Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.10.2020 - 02.11.2020
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Bidraget kan ansökas i e-tjänsten under ansökningstiden.

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har läst utlysningen omsorgsfullt innan ansökan fylls i.

För vem
Effektmål
Vem fattar beslut
För vad och bidragets belopp
Beslutets motivering
Specialvillkor
Vad ska bifogas
Bidrag kan inte beviljas om
Ansökan
Meddelande om beslutet
Ytterligare information

För vem

Bidragen är avsedda för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, så som föreningar, andelslag och företag. Också organisationer som drivs av kommuner och stiftelser kan ansöka bidrag. Observera att oregistrerade sammanslutningar och firmor inte kan få bidrag. Bidraget är avsett för professionellt genomförda projekt eller professionell verksamhet, inte för hobbyverksamhet.

Sammanslutningar för personer med migrantbakgrund och kulturella minoriteter kan ansöka bidrag för sin kulturverksamhet, men också andra organisationer kan ansöka bidrag för verksamhet som främjar kulturell mångfald och antirasism.

Effektmål

Bidragen främjar

 • kulturella minoriteters delaktighet
 • uppfyllande av kulturella rättigheter
 • interkulturell dialog
 • samt förstärker antirasistisk verksamhet

Vem fattar beslut

Ansökningarna och sökandenas verksamhet bedöms av kommissionen för mångfald inom konst som vid behov hör andra sakkunniga. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

För vad och bidragets belopp

Bidragen kan användas till att stödja

 • verksamhet och projekt som främjar kulturell mångfald och interkulturell dialog
 • kulturverksamhet inom sammanslutningar för personer med migrantbakgrund och andra kulturminoriteter samt konst- och kulturprojekt
 • verksamhet och projekt som främjar antirasism och förebygger hatretorik
 • främjande av invandrares integration genom konst och kultur
 • värnande om kulturminoriteters identitet
 • främjande av växelverkan mellan kulturminoriteter och majoritetsbefolkningen.

Bidragen är inte avsedda för allmän integrationsfrämjande verksamhet eller projekt (så som kurser i finska eller sysselsättningsfrämjande) eller utövande av religion. Bidrag beviljas inte för rekreationsverksamhet. Exempelvis utfärder eller fester kan stödjas bara i den utsträckning de anknyter till kulturprojekt.

Bidraget beviljas som antingen verksamhetsbidrag eller specialbidrag. Verksamhetsbidrag kan beviljas för organisationens verksamhet eller en bestämd del av verksamheten. Specialbidrag beviljas för enskilda projekt som genomförs under år 2021. Bidragen är behovsprövade och beviljas separat varje år förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet i statsbudgeten.

Bidrag kan beviljas om det anses nödvändigt med hänsyn till bidragssökandes övriga offentliga stöd samt bedömningen av verksamheten eller projektet. Bidraget utgör alltid en del av verksamhetens totala finansiering, så det kan inte täcka verksamhetens alla kostnader.

De beviljade verksamhetsbidragen är minst 10 000 euro. Bidragsbelopp lägre än det beviljas som specialbidrag för projekt. Verksamhetsbidrag beviljat av Taike kan täcka högst 80 % av verksamhetens totala bidragsberättigade kostnader. Bidraget får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd överskrida hela beloppet (100 %) för godkända kostnader.

De beviljade specialbidragen är i regel minst 5 000 euro. Om projektet är vinstbringande, kan bidraget eller en del av det återkrävas. 

Tidigare bidragsbeslut finns på Taikes webbsida Beviljade stipendier och bidrag.  

Beslutets motivering

Beslutet om bidragen baserar sig på bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. För bedömningen används kriterier med specificerande stödfrågor. Ansökan behöver inte uppfylla alla punkter. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas också sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling.

Verksamhetsbidragets bedömningskriterier

Målinriktning och kvalitet hos sammanslutningens verksamhet

 • Är sammanslutningens verksamhet målinriktad, högklassig och intressant?
 • Hur väl och på hur brett plan främjar verksamheten kulturell mångfald och antirasism?
 • Hur trovärdig är sammanslutningen inom sitt verksamhetsområde?
 • Vilken är sammanslutningens strategi, vision eller verksamhetsplan för de kommande åren?
 • Vilka idéer och arbetssätt erbjuder sammanslutningen med sin verksamhet fältet, aktörerna och publiken?
 • Hur genomförs jämställdhet, likabehandling och arbetstrivsel?
 • Hur genomför verksamheten principerna för hållbar utveckling?
 • Betalar sammanslutningen lön eller arvode enligt branschens principer för rättvisa arvoden?
 • Är personalen professionell?

Omfattning och genomslagskraft hos sammanslutningens verksamhet

 • Hur omfattande är verksamheten regionalt, nationellt och/eller internationellt?
 • Vilka nätverk har sammanslutningen?
 • Vilka samhälleliga effekter har verksamheten?
 • Hur främjar verksamheten förståelsen av och debatten om kultur?
 • Hur genomförs tillgänglighet?
 • Vilka är verksamhetens nyckeltal (t.ex. evenemang, antal deltagare, publikationsverksamhet, verkstäder)?
 • Hur stor är personalen (i årsverken)?

Hållbar och realistisk ekonomi

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur realistisk och balanserad är budgeten för det kommande året?
 • Är det ansökta bidragsbeloppet realistiskt och nödvändigt i proportion till verksamhetens omfattning och det ekonomiska läget?
 • Hur stor procentandel utgör föregående års bidrag av de faktiska godkända kostnaderna?
 • Hur stor procentandel utgjorde sammanslutningens egen finansiering under den förra räkenskapsperioden?

Specialbidragets bedömningskriterier 

Projektets kvalitet

 • Är projektplanen av god kvalitet och målen i den intressanta?
 • Vilka idéer och arbetssätt erbjuder projektet fältet, aktörerna och publiken?
 • Hur väl och på hur brett plan främjar projektet kulturell mångfald och antirasism?
 • Vilken sakkunskap har sökande och samarbetsparte(r)n(a) inom kulturell mångfald?
 • Hur trovärdig är sammanslutningen som genomför projektet inom sitt verksamhetsområde?
 • Är sammanslutningens personal eller projektets genomförare professionella?
 • Hur realistiska är projektets planerade metoder?
 • Betalar sammanslutningen lön eller arvode enligt branschens principer för rättvisa arvoden?

Projektets genomslagskraft

 • Vilken är projektets omfattning regionalt, nationellt eller internationellt?
 • Vilka samhälleliga effekter producerar projektet?
 • Hur främjar projektet förståelsen av och debatten om kultur?
 • Vilka samarbetsparter har projektet?
 • Hur genomförs tillgänglighet?

Projektets budget

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur realistisk är projektets budget?
 • Står det ansökta bidragsbeloppet i proportion till projektets omfattning?
 • Vilket är bidragsbehovet i proportion till sammanslutningens ekonomiska läge?
 • Vilken övrig finansiering har projektet?

Vad avses med hållbar utveckling i utlysningen?, Vad avses med jämlikhet och likabehandling i utlysningen?

Specialvillkor

 • Taike beviljar inte två eller flera statsbidrag för samma ändamål.
 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Sammanslutningar som ansöker om verksamhetsbidrag ska ha varit registrerade i minst tre år och de ska bedriva regelbunden verksamhet året om.
 • Bidraget för sammanslutningar som beviljats verksamhetsbidrag under tidigare år kan sänkas eller höjas beroende på deras verksamhet, jämförelse med övriga sökandes ansökningar och det tillgängliga anslaget.
 • Verksamheten inom en sammanslutning som beviljas verksamhetsbidrag får inte sträva efter att uppnå ekonomisk vinst.
 • Om sammanslutningen som beviljas verksamhetsbidrag även har annan än kulturell eller konstnärlig verksamhet, ska den kulturella eller konstnärliga verksamhetens finansiering (inkomster och utgifter) presenteras separat från den övriga verksamheten och dess finansiering.
 • Bidragsmottagaren ska använda bidraget under samma år som det beviljas. Nytt bidrag beviljas inte om bidrag beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.
 • Bidragsmottagaren ska lämna en skriftlig redovisning samt ekonomisk redovisning över bidragets användning.
 • Taike förutsätter att sammanslutningar som får verksamhetsbidrag i sin verksamhet tar hänsyn till bestämmelserna i jämställdhetslagen (609/1986) och diskrimineringslagen (1325/2014) samt arbetsgivarskyldigheterna enligt annan lagstiftning.

Vad ska bifogas

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut för föregående räkenskapsperiod (verksamhetsberättelse, lång resultaträkning och balansräkning) samt verksamhetsplan och budget för följande år.
 • Därtill går det att skicka högst två andra bilagor som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. En bilaga kan vara högst 4Mb.

Bilagorna kan inte skickas via e-post.

Bidraget kan inte beviljas om

 • ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen senast kl. 16.00.
 • ansökan är bristfällig (nödvändiga uppgifter har inte inlämnats trots Taikes begäran om komplettering)
 • sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare bidrag beviljade av Centret för konstfrämjande.

På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande samt statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar bidragets användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan

Logga in och fyll i ansökan på nätet

För inloggningen används Suomi.fi-autentisering 

Anvisningar för e-tjänsten

Om du inte har möjlighet att lämna in ansökan via e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst. 

Anvisningar till sökande

Meddelande om beslut

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt fram till slutet av februari. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppostkorg. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan.

Ytterligare information

Lea Halttunen, specialsakkunnig, tfn 0295 330 713, lea.halttunen@taike.fi
eller kundtjänsten, tfn 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi

 


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer