Verksamhetsbidrag

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.10.2020 - 02.11.2020
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Bidraget kan ansökas i Taikes e-tjänst under ansökningstiden.

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har läst utlysningen omsorgsfullt innan ansökan fylls i.

För vem
Effektmål
Vem fattar beslut
För vad och bidragets belopp
Beslutets motivering
Specialvillkor
Vad ska bifogas
Bidraget kan inte beviljas om
Ansökan
Meddelande om beslut
Information

För vem

Bidragen är avsedda för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, så som föreningar, andelslag och företag, inom olika konstarter. Bidraget är avsett för professionell konstverksamhet, inte för hobbyverksamhet. Också organisationer som drivs av kommuner och stiftelser kan ansöka bidrag.

Bidrag kan beviljas till aktörer som fungerar som produktionshus eller produktionsplattformar, exempelvis filmcentrum eller regionala danscentrum. Bidrag kan också beviljas för verksamheten vid konstnärsresidens i Finland.

Du kan ansöka bidrag med bara en ansökan. Välj den konstart som verksamheten huvudsakligen handlar om.

Effektmål

Bidragen

 • främjar konstnärers utkomst och sysselsättning
 • ger mångsidigare förutsättningar för konstnärligt och annat skapande arbete
 • förnyar och utvecklar verksamhetens innehåll och strukturer
 • främjar konstens och kulturens tillgänglighet nationellt

Vem fattar beslut

Statens konstkommissioner i egenskap av Taikes sakkunnigorgan kan bedöma ansökningarna och de sökandes verksamhet. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

För vad och bidragets belopp

Bidragen är avsedda för sammanslutningars verksamhet eller för en viss del av verksamheten. Verksamheten kan vara nationell eller internationell och bidraget kan också användas som stöd för sammanslutningens besöks- eller turnéverksamhet.

De beviljade bidragen är minst 20 000 euro. Bidragsbelopp mindre än detta ska sökas och beviljas som specialbidrag för ett eller flera projekt.  Se utlysningskungörelsen för specialbidragen.

Bidrag kan beviljas om det anses nödvändigt med hänsyn till bidragssökandes övriga offentliga stöd samt bedömningen av verksamheten. Bidragen är behovsprövade och beviljas separat varje år förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet i statsbudgeten.

Bidraget utgör alltid en del av verksamhetens totala finansiering, så det kan inte täcka verksamhetens alla kostnader. Verksamhetsbidrag beviljat av Taike kan täcka högst 80 % av verksamhetens totala bidragsberättigade kostnader. Bidraget får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd överskrida hela beloppet (100 %) för godkända kostnader.

Kommunal finansiering eller annan egenfinansiering betraktas som en fördel vid bidragsansökan.

Tidigare bidragsbeslut finns på Taikes webbsida Beviljade stipendier och bidrag.  

Beslutets motivering

Beslutet om bidragen baserar sig på bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. För jämförelsen av ansökningarna används fyra bedömningskriterier med specificerande stödfrågor. Ansökan behöver inte uppfylla alla punkter. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas även sökandenas regionala fördelning, språk samt anslaget anvisat till respektive konstart.

Målinriktning och kvalitet hos den ansökande sammanslutningens verksamhet

 • Är sammanslutningars verksamhet målinriktad, högklassig och intressant?
 • Vilken är sammanslutningens strategi, vision eller utvecklingsplan för de kommande åren?
 • Vilka idéer och arbetssätt erbjuder sammanslutningen med sin verksamhet konstfältet, konstnärerna och publiken?
 • Vilken internationell dimension har sammanslutningen?
 • Hur genomförs jämställdhet, likabehandling och arbetstrivsel?
 • Hur genomför verksamheten principerna för hållbar utveckling?
 • Betalar sammanslutningen lön eller arvode enligt branschens principer för rättvisa arvoden.

