Bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och främjande av kulturens tillgänglighet

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.10.2018 - 31.10.2018
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan bidrag ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du en Katso-kod.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i nedanstående ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem

Bidrag är avsedda för sammanslutningar så som föreningar, andelslag och företag. Specialbidraget är avsett endast för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Också organisationer som upprätthålls av kommuner och stiftelser kan vara sökande. Obs! Oregistrerade sammanslutningar och firmanamn kan inte få bidrag, eftersom de inte är sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Bidraget är avsett för projekt genomförda av professionella aktörer inom konstarten, inte för hobbyverksamhet. 

Målsättning

Bidragen stödjer handikapporganisationers och -sammanslutningars konst- och kulturverksamhet samt projekt och verksamhet som förbättrar kulturens tillgänglighet.

För vad och bidragets belopp

Bidragen kan användas till att stödja

 1. riksomfattande handikapporganisationers och -sammanslutningars konst- och kulturverksamhet.
  Företräde ges projekt som skapar nya typer av verksamhetsmodeller och/eller baserar sig på samarbete mellan olika handikapporganisationer och -sammanslutningar. Bidrag kan också beviljas för samarbetsprojekt mellan handikapporganisationer och konst- och kulturaktörer.

Bidragen kan även användas till att stödja

 1. projekt och verksamhet som förbättrar konstens och kulturens tillgänglighet samt kartläggningsprojekt. Sökande kan i så fall också vara olika aktörer inom kultursektorn, t.ex. konst- och kulturinstitutioner samt konst- och kulturevenemang. Företräde ges större samarbetsprojekt. Bidrag kan också beviljas för att utföra kartläggningar av tillgängligheten hos konst- och kulturinstitutioner och andra aktörer inom kultursektorn och för att ta fram tillgänglighetsplaner. Det går även att få bidrag för utredningsprojekt. 
 • Bidrag beviljas inte för investeringar, apparatanskaffningar eller för att förbättra byggnaders tillgänglighet. Bidrag beviljas inte heller för att skriva, översätta eller publicera litteratur på lättläst språk. För det ändamålet finns ett separat anslag som fördelas av arbetsgruppen för lättlästa böcker vid Selkokeskus inom Förbundet Utvecklingsstörning.
 • Bidrag beviljas inte för fritidsverksamhet (t.ex. utflykter, fester). 

Bidraget kan beviljas som ett specialbidrag eller ett verksamhetsbidrag. Specialbidrag beviljas för enskilda projekt som genomförs 2019. Verksamhetsbidrag kan beviljas för organisationens verksamhet eller en bestämd del av verksamheten. 

Om ansökan är av projekttyp eller om verksamheten är av en så liten volym att verksamhetsbidrag inte kan beviljas, beviljas bidraget i form av specialbidrag. Bidraget är behovsprövat. Bidrag ansöks och beviljas för ett år i taget och separat för varje år.

Bidrag kan beviljas om beviljandet anses nödvändigt med beaktande av bidragssökandes övriga offentliga stöd samt verksamhetens eller projektets kvalitet och omfattning. Bidraget utgör alltid en del av verksamhetens totala finansiering, så det kan inte täcka verksamhetens alla kostnader. 

Centret för konstfrämjande beviljar inte verksamhetsbidrag under 10 000 euro, utan mindre bidrag beviljas som specialbidrag. Verksamhetsbidrag beviljat av Taike kan täcka högst 80 % av verksamhetens totala bidragsberättigade kostnader. Bidraget får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd överskrida hela beloppet (100%) för godkända kostnader.

Taike beviljar inte specialbidrag under 2 000 euro. Om projektet ger vinst, kan bidraget eller en del av det återkrävas.

Tidigare beslut om beviljade bidrag finns under punkten Beviljade stipendier på Taikes webbplats.

Närmare information om tillgänglighet finns i följande källor:
Servicen kultur för alla 

• Lika tillgång till konst och kultur - Undervisningsministeriets åtgärdsprogram 2006-2010

Slutrapport av arbetsgruppen för konstens och kulturens tillgänglighet

Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:15. Sammandrag på svenska.

Jämställd kultur! - Yhdenvertainen kulttuuri

En utredning om statsbidragen till handikappsammanslutningars kulturella verksamhet och främjande av kulturell tillgänglighet. Cupores webbpublikation 41. Sammanfattning och rekommenderade åtgärder på svenska.

Beslutets motivering

Bidraget baserar sig på en helhetsbedömning av ansökningarna. När ansökningar bedöms beaktas nedanstående aspekter. Bedömningskriterierna är vägledande. Verksamhetsbidrag och specialbidrag bedöms delvis utifrån olika kriterier.


Kvalitet, omfattning och organiseringen av genomförandet:

 • Hur omfattande är verksamheten?
 • Är verksamheten professionellt organiserad?
 • Är verksamhetsplanen/projektplanen och målen i den intressanta och möjliga att uppnå på det föreslagna sättet?
 • Sökandes och samarbetspartners engagemang i verksamhet som främjar konstens och kulturens tillgänglighet
 • Vilka nya idéer och arbetssätt erbjuder verksamheten /projektet?
 • Är verksamheten/projektet lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt betydande?
 • Uppmuntrar verksamheten / projektet till bredare insikter i eller debatt om konst/kultur?
 • Ingår verksamheten i nätverk?
 • Hur mångsidig, aktiv och tillgänglig är verksamheten? Sökandes och ev. samarbetspartners expertis inom tillgänglighet?
 • Har sökande en strategi, vision eller utvecklingsplan för åtminstone de följande två åren?
 • Vilken är verksamhetens volym? Vilka är verksamhetens nyckeltal (t.ex. publikmängd, antal föreställningar, publikationsverksamhet, kurser osv.)?

Ekonomi:

 • Är det ansökta bidraget nödvändigt för verksamheten/projektet?
 • Har projektet samarbetspartners?
 • Är budgeten realistisk och balanserad? Står det ansökta beloppet i proportion till verksamhetens/projektets omfattning och tema?
 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur stor är det ansökta bidragets andel (%) och sammanslutningens egen finansiering (%) av budgeten?
 • Har projektet redan bekräftad finansiering? Om inte, hur realistiska är de övriga inkomstkällorna (riskhantering)?

Därtill beaktas regionala och språkliga aspekter samt tillgängliga anslag när beslutet fattas. Också det beaktas hur sammanslutningen främjar likabehandling och jämställdhet samt hållbar utveckling. Vad avses med hållbar utveckling i utlysningskungörelsen? Vad avses med jämlikhet och likabehandling i utlysningskungörelsen?

Specialvillkor

 • Taike beviljar inte två eller flera statsbidrag för samma ändamål.
 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Verksamheten får inte sträva efter att uppnå ekonomisk vinst.
 • Sammanslutningen som ansöker verksamhetsbidrag har varit registrerad i minst tre år och har regelbunden verksamhet året om.
 • Bidraget för sammanslutningar som beviljats verksamhetsbidrag under tidigare år kan sänkas eller höjas beroende på deras verksamhet, jämförelse med övriga sökandes ansökningar och det tillgängliga anslaget.
 • Bidragsmottagaren ska använda bidraget under samma år det beviljas. Nytt bidrag beviljas inte om bidrag beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.
 • Bidragsmottagaren ska lämna en skriftlig redovisning samt ekonomisk redovisning över bidragets användning.
 • Bidragen beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.

Vad ska bifogas

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning) och följande års verksamhetsplan och budget.
 • Därtill kan man vid behov bifoga en bilaga som är väsentlig för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. En bilaga kan vara högst 4Mb.

Bilagorna kan inte skickas via e-post. Ansökningarna och bilagorna returneras inte.

Bidraget kan inte beviljas om

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.00.

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Spara blanketten på din dator (pdf, 195,79 kt)

Anvisningar till sökande

Meddelande om beslut

Bedömningen av ansökningarna och de sökandes verksamhet utförs av tjänstemän. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning. Alla sökande informeras om beslutet skriftligt.

Information
Ulla Lassila, specialsakkunnig, tfn 0295 330 860, ulla.lassila@taike.fi
eller tfn 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer