Artikel

Kandidatuppställningen för konstkommissionerna igång

Centret för konstfrämjande ber om medlemskandidater till de statliga och regionala konstkommissionerna senast 29 augusti. På hösten utser konstrådet medlemmarna till den tvååriga verksamhetsperioden som inleds i början av nästa år.

Medlemmar ombeds till sju statliga konstkommissioner av cirka 220 aktörer och till 13 regionala konstkommissioner av cirka 650 aktörer som är viktiga med tanke på konsten. Konstrådet fattade tidigare beslut om statens konstkommissioners antal, namn och medlemsantal samt medlemsantalet för de regionala konstkommissionerna för perioden 2015–16.

Kommissionerna fattar enligt kollegial bedömning beslut om stipendier och pris som beviljas åt konstnärer, konstnärsgrupper och sammanslutningar. Årligen behandlar statens konstkommissioner drygt 9000 och de regionala konstkommissionerna 4400 ansökningar riktade åt Centret för konstfrämjande.

Kommissionsmedlemmen ska ha god konstnärlig sakkunskap. Konstrådet sörjer för att kommissionernas konstnärliga och övriga sakkunskap är mångsidig. Också språkliga och regionala synpunkter beaktas. Samma person kan utses till ordförande för eller medlem av en kommission för högst två mandatperioder i följd och på nytt tidigast två år senare.

Ytterligare information; Centret för konstfrämjande, chef för konststöd, Esa Rantanen, tfn 0295 330 720, esa.rantanen@minedu.fi