Omfattning och genomslagskraft hos den ansökande sammanslutningens verksamhet

 • Hur omfattande är verksamheten regionalt, nationellt och/eller internationellt?
 • Vilka nätverk har sammanslutningen?
 • Vilka samhälleliga effekter har verksamheten?
 • Hur främjar verksamheten förståelsen av och debatten om konst?
 • Hur genomförs tillgänglighet?
 • Vilka är verksamhetens nyckeltal (t.ex. publikmängd, antal föreställningar, utställningsverksamhet, verkstäder)?
 • Hur stor är personalen (i årsverken)?

Kvaliteten på det konstnärliga innehållet

 • Vilken är kvaliteten och originaliteten hos det konstnärliga innehållet?
 • Hur trovärdig är sammanslutningen inom sin konstart?
 • Är personalen professionell?
 • Vilka är sammanslutningens tidigare internationella meriter?

Hållbar och realistisk ekonomi

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur realistisk och balanserad är budgeten för det kommande året?
 • Är det ansökta bidragsbeloppet realistiskt och nödvändigt i proportion till verksamhetens omfattning och det ekonomiska läget?
 • Hur stor procentandel utgör föregående års bidrag av de faktiska godkända kostnaderna?
 • Hur stor procentandel utgjorde sammanslutningens egen finansiering under den förra räkenskapsperioden?

Vad avses med hållbar utveckling i utlysningen?, Vad avses med jämlikhet och likabehandling i utlysningen?

Specialvillkor

 • Taike beviljar inte två eller flera bidrag för samma ändamål.
 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Bidraget för sammanslutningar som beviljats verksamhetsbidrag under tidigare år kan sänkas eller höjas beroende på sammanslutningens verksamhet, jämförelse med övriga sökandes ansökningar och det tillgängliga anslaget.
 • Sammanslutningen är etablerad och bedriver regelbunden verksamhet året om.
 • Verksamheten får inte sträva efter att uppnå ekonomisk vinst.
 • Sammanslutningar som får verksamhetsbidrag kan inte beviljas Taikes specialbidrag för konstarter.
 • Bidrag beviljas i regel inte för utbildningsverksamhet.
 • Finansieringen av konstnärlig verksamhet (inkomster och utgifter) ska separeras från sammanslutningens övriga verksamhet (t.ex. restaurangverksamhet) och finansieringen av den.
 • Sammanslutningar som arrangerar utställningsverksamhet och får betydande statsunderstöd förutsätts ha avstått från att ta galleriavgifter av konstnärer, eller de ska presentera en acceptabel plan över att avstå från avgifterna.
 • Bidragsmottagaren ska lämna en skriftlig redovisning samt ekonomisk redovisning över bidragets användning.
 • Taike förutsätter att sammanslutningen i sin verksamhet tar hänsyn till bestämmelserna i jämställdhetslagen (609/1986) och diskrimineringslagen (1325/2014) samt arbetsgivarskyldigheterna utgående från annan lagstiftning.

Vad ska bifogas

 • Obligatoriska bilagor är sammanslutningens undertecknade bokslut för föregående räkenskapsperiod (verksamhetsberättelse, lång resultaträkning och balansräkning) samt verksamhetsplan och budget för följande år. En bilaga kan vara högst 4Mb.

Bilagorna kan inte skickas via e-post.

Bidraget kan inte beviljas om

 • ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
 • ansökan är bristfällig (nödvändiga uppgifter har inte inlämnats trots Taikes begäran om komplettering)
 • sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare bidrag beviljade av Centret för konstfrämjande.

På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande samt statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar bidragets användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan

Logga in och fyll i ansökan i e-tjänsten

För inloggningen används Suomi.fi-autentisering 

Anvisningar för e-tjänsten

Om du inte har möjlighet att lämna in ansökan via e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst. 

Anvisningar till sökande

Meddelande om beslut

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt fram till slutet av januari. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppostkorg. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan.

Information

Tfn 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer