Verksamhetsbidrag för sammanslutningar inom utövande konst

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.10.2019 - 31.10.2019
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan bidrag ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du en Katso-kod.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem
Målsättning
Vem fattar beslut
För vad och bidragets belopp
Beslutets motivering
Specialvillkor
Vad ska bifogas
Bidraget kan inte beviljas om
Ansökan per post
Meddelande om beslut
Information

För vem

I den här utlysningen syftar utövande konst på publikinriktad levande konstnärlig föreställningsverksamhet inom scen-, cirkus- och danskonst, musik och andra konstformer.

Verksamhetsbidragen är avsedda för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, så som föreningar, andelslag och företag. Också organisationer som upprätthålls av kommuner och stiftelser kan vara sökande. Obs! Oregistrerade sammanslutningar och firmanamn kan inte få bidrag, eftersom de inte är sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Bidraget är avsett för professionell konstverksamhet, inte för hobbyverksamhet.

Bidrag kan också beviljas till aktörer inom utövande konst som producerar föreställningsverksamhet och fungerar som produktionsområden eller -plattformar, exempelvis regionala danscenter. De behöver inte själva producera föreställningar, men kan erbjuda andra aktörer inom utövande konst olika produktionstjänster.

Obs! Du kan ansöka verksamhetsbidrag med bara en ansökan. Välj den konstart som verksamheten huvudsakligen handlar om.

Målsättning

Verksamhetsbidraget främjar konstnärers utkomst och sysselsättning samt skapar mångsidigare förutsättningarna för konstnärligt och annat kreativt arbete. Verksamhetsbidragen främjar också konstens och kulturens tillgänglighet nationellt. Verksamhetsbidragen är avsedda att förnya och utveckla innehållen och strukturerna i verksamheten inom utövande konst.

Vem fattar beslut

Statens konstkommissioner som Taikes sakkunnigorgan kan bedöma ansökningarna och de sökandes verksamhet. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

För vad och bidragets belopp

Verksamhetsbidragen är avsedda för verksamhet hos sammanslutningar inom utövande konst eller för en viss del av verksamheten. Bidraget kan beviljas för ett eller tre år. Verksamheten kan vara nationell eller internationell och bidraget kan också användas som stöd för besöks- eller turnéverksamhet.

År 2020 kan bidraget beviljas antingen som ett ettårigt verksamhetsbidrag eller ett femårigt utvecklingsbidrag.

Ettåriga bidrag kan beviljas till professionella sammanslutningar inom utövande konst som bedriver regelbunden föreställningsverksamhet av god konstnärlig kvalitet året om. Sökande kan också vara nya aktörer som håller på att utveckla sin verksamhet. Centret för konstfrämjande beviljar inte verksamhetsbidrag under 20 000 euro, utan bidragsbelopp mindre än det ansöks och beviljas som specialbidrag för ett eller flera projekt. Se utlysningskungörelsen för specialbidragen.

Treårigt bidrag kan beviljas till professionella sammanslutningar inom utövande konst, men treåriga bidrag kan ansökas följande gång år 2021 för perioden 2022–2024. Bidrag kan beviljas till professionella sammanslutningar inom utövande konst som har varit registrerade i minst tre år och har visat sin förmåga till verksamhet av god konstnärlig kvalitet. Sammanslutningen ska bedriva regelbunden föreställningsverksamhet året om. Till sin bidragsansökan ska sammanslutningen bifoga sin verksamhetsplan och budget för tre år framåt. Det treåriga bidraget är minst 80 000 euro/år.
 

Femårigt utvecklingsbidrag av engångsart kan beviljas till sammanslutningar som tidigare har fått ettårigt bidrag för att förnya sin verksamhet, till nya sammanslutningar för ett omfattande femårigt projekt eller till sökandes konstnärligt ambitiösa och utmanande femåriga verksamhet/projekt. Bidraget uppgår till minst 50 000 €/år. Ett femårigt utvecklingsbidrag kan beviljas till samma sökande bara en gång.

Stödet är behovsprövat och det beviljas ett år i taget, varje år för sig. Bidrag beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet. Mottagare av flerårigt bidrag ska årligen på ett separat avtalat sätt lämna in en specificerad ekonomi- och verksamhetsplan för det kommande året samt årligen rapportera över sin verksamhet och ekonomi.

Alla bidrag kan beviljas om beviljandet anses nödvändigt med beaktande av bidragssökandes övriga offentliga stöd samt verksamhetens kvalitet och omfattning. Stödet är alltid delfinansiering, vilket betyder att det inte kan täcka verksamhetens alla kostnader. Statsunderstödet som beviljas av Taike kan täcka högst 80 % av verksamhetens godtagbara kostnader. Bidraget får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd överskrida hela beloppet (100 %) för godkända kostnader.

Kommunal finansiering eller annan egenfinansiering betraktas som en fördel vid ansökan om verksamhetsbidrag.

Tidigare bidragsbeslut kan ses vid punkten Beviljade stipendier på Taikes webbsidor

Beslutets motivering

Beslutet om verksamhetsbidragen baserar sig på en jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. I jämförelsen av ansökningarna används fyra bedömningskriterier med specificerande stödfrågor som inte alla behöver uppfyllas. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag.

Målinriktning och kvalitet hos den ansökande sammanslutningens verksamhet

 • Är sammanslutningars verksamhet målinriktad, högklassig och intressant?
 • Vilken är sammanslutningens strategi, vision eller utvecklingsplan för de kommande åren?
 • Vilka idéer och arbetssätt erbjuder sammanslutningen med sin verksamhet konstfältet, konstnärerna och publiken?
 • Vilken internationell dimension har sammanslutningen?
 • Hur genomförs jämställdhet, likabehandling och arbetstrivsel?
 • Hur genomför verksamheten principerna för hållbar utveckling?
 • Betalar sammanslutningen korrekt lön eller arvode?

Omfattning och genomslagskraft hos den ansökande sammanslutningens verksamhet

 • Hur omfattande är verksamheten regionalt, nationellt och/eller internationellt?
 • Vilka nätverk har sammanslutningen?
 • Vilka samhälleliga effekter har verksamheten?
 • Hur främjar verksamheten förståelsen av och debatten om konst?
 • Hur genomförs tillgänglighet?
 • Vilka är verksamhetens nyckeltal (t.ex. publikmängd, antal föreställningar, utställningsverksamhet, verkstäder)?
 • Hur stor är personalen (i årsverken)?

Kvaliteten på det konstnärliga innehållet

 • Vilken är kvaliteten och originaliteten hos det konstnärliga innehållet?
 • Hur trovärdig är sammanslutningen inom sin konstart?
 • Är personalen professionell?
 • Vilka är sammanslutningens tidigare internationella meriter?

Hållbar och realistisk ekonomi

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur realistisk och balanserad är budgeten för det kommande året?
 • Är det ansökta bidragsbeloppet realistiskt och nödvändigt i proportion till verksamhetens omfattning och det ekonomiska läget?
 • Hur stor procentandel utgör föregående års bidrag av de faktiska godkända kostnaderna?
 • Hur stor procentandel utgjorde sammanslutningens egen finansiering under den förra räkenskapsperioden?

Vad avses med hållbar utveckling i utlysningskungörelsen?, Vad avses med jämlikhet och likabehandling i utlysningskungörelsen?

Specialvillkor

 • Taike beviljar inte två eller flera statsbidrag för samma ändamål.
 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Bidrag beviljas inte för utbildningsverksamhet.
 • Sammanslutningens verksamhet kan inte vara vinstdrivande.
 • Om sammanslutningen även har annan än konstnärlig verksamhet, ska den konstnärliga verksamhetens finansiering (inkomster och utgifter) presenteras separat från den övriga verksamheten och dess finansiering.
 • Stödet för de sammanslutningar som under tidigare år har erhållit bidrag kan sänkas eller höjas beroende på sammanslutningens verksamhet, jämfört med övriga sökande och det anslaget som utdelas.
 • Sammanslutningar som får verksamhetsbidrag kan inte beviljas Taikes specialbidrag för konstarten.
 • Taike förutsätter att sammanslutningen i sin verksamhet tar hänsyn till bestämmelserna i jämställdhetslagen (609/1986) och diskrimineringslagen (1325/2014) samt arbetsgivarskyldigheterna enligt annan lagstiftning.
 • Bidragen beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.

Vad ska bifogas

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (verksamhetsberättelse, lång resultaträkning och balansräkning) och följande års verksamhetsplan och budget. Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.
 • Till ansökan om femårigt utvecklingsbidrag ska bifogas målet för verksamhetens utveckling (vision) och en plan för hur målet ska uppnås, t.ex. förbättrad publikrelation, internationalisering, förtydligande av verksamhetens konstnärliga kärna.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Bidraget kan inte beviljas om

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.00.

Spara blanketten på din dator

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Anvisningar till sökande

Meddelande om beslut

Alla sökande får skriftligt meddelande om beslutet fram till slutet av januari. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan. Om du har skickat in ansökan per post, postas beslutet till dig.

Information

Specialsakkunnig Mari Karikoski, tfn 0295 330 706, mari.karikoski@taike.fi
eller tfn 0295 330 700 asiakaspalvelu@taike.fi

 


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer