Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.10.2019 - 31.10.2019
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan bidrag ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du en Katso-kod.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i nedanstående ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem
Målsättning
Vem fattar beslut
För vad och bidragets belopp
Beslutets motivering
Specialvillkor
Vad ska bifogas
Bidraget kan inte beviljas om
Ansökan per post
Meddelande om beslut
Information

För vem

Centret för konstfrämjande beviljar bidrag åt sammanslutningar såsom föreningar, andelslag och företag. Bidraget är avsett endast för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Också organisationer som upprätthålls av kommuner och stiftelser kan vara sökande. Obs! Oregistrerade sammanslutningar och firmanamn kan inte få bidrag, eftersom de inte är sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Bidraget är avsett genomförda projekt och verksamhet, inte för hobbyverksamhet.

Sammanslutningar för invandrare och kulturminoriteter kan ansöka bidrag för sin kulturverksamhet, men också andra organisationer för verksamhet som främjar kulturell mångfald och antirasism kan ansöka bidrag.

Målsättning

Bidraget främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

Vem fattar beslut

Kommissionen för mångfald inom konst bedömer ansökningarna och de sökandes verksamhet. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

För vad och bidragets belopp

Bidragen kan användas till att stödja

• verksamhet och projekt som främjar kulturell mångfald och interkulturell dialog

• migranters och kulturminoriteters egen kulturverksamhet samt konst- och kulturprojekt

• verksamhet och projekt som främjar antirasism

• främjande av invandrares integration genom konst och kultur

• värnande om kulturminoriteters identitet

• främjande av växelverkan mellan kulturminoriteter och majoritetsbefolkningen.

Bidragen är inte avsedda för allmän integrationsfrämjande verksamhet eller projekt (så som kurser i finska eller sysselsättningsfrämjande) eller utövande av religion.

Statsbidraget kan beviljas som antingen verksamhetsbidrag eller specialbidrag. Verksamhetsbidrag kan beviljas för sammanslutningen verksamhet eller en bestämd del av verksamheten. Specialbidrag beviljas för enskilda projekt som genomförs under år 2020. Bidraget är behovsprövat och det ansöks om och beviljas för ett år i taget, varje år för sig.

Bidrag kan beviljas om beviljandet anses nödvändigt med beaktande av bidragssökandes övriga offentliga stöd samt verksamhetens eller projektets kvalitet och omfattning. Bidraget utgör alltid en del av verksamhetens totala finansiering, så det kan inte täcka verksamhetens alla kostnader.

Centret för konstfrämjande beviljar inte verksamhetsbidrag under 10 000 euro, utan bidragsbelopp mindre än det beviljas som specialbidrag för projekt. Verksamhetsbidrag beviljat av Taike kan täcka högst 80 % av verksamhetens totala bidragsberättigade kostnader. Bidraget får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd överskrida hela beloppet (100 %) för godkända kostnader.

Taike beviljar vanligtvis inte specialbidrag under 5 000 euro. Om projektet ger vinst, kan bidraget eller en del av det återkrävas.

Tidigare bidragsbeslut kan ses vid punkten Beviljade stipendier på Taikes webbsidor.  

Beslutets motivering

Beslutet om bidragen baserar sig på en jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. I jämförelsen av ansökningarna används bedömningskriterierna med specificerande stödfrågor som inte alla behöver uppfyllas i verksamheten/projektet. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag.

Verksamhetsbidrag

Målinriktning och kvalitet hos den ansökande sammanslutningens verksamhet

 • Är sammanslutningars verksamhet målinriktad, högklassig och intressant?
 • Hur väl och på hur brett plan främjar verksamheten kulturell mångfald och antirasism?
 • Hur trovärdig är sammanslutningen inom sitt verksamhetsområde?
 • Vilken är sammanslutningens strategi, vision eller utvecklingsplan för de kommande åren?
 • Vilka idéer och arbetssätt erbjuder sammanslutningen med sin verksamhet fältet, aktörerna och publiken?
 • Hur genomförs jämställdhet, likabehandling och arbetstrivsel?
 • Hur genomför verksamheten principerna för hållbar utveckling?
 • Betalar sammanslutningen korrekt lön eller arvode?
 • Är personalen professionell?

Omfattning och genomslagskraft hos den ansökande sammanslutningens verksamhet

 • Hur omfattande är verksamheten regionalt, nationellt och/eller internationellt?
 • Vilka nätverk har sammanslutningen?
 • Vilka samhälleliga effekter har verksamheten?
 • Hur främjar verksamheten förståelsen av och debatten om kultur?
 • Hur genomförs tillgänglighet?
 • Vilka är verksamhetens nyckeltal (t.ex. evenemang, antal deltagare, publikationsverksamhet, verkstäder)?
 • Hur stor är personalen (i årsverken)?

Hållbar och realistisk ekonomi

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur realistisk och balanserad är budgeten för det kommande året?
 • Är det ansökta bidragsbeloppet realistiskt och nödvändigt i proportion till verksamhetens omfattning och det ekonomiska läget?
 • Hur stor procentandel utgör föregående års bidrag av de faktiska godkända kostnaderna?
 • Hur stor procentandel utgjorde sammanslutningens egen finansiering under den förra räkenskapsperioden?

Specialbidrag

Projektets kvalitet

 • Är projektplanen av god kvalitet och målen i den intressanta?
 • Vilka idéer och arbetssätt erbjuder projektet fältet, aktörerna och publiken?
 • Hur väl och på hur brett plan främjar projektet kulturell mångfald och antirasism?
 • Vilken sakkunskap har sökande och samarbetsparte(r)n(a) inom kulturell mångfald?
 • Hur trovärdig är sammanslutningen som genomför projektet inom sitt verksamhetsområde?
 • Är sammanslutningens personal eller projektets genomförare professionella?
 • Hur realistiska är projektets planerade metoder?
 • Betalar sammanslutningen korrekt lön eller arvode?

Projektets genomslagskraft

 • Vilken är projektets omfattning regionalt, nationellt eller internationellt?
 • Vilka samhälleliga effekter producerar projektet?
 • Hur främjar projektet förståelsen av och debatten om kultur?
 • Vilka samarbetsparter har projektet?
 • Hur genomförs tillgänglighet?

Projektets budget

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur realistisk är projektets budget?
 • Står det ansökta bidragsbeloppet i proportion till projektets omfattning?
 • Vilket är bidragsbehovet i proportion till sammanslutningens ekonomiska läge?
 • Vilken övrig finansiering har projektet?

Vad avses med hållbar utveckling i utlysningskungörelsen?, Vad avses med jämlikhet och likabehandling i utlysningskungörelsen?

Specialvillkor

 • Taike beviljar inte två eller flera statsbidrag för samma ändamål.
 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Sammanslutningar som ansöker om verksamhetsbidrag ska ha varit registrerade i minst tre år och de ska bedriva regelbunden verksamhet året om.
 • Bidraget för sammanslutningar som beviljats verksamhetsbidrag under tidigare år kan sänkas eller höjas beroende på deras verksamhet, jämförelse med övriga sökandes ansökningar och det tillgängliga anslaget.
 • Verksamheten får inte sträva efter att uppnå ekonomisk vinst.
 • Om sammanslutningen som beviljats verksamhetsbidrag även har annan än kulturverksamhet och konstnärlig verksamhet, ska den kulturverksamhet och konstnärliga verksamhetens finansiering (inkomster och utgifter) presenteras separat från den övriga verksamheten och dess finansiering.
 • Mottagare av bidrag bör använda bidraget under det år det beviljats. Nytt bidrag beviljas inte om stipendium beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.
 • Bidragsmottagaren ska lämna en skriftlig redovisning samt ekonomisk redovisning över bidragets användning.
 • Taike förutsätter att sammanslutningar som får verksamhetsbidrag i sin verksamhet tar hänsyn till bestämmelserna i jämställdhetslagen (609/1986) och diskrimineringslagen (1325/2014) samt arbetsgivarskyldigheterna enligt annan lagstiftning.
 • Bidragen beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.

Vad ska bifogas

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (verksamhetsberättelse, lång resultaträkning och balansräkning) och följande års verksamhetsplan och budget.
 • Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå från dess namn. Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Bidraget kan inte beviljas om

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.00.

Spara blanketten på din dator
Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Anvisningar till sökande

Meddelande om beslut

Alla sökande får skriftlig meddelande om beslutet fram till slutet av februari. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan. Om du har skickat in ansökan per post, postas beslutet till dig.

Information

Lea Halttunen, specialsakkunnig, tfn 0295 330 713, lea.halttunen@taike.fi
eller tfn 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi

 


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer