Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.10.2018 - 31.10.2018
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan bidrag ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du en Katso-kod.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i nedanstående ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem

Centret för konstfrämjande beviljar bidrag åt sammanslutningar såsom föreningar, andelslag och företag. Bidraget är avsett endast för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Också organisationer som upprätthålls av kommuner och stiftelser kan vara sökande. Obs! Oregistrerade sammanslutningar och firmanamn kan inte få bidrag, eftersom de inte är sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Bidraget är avsett för projekt genomförda av professionella aktörer inom konstarten, inte för hobbyverksamhet. 

Sammanslutningar för invandrare och kulturminoriteter kan ansöka bidrag för sin kulturverksamhet, men också andra organisationer för verksamhet som främjar kulturell mångfald och antirasism kan ansöka bidrag.

Målsättning

Bidraget främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

För vad och bidragets belopp

Bidragen kan användas till att stödja

• verksamhet och projekt som främjar kulturell mångfald och interkulturell dialog

• migranters och kulturminoriteters egen kulturverksamhet samt konst- och kulturprojekt

• verksamhet och projekt som främjar antirasism

• främjande av invandrares integration genom konst och kultur

• värnande om kulturminoriteters identitet

• främjande av växelverkan mellan kulturminoriteter och majoritetsbefolkningen.

Bidragen är inte avsedda för allmän integrationsfrämjande verksamhet eller projekt (så som kurser i finska eller sysselsättningsfrämjande) eller utövande av religion.

Statsbidraget kan beviljas som antingen verksamhetsbidrag eller specialbidrag. Verksamhetsbidrag kan beviljas för sammanslutningen verksamhet eller en bestämd del av verksamheten. Specialbidrag beviljas för enskilda projekt som genomförs under år 2019. Bidraget är behovsprövat och det ansöks om och beviljas för ett år i taget, varje år för sig.

Bidrag kan beviljas om beviljandet anses nödvändigt med beaktande av bidragssökandes övriga offentliga stöd samt verksamhetens eller projektets kvalitet och omfattning. Bidraget utgör alltid en del av verksamhetens totala finansiering, så det kan inte täcka verksamhetens alla kostnader.

Centret för konstfrämjande beviljar inte verksamhetsbidrag under 10 000 euro, utan bidragsbelopp mindre än det beviljas som specialbidrag. Verksamhetsbidrag beviljat av Taike kan täcka högst 80 % av verksamhetens totala bidragsberättigade kostnader. Bidraget får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd överskrida hela beloppet (100 %) för godkända kostnader.

Taike beviljar inte specialbidrag under 2 000 euro. Om projektet ger vinst, kan bidraget eller en del av det återkrävas.

Tidigare bidragsbeslut kan ses vid punkten Beviljade stipendier på Taikes webbsidor.  

Beslutets motivering

Bidraget baserar sig på en helhetsbedömning av ansökningarna. När ansökningar bedöms beaktas nedanstående aspekter. Bedömningskriterierna är vägledande. Verksamhetsbidrag och specialbidrag bedöms delvis utifrån olika kriterier.

Kvalitet, omfattning och organiseringen av genomförandet:

 • Hur väl och på hur brett plan främjar verksamheten/projektet kulturell mångfald och antirasism?
 • Är verksamheten professionellt organiserad?
 • Är verksamhetsplanen/projektplanen och målen i den intressanta?
 • Är verksamhetsplanen/projektplanen genomförbar med befintliga resurser?
 • Vilka nya idéer och arbetssätt erbjuder verksamheten/projektet?
 • Är verksamheten/projektet lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt betydande?
 • Uppmuntrar verksamheten till bredare insikter i eller debatt om kultur?
 • Ingår verksamheten i nätverk? 
 • Har den som ansöker om projektbidrag sakkunskap eller samarbetspartners inom kulturell mångfald?
 • Hur mångsidig, aktiv och tillgänglig är verksamheten?
 • Har sammanslutningen en strategi, vision eller utvecklingsplan för de kommande åren?
 • Hur omfattande är verksamheten? Vilka är verksamhetens nyckeltal (t.ex. evenemang, kurser, workshoppar, föreställningar, deltagarantal, publikationsverksamhet osv.)?

Ekonomiskt läge

 • Är det ansökta bidraget nödvändigt för verksamheten/projektet?
 • Är budgeten realistisk och balanserad? Står det ansökta bidraget i proportion till verksamhetens/projektets omfattning och tema?
 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur stor är det ansökta bidragets andel (%) och sammanslutningens egen finansiering (%) av budgeten? Vad är bidragets andel (%) av projektets budget?
 • Har projektet redan bekräftad finansiering? Om inte, hur realistiska är de övriga inkomstkällorna (riskhantering)?

Därtill beaktas regionala och språkliga aspekter samt tillgängliga anslag när beslutet fattas. Också det beaktas hur sammanslutningen främjar likabehandling och jämställdhet samt hållbar utveckling. Vad avses med hållbar utveckling i utlysningskungörelsen? Vad avses med jämlikhet och likabehandling i utlysningskungörelsen?

Specialvillkor

 • Taike beviljar inte två eller flera statsbidrag för samma ändamål.
 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Sammanslutningar som ansöker om verksamhetsbidrag ska ha varit registrerade i minst tre år och de ska bedriva regelbunden verksamhet året om.
 • Bidraget för sammanslutningar som beviljats verksamhetsbidrag under tidigare år kan sänkas eller höjas beroende på deras verksamhet, jämförelse med övriga sökandes ansökningar och det tillgängliga anslaget.
 • Verksamheten får inte sträva efter att uppnå ekonomisk vinst.
 • Målet för sammanslutningar som arrangerar utställningar ska vara att erbjuda konstnärer utställningslokal gratis eller mot en förmånlig galleriavgift.
 • Om sammanslutningen även har annan än konstnärlig verksamhet, ska den konstnärliga verksamhetens finansiering (inkomster och utgifter) presenteras separat från den övriga verksamheten och dess finansiering.
 • Mottagare av specialbidrag bör använda bidraget under det år det beviljats. Nytt bidrag beviljas inte om stipendium beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.
 • Bidragsmottagaren ska lämna en skriftlig redovisning samt ekonomisk redovisning över bidragets användning.
 • Bidragen beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.

Vad ska bifogas

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning) och följande års verksamhetsplan och budget.
 • Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå från dess namn. Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Bidraget kan inte beviljas om

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.00.

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Spara blanketten på din dator (pdf,176,68 kt)

Anvisningar till sökande

Meddelande om beslut

Ansökningarna och de sökandes verksamhet bedöms av statens konstkommissioner som är Taikes sakkunnigorgan. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning. Alla sökande informeras om beslutet skriftligt.

Information

Lea Halttunen, specialsakkunnig, tfn 0295 330 713, lea.halttunen@taike.fi
eller tfn 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer