Verksamhetsbidrag

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.10.2018 - 31.10.2018
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan bidrag ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du en Katso-kod.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i nedanstående ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem

Verksamhetsbidragen är avsedda för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, så som föreningar, stiftelser, andelslag, och företag, inom filmkonst, litteratur, bild- och fotokonst, mediekonst, formgivning samt illustration och seriekonst. Också organisationer som upprätthålls av kommuner och stiftelser kan vara sökande. Obs! Oregistrerade sammanslutningar och firmanamn kan inte få bidrag, eftersom de inte är sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Bidraget är avsett för professionell konstverksamhet, inte för hobbyverksamhet. 

Bidrag kan också beviljas till aktörer som fungerar som produktionsområden eller -plattformar, exempelvis olika filmcentrum.

Målsättning

Verksamhetsbidraget främjar konstnärers utkomst och sysselsättning samt skapar mångsidigare förutsättningarna för konstnärligt och annat skapande arbete. Verksamhetsbidragen främjar också konstens och kulturens tillgänglighet nationellt.

För vad och bidragets belopp

Bidraget är avsett för verksamhet eller till verksamhetens delområde. Stödet är behovsprövat och det ansöks och beviljas ett år i taget, varje år för sig.

Bidrag kan beviljas om beviljandet anses nödvändigt med beaktande av bidragssökandes övriga offentliga stöd samt verksamhetens kvalitet och omfattning. Stödet är alltid delfinansiering, vilket betyder att det inte kan täcka verksamhetens alla kostnader. Statsunderstödet som beviljas av Taike kan täcka högst 80 % av verksamhetens godtagbara kostnader. Bidraget får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd överskrida hela beloppet (100 %) för godkända kostnader.

Centret för konstfrämjande beviljar inte verksamhetsbidrag under 10 000 euro. Belopp som understiger detta belopp ska ansökas som specialbidrag till ett eller flera projekt.

Tidigare bidragsbeslut kan ses vid punkten Beviljade stipendier på Taikes webbsidor.  

Beslutets motivering

Bidraget baserar sig på en helhetsbedömning av ansökningarna. När ansökningar bedöms beaktas nedanstående aspekter. Bedömningskriterierna är vägledande.

Verksamhetens kvalitet, omfattning och organiseringen av genomförandet:

 • Hur trovärdig är sammanslutningen på fältet för konstarten?
 • Är personalen professionell?
 • Är verksamhetsplanen och målen i den intressanta?
 • Är verksamhetsplanen genomförbar med befintliga resurser?
 • Vilka (nya) idéer och arbetssätt erbjuder verksamheten konstfältet/konstnärer/publiken?
 • Är verksamheten lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt betydande?
 • Uppmuntrar verksamheten till bredare insikter i och debatt om konst?
 • Ingår verksamheten i nätverk?
 • Hur mångsidig, aktiv och tillgänglig är verksamheten?
 • Har sammanslutningen en strategi, vision eller utvecklingsplan för de kommande åren?
 • Hur omfattande är verksamheten? Vilka är verksamhetens nyckeltal (t.ex. publikmängd, antal föreställningar, utställningsverksamhet, kurser osv.)?

Ekonomiskt läge:

 • Är det ansökta bidraget nödvändigt för verksamheten?
 • Är budgeten realistisk och balanserad? Står det ansökta beloppet i proportion till verksamhetens omfattning?
 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur stor är det ansökta bidragets andel (%) och sammanslutningens egen finansiering (%) av budgeten?

Härutöver beaktas regionala och språkliga aspekter samt tillgängliga anslag. Också det beaktas hur sammanslutningen främjar likabehandling och jämställdhet samt hållbar utveckling. Vad avses med hållbar utveckling i utlysningskungörelsen?, Vad avses med jämlikhet och likabehandling i utlysningskungörelsen?
Specialvillkor

 • Taike beviljar inte två eller flera statsbidrag för samma ändamål.
 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Målet för sammanslutningar som arrangerar utställningar ska vara att erbjuda konstnärer utställningslokal gratis eller mot en förmånlig galleriavgift.
 • Sammanslutningar som får verksamhetsbidrag kan inte beviljas Taikes specialbidrag för konstarten.
 • Bidrag beviljas i regel inte för utbildningsverksamhet.
 • Sammanslutningens verksamhet kan inte vara vinstdrivande.
 • Sammanslutningar som ansöker om verksamhetsbidrag ska ha varit registrerade i minst tre år och de ska bedriva regelbunden verksamhet året om.
 • Om sammanslutningen även har annan än konstnärlig verksamhet, ska den konstnärliga verksamhetens finansiering (inkomster och utgifter) presenteras separat från den övriga verksamheten och dess finansiering.
 • Stödet för de sammanslutningar som under tidigare år har erhållit bidrag kan sänkas eller höjas beroende på sammanslutningens verksamhet, jämfört med övriga sökande och det anslag som utdelas.
 • Stipendierna beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.

Vad ska bifogas

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning) och följande års verksamhetsplan och budget. Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Bidraget kan inte beviljas ifall

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.00.

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Spara blanketten på din dator (pdf, 195,57 kt)

Anvisningar åt sökande

Meddelande om beslut

Ansökningarna och de sökandes verksamhet bedöms av statens konstkommissioner som är Taikes sakkunnigorgan. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning. Alla sökande informeras om beslutet skriftligt.

Information

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer