E-tjänsten för sammanslutningar

Vår e-tjänst fungerar med en stationär eller bärbar dator, inte på mobila enheter.

Sammanslutningar kan ansöka om verksamhets- och specialbidrag i e-tjänsten.

Användningen förutsätter inloggning.

Använd en allmän webbläsare

E-tjänsten fungerar bäst med följande webbläsarversioner:

  • Mozilla Firefox (FF), version 52 eller nyare
  • Mac Safari, version 10 eller nyare
  • Google Chrome, version 70 eller nyare
  • Edge Chromium

Tidsgräns för anslutningen (30 min.)

Inaktiv anslutning bryts efter 30 minuter. Spara regelbundet uppgifterna som du fyller i. Uppgifterna som du sparat bevaras trots avbrott i anslutningen. 

Du kommer till din oavslutade ansökan genom att i huvudmenyn klicka på Egna ansökningar och där på Ofärdiga. 

Samtycke till elektronisk ärendehantering

Innan du kan skicka din ansökan ber systemet dig kryssa i punkten Jag samtycker till att beslut om min ansökan delges elektroniskt. Samtycke innebär att beslutet om ansökan du lämnat skickas till dig via e-tjänsten. Också alla övriga dokument i anslutning till ansökan (t.ex. ändringsbegäran, redovisning) ska skickas till Taike via e-tjänsten. Du får meddelande till din e-postadress när beslutet finns i e-tjänsten.

Logga in på e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten måste sammanslutningen ha ett giltigt FO-nummer. När du som sammanslutningens representant loggar in på e-tjänsten, ska du välja punkten Uträtta ärenden för ett samfund, och kommer då till Suomi.fi-autentiseringen. Du loggar in med dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. När du loggar in, väljer du sammanslutningen som du representerar. 

Logga in på e-tjänsten 

Fullmakt

För att logga in på Taikes e-tjänst behövs en fullmakt. Fullmakten ges i Suomi.fi-tjänsten, där sammanslutningens fullmakter administreras. Innan du ger dullmakt åt en peson att sköta sammanslutningens ärenden, läs anvisningarna på webbplatsen Suomi.fi omsorgsfullt. Observera att du själv är ansvarig för att fullmakterna du gett är uppdaterade.

Samfund som inte kan ta i bruk Suomi.fi-fullmakter på egen hand, kan göra en ansökan i tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden.

Fullmaktsroller

I Taikes e-tjänst går det att uträtta ärenden för ett samfund med tre olika fullmaktsroller: 

Beredning av ansökningar om statsunderstöd: Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda ansökan om statsunderstöd. 

Ansökningar om statsunderstöd: Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöd, lämna in dem för behandling samt återkalla ansökan. 

Ansökningar om statsunderstöd och administration av uppgifter: Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöd, lämna in dem för behandling samt administrera uppgifter som gäller fullmaktsgivaren.  

 

Det går att uppdatera uppgifter om sammanslutningen bara med fullmaktsrollen Ansökningar om statsunderstöd och administration av uppgifter. Fälten märkta med stjärna är obligatoriska uppgifter om sammanslutningen. Det går inte att skicka ansökan förrän de obligatoriska fälten på sidan Organisationens uppgifter är ifyllda och sparade.

Granskning av organisationens uppgifter

Sammanslutningens uppgifter kan granskas och sparas bara med fullmaktsrollen Ansökningar om statsunderstöd och administration av uppgifter. Om sammanslutningen är en ny kund, öppnas för den som sköter ärenden med rollen Ansökningar om statsunderstöd och administration av uppgifter sidan Organisationens uppgifter, där det automatiskt från FODS har införts sammanslutningens basuppgifter, som ska kontrolleras och sparas. Uppgifterna sparas i SALAMA-ärendehanteringssystemets kundregister. Efter den första inloggningen och när uppgifterna är sparade öppnas e-tjänsten på framsidan Öppna utlysningar. 

Adressuppgifter

Du kan ha två adresser i kundregistret, en adress i hemlandet och en i utlandet. Genom att välja boendeland kan du definiera vilken av adresserna du använder. 

Bankkonto

Bankkontot som finns på sidan Organisationens uppgifter är sammanslutningens huvudsakliga bankkonto. Det sparas i Taikes kundregister och är förinställt som bankkonto i nya ansökningar. Ändring av bankkontot på ansökan ändrar inte bankkontot på fliken Organisationens uppgifter. 

Om sammanslutningens bankkonto ändras, ska du spara de nya kontouppgifterna på fliken Organisationens uppgifter. Att ändra bankkontot på sidan Organisationens uppgifter påverkar inte bankkontoinformationen i redan skickade eller avslutade ansökningar. Om du vill ändra på bankkontot som används för utbetalning, kontakta Taike på: asiakaspalvelu@taike.fi 

Det är inte möjligt att spara utländska kontonummer i systemet. Om sammanslutningen endast har ett utländskt konto, kontakta Taike på: asiakaspalvelu@taike.fi 

Ansökningsspecifikt bankkonto

Det är också möjligt att spara ett bankkonto som används endast för en viss ansökan. Det bankkonto som du anger används då endast för betalningar som gäller denna ansökan. Det ändrar inte på det kontonummer som sparats i kundregistret och som används för andra betalningar.

Öppna utlysningar

På fliken Öppna utlysningar under rubrikerna Regionala stipendier och bidrag och Statens stipendier och bidrag ser du vilka av Taikes bidrag som är utlysta för ansökan. När du har loggat in för en sammanslutning, ser du bara utlysta bidrag för sammanslutningar. 

Att göra en ny ansökan

Inled en ny ansökan på sidan Öppna utlysningar. Välj Gör ny ansökan på fliken för ansökningar. Välj på vilket språk du vill göra ansökan. Det språk som du använt när du loggat in på tjänsten är förinställt. På ansökans först flik ser du informationen om sammanslutningen som finns sparad i kundregistret. Fliken Organisationens uppgifter kan administreras bara av en person som i Suomi.fi-tjänsten har fått fullmaktsrollen Ansökningar om statsunderstöd och administration av uppgifter. Om du vill uppdatera sammanslutningens uppgifter, gå till sidan Organisationens uppgifter. Återvänd till ansökan via sidan Egna ansökningar, fliken Ofärdiga. 
Spara varje flik i ansökan innan du fortsätter till nästa. 

När du har skickat ansökan, sparas den på sidan Egna ansökningar, fliken Avsända. 

Ansökans bilagor

De dokumentformat och antalet som godkänns definieras på ansökningsblanketten. En enskild bilaga får inte överstiga 4 MB. 

Skydda eller kryptera inte bilagorna och använd inte heller andra specialegenskaper på bilagorna. De hindrar ansökans handläggning. 

Bilagans namn få inte innehålla specialtecken (t.ex. under- eller överstreck), mellanslag eller nationella tecken å, ä eller ö.

Egna ansökningar

På sidan Egna ansökningar ser du hur din ansökan handläggs i olika skeden. 

Ofärdiga

På fliken Ofärdiga ser du alla ansökningar du påbörjat, men inte har skickat. Du kan fortsätta att fylla i en påbörjad ansökan via länken Redigera. Du kan redigera din ofullbordade ansökan fram till ansökningsfristen och tills du tryckt på knappen Skicka. 

Efter att ansökningstiden slutat kan du inte längre skicka ansökan, men du kan se dina oavslutade ansökningar. Ansökningarna visas i fallande ordning, den som sparats senast visas först. Du kan ordna vyn genom att klicka på spaltrubrikerna.

Taike ser inte dina oavslutade ansökningar. Du kan radera ansökan med kommandot Radera. 

Avsända

På fliken Avsända ser du alla ansökningar du har skickat, men som Taike inte ännu har fattat beslut om. Ansökningarna visas i fallande ordning, den senast skickade ansökan först. Du kan ordna vyn genom att klicka på spaltrubrikerna.

Ansökan får Taikes diarienummer omedelbart efter att den är officiellt mottagen och den har sparats i ämbetsverkets system. Om din ansökan inte får ett diarienummer inom ett par dagar, utan endast har ett temporärt ansökningsnummer och texten Väntar på diarienummer, kontakta Taikes kundtjänst på asiakaspalvelu@taike.fi. Det kan förekomma fördröjning på grund av att tjänsten samtidigt belastas av många användare. När din ansökan har sparats, får du meddelande om det per e-post. 

Ansökan som du skickat sparas med tillhörande bilagor på sidan Ansökningens handläggningsskeden. Du når sidan genom länken Bläddra. 

Avgjorda

På fliken Avgjorda ser du alla dina skickade ansökningar som Taike har fattat beslut om. Ansökningarna visas i fallande ordning, den senast skickade ansökan först. Du kan ordna vyn genom att klicka på spaltrubrikerna. 

Du får ett e-postmeddelande om beslut som sparas i e-tjänsten. Beslutet sparas på sidan Ansökningens handläggningsskeden. Du kommer till den genom länken Gå till uppgifter om ärendet. 

Komplettering av ansökan

Det är viktigt att din inlämnade ansökan är så fullständig som möjligt redan inom ansökningstiden. 
Via länken Komplettera kan du komplettera ansökan inom ramen för kompletteringstiden. Efter det upphör länken att fungera. 

Du kan bifoga högst fem bilagor, storleken på en bilaga får inte överskrida 4 MB.  Du får ett e-postmeddelande om att kompletteringen sparats i systemet. 

Annulering av ansökan

Via länken Avbryt kan du annullera din ansökan. Du får ett e-postmeddelande om att annulleringen sparats i systemet. Beakta att när du annullerar ansökan avslutar det omedelbart handläggningen av ditt ärende. Om du vill ersätta den gamla ansökan med en ny, rekommenderar vi att du först skickar in den nya ansökan och därefter annullerar den gamla. 

Ändringsbegäran

Du kan ansöka om ändring i ett positivt beslut. Bakom länken Gå till uppgifter om ärendet finns länken Begäran om ändring som öppnar ett separat formulär för ändringar. Välj vilken typ av ändring du ansöker om och beskriv samt motivera den. Av bilagan Villkor och begränsningar som är bifogad till beslutet, framgår hurdana ändringar som är möjliga och när en ändring senast ska begäras.

Redovisning

Lämna in redovisningen senast på det angivna datumet. Länken till Utredning finns bakom Gå till uppgifter om ärendet. Anvisningar för redovisningen finns på redovisningsblanketten.  

Senast ändrad: 05.09.2022

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer