijoiden kesken. Maantieteellinen painopiste on Barentsin alueella.

Valtakunnallinen projekti tähtää etenkin saamelaiskulttuurin näkyvyyden parantamiseen ja yhteistyömahdollisuuksien luomiseen kotimaassa. Projekti koostuu erilaisista yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavista taidetapahtumista ja -foorumeista, jotka edesauttavat sekä saamelais-suomalaisen että muun kulttuurienvälisen yhteistyön lisääntymistä taiteen kentällä. Osa tapahtumista on avoimia, osa kutsutapahtumia ja osa tietylle kohderyhmälle suunnattuja saamelaiskulttuurin tai taiteen kentällä.

Saamelaiskulttuurin sillat on monivuotinen projekti, joka koostuu taiteen asiantuntijatyöstä, foorumien ja tapahtumien koollekutsumisesta ja järjestämisestä, yhteistyöstä saamelaiskulttuurin toimijoiden kanssa, sekä kansallisesta ja kansainvälisestä verkostoitumisesta monikulttuuristen toimijoiden kesken.

Vastuuhenkilö: Auri Ahola

Projektin ajankohta: 01.01.2020 – 01.01.2022

 

KeesiČuõvv -kulttuurileiri

Tapahtuma on viikonlopun kestävä leiri, jossa työpajatyöskentelyjen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja saamelaista identiteettiä. Sen kohderyhmää ovat 13-17-vuotiaat saamelaisnuoret Suomessa.

Työpajoissa tuodaan esille sekä perinteistä että modernia saamelaista kulttuuria sen monissa eri muodoissa. Lisäksi tärkeässä osassa on yhteisöllisyys ja verkostoituminen, jonka avulla tapahtuma voidaan saada pysyväksi joka vuonna järjestettäväksi eri kulttuuritoimijoiden sekä saamelaisyhdistysten toimesta nimenomaan saamelaisalueen ulkopuolella.

Vuoden 2020 kulttuurileirin teemoina ovat nykytanssi, sarjakuva ja saamenkäsityö. Näiden teemojen ammattilaiset vetävät saamelaiseen kulttuuriin pohjautuvia työpajoja. Työpajojen opettajat ovat saamelaistaustaisia, joten hanke parantaa ja tukee saamelaistaiteilijoiden työllistymistä.

Vastuuhenkilö: Milja Guttorm

Projektin ajankohta: 1.1. – 30.6.2020

 

Päiväkoti-, koulu- ja asiantuntijavierailut

Saamelaiskulttuurin läänintaiteilija Milja Guttorm vierailee päiväkodeissa ja kouluissa kertomassa saamelaiskulttuurista ja erityisesti kaupunkisaamelaisuudesta. Tiedon jakaminen edistää saamelaisten asemaa siten, että ymmärrys saamelaisista lisääntyy jo pienestä pitäen ja herättää kiinnostusta edistää vähemmistökulttuurien esilletuomista aiempaa enemmän varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen piirissä. Vuoden aikana tarjotaan myös asiantuntijuutta luentojen ja keskustelutilaisuuksien muodossa.

Vastuuhenkilö: Milja Guttorm

Projektin ajankohta: 1.1. – 1.12.2020

 

Romanitaiteen alustat

Projektin tavoitteena on käsitellä mustalaistaidetta ja -taiteilijoita yhdenvertaisessa yhteiskunnallisessa kontekstissa suhteessa valtaväestön taiteeseen sekä soveltaa siihen valtayhteiskuntien yhdenvertaisia statuskriteerejä (esim. omien maiden taiteen ammattiliittojen jäsenyyskriteerejä). Työ edistää vähemmistöjen osallisuutta valtaväestön elinkeinorakenteissa ja järjestelmissä, kuten eri taideorganisaatioiden ja apurahalautakuntien päättävien elinten jäseninä.

Projektissa aloitetaan kansallisen Romanien taiteen- ja kulttuurin asiantuntijakeskittymän perustamisprosessi. Tavoitteena on tukea verkostoitumista ja vaikuttavuutta, käynnistää rahoituksen etsintä sekä tukea rahoitushakemusten loppuunsaattamisessa.

Vastuuhenkilö: Mertsi Lindgren

Projektin ajankohta: 01.01.2020 – 31.12.2020

 

Menetelmiä dialogiin

Projekti järjestää työpajoja, tapahtumia ja kulttuurienvälistä dialogia taiteen ja kulttuurin viitekehyksissä. Dialogia tuodaan näkyväksi erilaisilla sisällöillä ja taiteellisilla kokonaisuuksilla.

Projekti parantaa taiteen tekijöiden esiintymismahdollisuuksia ja tukee verkostoitumista kulttuurisen moninaisuuden kontekstissa. Projekti luo verkostoja ja työryhmiä, joiden avulla pystytään toteuttamaan taiteellisesti ja kulttuurisesti moninainen tapahtuma ja taiteellinen kokonaisuus sekä monistettavia mallinnoksia. Kulttuurienvälistä vuoropuhelua edistetään jo kokonaisuuksien valmisteluvaiheessa.

Projekti osallistaa marginaalisia yhteisöjä taiteen ja kulttuurin pariin sekä käynnistää keskustelua kulttuurisen moninaisuuden käsitteestä esittävän taiteen kontekstissa.

Vastuuhenkilö: Mertsi Lindgren

Projektin ajankohta: 01.01.2020 - 31.12.2020

 

Monikulttuuriset välähdykset

Monikulttuuriset välähdykset tukee ulkomaalaistaustaisia taiteilijoita ja tuo kulttuurin moninaisuutta laajemmin esille erilaisten tapahtumien yhteydessä. Välähdykset koostuvat työpajoista, yhteisötaide- ja monikulttuurisista tapahtumista, näyttelyistä sekä niiden yhteyteen tehdyistä koulutusmateriaaleista. Toiminnan avulla tuodaan yleisön ja median tietoisuuteen kulttuurien moninaisuutta, esitellään ulkomaalaistaustaisia taiteilijoita ja luodaan erilaisten tapahtumien ja toimintojen kautta yhdenvertaisuuden ilmapiiriä.

Kevyitä tapahtumia, pop up -näyttelyjä ja esiintymisiä tuodaan eri paikkakunnille, julkisiin tiloihin, kahviloihin, gallerioihin tai kirjastoihin lyhyelläkin aikataululla. Projekti on monivuotinen ja laaja-alainen, ja sen toimintoja järjestetään useilla paikkakunnilla. Osa tapahtumista on tarkoitettu julkisten tilojen käyttäjille, osa taas kohdennetaan tietyille ryhmille.  Toteutuksessa huomioidaan myös erilaisia monikulttuurisuuteen liittyviä teemapäiviä ja -viikkoja. Projektit toimivat myös linkkinä maahanmuuttajien ja pääväestön kohtaamiseen.

Monikulttuuriset välähdykset -projekti sisältää organisointia, verkostoitumista, yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa, asiantuntijatoimintaa sekä kansainvälisten kontaktien kartoitusta. Projekti kartoittaa toimintaedellytyksiä, rahoitusmahdollisuuksia, näyttelytiloja ja esiintymismahdollisuuksia sekä parantaa niitä.

Vastuuhenkilö: Maikki (Maija) Kantola

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 01.01.2022

Kulttuurisen moninaisuuden projektit ja verkostot -kokonaisuudesta vastaa

Vastuuhenkilö: Maija (Maikki) Kantola

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 01.01.2021

Takaisin

Yhteystiedot

Turun toimipiste
Itsenäisyydenaukio 2
20800  Turku
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Taiken henkilökunta Turussa Viimeksi muokattu: 01.07.2019