Artikel

Centret för konstfrämjande inleder samarbetsförhandlingar

Förhandlingarna inleds den 13 juni och de är meningen att slutföras under augusti. Förhandlingarna förs mellan representanter för arbetsgivaren och personalen. Förhandlingarna angår alla tjänstemän.

Målet är att från och med 2015 åstadkomma en årlig besparing på 420 000 euro i verksamhetsutgifterna. Besparingar utforskas både genom att granska sammansättningen av de regionala byråerna och antalet personal. Centret har 51 stadigvarande anställda tjänstemän.

Personalen upplystes om att samarbetsförhandlingarna inleds i det första informationstillfället den 9 juni.

Orsaken till att förhandlingarna påbörjas är nedskärningen av ämbetsverkets verksamhetsutgifter. År 2014 överskrider ämbetsverkets verksamhetsutgifter det budgeterade anslaget och det är inte längre möjligt att finansiera överskridningen med överförda anslag.

Avsikten med samarbetsförhandlingarna är att hitta lösningar som möjliggör att verksamhetsutgifterna motsvarar anslaget och ekonomin stabiliseras så att ämbetsverket kan uppnå de angivna målen och sköta dess lagstadgade uppgifter effektivt även de kommande åren.

– De förhandlingar som inleds nu påverkar inte de statliga eller regionala konstkommissionerna, konstaterar Centret för konstfrämjandes direktör Minna Sirnö.

De potentiella åtgärderna kommer att vidtas efter att förhandlingarna avslutats, det vill säga åren 2014–2015. Detaljerna specificeras i takt med att förhandlingarna framskrider.

Nedskärningar i statsekonomin drabbar

Anslagen för Taikes och dess företrädare Centralkommissionens för konst verksamhetsutgifter har sjunkit med drygt 17 procent på fem år.

– På grund av den situation statsekonomin befinner sig i, förbereder sig Taike också på potentiella ytterliga besparingar på förvaltningsanslaget, konstaterar Sirnö.

I fortsättningen är det främst lokalkostnaderna som sparåtgärderna riktas mot. För tillfället har centret byråer på 13 orter.

– Vi måste planera vår verksamhet och organisation på ett sätt som balanserar vår ekonomi med verksamhetsanslaget som hänvisas oss. Vi vill framför allt försäkra vår lagstadgade uppgift som en statsunderstödsmyndighet. Vi gör allt vi förmår för att ge våra konstnärskunder och sammanslutningar service utan störningar.

Centret för konstfrämjande är ett sakkunnigämbetsverk för konstfrämjande som lyder under undervisnings- och kulturministeriet. Det delar årligen ut drygt 30 miljoner euro i stipendier åt konstnärer och bidrag åt sammanslutningar inom konstens område. Centret handlägger årligen 14 000 ansökningar om stipendium eller bidrag. I samband med Taike finns konstrådet samt expertorgan som fattar beslut om stipendier och pris: tio statens konstkommissioner (åren 2015-16 sju), 13 regionala konstkommissioner och två nämnder.

Vid Centret för konstfrämjande tjänstgör 51 stadigvarande tjänstemän. Dessutom har centret 42 visstidsanställda länskonstnärer, vilka finansieras ur tipsvinstmedel. Personal finns i huvudbyrån i Helsingfors och 12 regionala byråer.

Ytterligare information: Centret för konstfrämjandes direktör Minna Sirnö tfn 0295 330 719, minna.sirno@minedu.fi