Yhteiskunnassa hyödynnetään laajasti taiteilijoiden osaamista

Taiken strategian vaikuttavuustavoite 4/5
Arkkitehdin suunnitelma tietokoneella
Kuva: Kai Widell

Tavoitteet

Yksityinen ja kolmas sektori hyödyntävät taiteilijoiden osaamista ja erilaisia taiteellisia menetelmiä. 

Toimenpiteet

Osoitamme taiteilijoiden osaamispotentiaalin eri toimialoille ja lisäämme siten taiteilijoiden työn kysyntää. 

Tuemme organisaatioita uusien taiteellisten menetelmien ja toimintamallien kehittämisessä.

Tuemme taiteilijoita palkkaavia organisaatioita sisällyttämään työhön myös lisäarvoa tuovaa omaehtoista taiteellista työtä.

Vaikutamme Taiken jakamilla avustuksilla taideorganisaatioiden käytänteisiin palkata taiteilijoita. 

Rahoitamme uusien toimintamallien kokeiluja.

Viestimme taiteen mahdollisuuksista organisaatioiden kehittämisessä.

Viestimme organisaatioille ja taiteilijoille keinoista tavoittaa toisensa eli taiteellisen osaamisen hankintakanavista. 

Tunnistamme toimialat, joilla olisi kiinnostusta taiteilijoiden osaamisen hyödyntämiseen.

Eri hallinnonalat ja toimialat ymmärtävät, miten taiteilijan työtä voidaan hyödyntää yhteiskunnan kehittämisessä ja millaisia hyötyjä taiteellisista menetelmistä on kansalaisille.

Kehitämme monialaisia hankkeita yhteistyössä eri hallinnonalojen ja toimialojen kanssa. 

Lisäämme viestintäämme taiteellisten menetelmien vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. 

Tuomme esiin monialaisten hankkeiden onnistumisia. 

Kehitämme suunnitelmallisesti sidosryhmäyhteistyötä, jotta verkottuminen muiden hallinnonalojen kanssa vahvistuu.

Myötävaikutamme uuden tutkimustiedon syntyyn soveltavan taiteen menetelmistä ja niiden vaikuttavuudesta. 

Lisäämme yhteistyötä Cuporen ja muiden tutkimuslaitoksien kanssa, jotta alan tutkimusta syntyy.