Artikel

Konstrådet fattade beslut om statens konstkommissioners namn och verksamhetsområden – kandidatuppställningen inleds

Under åren 2015–16 kommer sju statliga konstkommissioner att fatta beslut om statens stipendier, bidrag och pris. Kommissionerna har 9–12 medlemmar.

I samband med kommissionerna verkar 14 konstartsspecifika sektioner som stöder kommissionernas arbete och förstärker expertisen inom varje konstart. Både kommissionsmedlemmar och andra konstsakkunniga kan utses som medlemmar i sektionen.

Statens konstkommissioner 2015–16

 • Arkitektur-, formgivning och miljökonstkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar arkitektur, formgivning, miljökonst och landskapsarkitektur. Kommissionen har en ordförande och nio övriga medlemmar. I samband med kommissionen förbereds den kollegiala bedömningen av sektionen för arkitektur och formgivning.
 • Audiovisuella konstkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar filmkonst, mediekonst samt ljud- och ljuskonst. Kommissionen har en ordförande och tio övriga medlemmar. I samband med kommissionen förbereds den kollegiala bedömningen av sektionen för film, sektionen för media, sektionen för ljus- och ljudkonst.
 • Scenkonstkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar teaterkonst, performanskonst och experimentell scenkonst, danskonst och cirkuskonst. Kommissionen har en ordförande och 11 övriga medlemmar. I samband med kommissionen förbereds den kollegiala bedömningen av sektionen för teater, sektionen för performanskonst och experimentell scenkonst, sektionen för danskonst och sektionen för cirkuskonst.
 • Litteraturkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar litteratur och konstjournalistik. Kommissionen har en ordförande och tio övriga medlemmar. Två utav medlemmarna har finlandssvenska som modersmål. I samband med kommissionen förbereds den kollegiala bedömningen av sektionen för konstjournalistik.
 • Musikkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar musik. Kommissionen har en ordförande och åtta övriga medlemmar.
 • Visuella konstkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar bildkonst, fotokonst samt serie- och illustrationskonst. Kommissionen har en ordförande och 11 övriga medlemmar. I samband med kommissionen förbereds den kollegiala bedömningen av sektionen för bildkonst, sektionen för fotokonst samt sektionen för serie- och illustrationskonst.
 • Kommissionen för gränsöverskridande konst, mångfald och internationell verksamhet, vars verksamhetsområde omfattar multidisciplinär konst, mångkultur och internationell verksamhet. Kommissionen har en ordförande och åtta övriga medlemmar. Sex utav medlemmarna är representanter för andra konstkommissionen. I samband med kommissionen förbereds den kollegiala bedömningen av sektionen för mångkultur.

”Med den nya kommissionsindelningen vill konstrådet uppmuntra till ett mer intensivt samarbete mellan olika konstarter än tidigare”, konstaterar konstrådets ordförande Tiina Rosenberg.

Konstrådet ber konstfältet om kandidater för utnämningen av medlemmarna senast den 30 augusti. Kandidater ombeds för både de statliga och de regionala konstkommissionerna.

Det finns 13 regionala konstkommissioner. Deras verksamhetsområden och namn definieras genom lagstiftningen. Efter konstrådets beslut är antalet medlemmar i dessa 7–12 inklusive ordförande.

De regionala konstkommissionerna 2015–16

 • Södra Savolax konstkommission, sju medlemmar
 • Tavastlands konstkommission, nio medlemmar
 • Sydöstra Finlands konstkommission, åtta medlemmar
 • Centrala Finlands konstkommission, åtta medlemmar
 • Lapplands konstkommission, nio medlemmar
 • Birkalands konstkommission, nio medlemmar
 • Österbottens konstkommission, nio medlemmar
 • Norra Karelens konstkommission, sju medlemmar
 • Norra Österbottens och Kajanalands konstkommission, nio medlemmar
 • Norra Savolax konstkommission, åtta medlemmar
 • Satakunta konstkommission, sju medlemmar
 • Nylands konstkommission, tolv medlemmar
 • Egentliga Finlands konstkommission, nio medlemmar

Konstkommissionerna är Centret för konstfrämjandes expertorgan, som inom respektive verksamhetsområde och region fattar beslut om stipendier och pris som beviljas åt konstnärer, konstnärsgrupper och sammanslutningar. Årligen behandlar statens konstkommissioner drygt 9000 och de regionala konstkommissionerna 4400 ansökningar riktade åt Centret för konstfrämjande.

Konstkommissionsindelningen påverkar inte de grunder på vilka finansieringen bestäms enligt konstart. Centret för konstfrämjande stöder konstnärlig verksamhet med i medeltal 30 miljoner euro. Cirka 2/3 av beloppet kommer ur tipsvinstmedel. Stödformerna föreskrivs i statens budget.

Konstrådet är Centret för konstfrämjandes expertorgan, som fattar beslut om statens konstkommissioners verksamhetsområden, namn och antal samt antalet medlemmar i de regionala konstkommissionerna. Det utser också medlemmarna till de statliga och regionala konstkommissionerna.

Tilläggsinformation: direktör Minna Sirnö, Centret för konstfrämjande, tfn 0295 330 719, minna.sirno@minedu.fi