Specialbidrag för kulturtidskrifter

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.10.2019 - 31.10.2019
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan bidrag ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du en Katso-kod.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

För vem
Vem fattar beslut
För vad 
Bidragets belopp 
Beslutets motivering 
Specialvillkor
Vad ska bifogas 
Bidraget kan inte beviljas om
Ansökan per post
Meddelande om beslut 
Ytterligare information 

För vem 

Specialbidragen är avsedda för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, så som föreningar, andelslag och företag. Också organisationer som upprätthålls av kommuner och stiftelser kan vara sökande. Obs! Oregistrerade sammanslutningar och firmanamn kan inte få bidrag, eftersom de inte är sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga.

Syftet med specialbidraget till sammanslutningar för kulturtidskrifter är att förstärka kulturell och samhällelig mångfald samt mångsidig informationsspridning.

Vem fattar beslut 

Ansökningarna och de sökandes verksamhet bedöms av Panelen för kulturtidskrifter som är Taikes sakkunnigorgan. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

För vad 

Bidragen är avsedda för kulturtidskrifter och webbpublikationer som utkommer i Finland och som upprätthåller en mångsidig samhällsdebatt om kultur, vetenskap, konst eller olika världsåskådningar. 

Bidrag kan beviljas till en kulturtidskrift som  

 • har en god redaktionell kvalitet 
 • utkommer som i tryckt-, webb- eller digital version i Finland 
 • utkommer minst tre gånger i året (tryckta och digitala tidskrifter) 
 • uppdateras fortlöpande (webbtidskrifter) 
 • kan prenumereras
 • har utkommit i minst ett år. 

Bidraget är avsett att täcka kostnader för kulturtidskriftens utgivning eller för att främja upplagans ökning. Utgivaren ska ha bevis över utgivning av kulturtidskriften i tryckt eller elektronisk form.

Bidrag kan inte beviljas för 

 • kulturtidskrift som är intern informationskanal inom en sammanslutning (t.ex. medlemstidningar) 
 • vetenskapsgrenars tidskrifter
 • utgående från jubileumsnummer eller jubileumsår. 

Bidragets belopp 

Bidrag kan beviljas om beviljandet anses nödvändigt med beaktande av bidragssökandes övriga offentliga stöd samt verksamhetens kvalitet och omfattning. Bidraget är alltid delfinansiering, det kan alltså inte täcka projektets alla kostnader. Om projektet är vinstbringande, kan bidraget eller en del av det återkrävas. 

Taike beviljar inte bidrag som är mindre än 5 000 euro. Bidrag beviljas inte för kostnader för organisationens stadgeenliga grundläggande verksamhet (verksamhetsbidrag).

Tidigare beslut om beviljade bidrag finns under punkten Beviljade stipendier på Taikes webbplats.

Beslutets motivering 

Beslutet om specialbidragen baserar sig på en jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. I jämförelsen av ansökningarna används tre bedömningskriterier med specificerande stödfrågor som inte alla behöver uppfyllas. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling. Bidragen är behovsprövade.

Tidskriftens målinriktning och kvalitet

 • Hur intressanta är projektplanen och målen i den?
 • Hur väl upprätthåller tidskriften en mångsidig samhällsdebatt om kultur, vetenskap, konst eller olika världsåskådningar?
 • Hur hög kvalitet har tidskriftens eller webbplatsens layout? Är tidskriftens läsbarhet bra (webb- och digitala tidskrifter)?
 • Hur väl följer tidskriften journalistisk etik och hur väl har sanningshalten i fakta som framförs i den säkerställts?
 • Har tidningen en ansvarig (huvud)redaktör?
 • Hur utvecklas tidskriften sin tillgänglighet och verksamhet samt sitt innehåll? Är olika kön är representerade i tidskriftens redaktion?
 • Hur realistiska är projektets planerade metoder?

Tidskriftens genomslagskraft

 • Vilken genomslagskraft har tidskriften regionalt, nationellt eller internationellt?
 • Hur främjar tidskriften bredare förståelse av eller debatt om kultur?
 • Hur förstärker tidskriften kulturell mångfald, minoritetskulturer, informationsförmedlingens mångsidighet eller mångfald i samhället?
 • Vilka samarbetsparter har tidskriften?
 • Hur har webbens möjlighet utnyttjats för att förbättra innehållets hittbarhet (webb- och digitala tidskrifter)? Kan tidskriftens material läsas och delas på nätet?

Projektets budget

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur realistisk är projektets budget? Står det ansökta bidragsbeloppet i proportion till projektets omfattning?
 • Vilket är bidragsbehovet i proportion till sammanslutningens ekonomiska läge?
 • Vilken övrig finansiering har projektet? Har projektet redan bekräftad övrig finansiering?

Specialvillkor

 • Taike beviljar inte heller två eller flera specialbidrag för samma ändamål. 
 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Bidragsmottagaren ska använda bidraget under det år det beviljats. Nytt bidrag beviljas inte om bidrag beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.
 • Bidragsmottagaren ska lämna en skriftlig rapport samt ekonomisk redovisning över bidragets användning. 
 • Bidragen beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.

Vad ska bifogas 

 • Obligatorisk bilaga är kulturtidskriftens senast utgivna nummer (tryckta tidskrifter) som skickas till Taike (PB 1001, 00531 Helsingfors).
 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (resultaträkning och balansräkning).
 • Därtill kan du om du vill bifoga två bilagor som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. En bilaga kan vara högst 4 Mb.

Bilagorna kan inte skickas via e-post. Ansökningarna och bilagorna returneras inte.

Bidraget kan inte beviljas om

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.

Spara blanketten på din dator

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Anvisningar till sökande

Meddelande om beslut 

Alla sökande får skriftligt meddelande om beslutet fram till slutet av februari. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan. Om du har skickat in ansökan per post, postas beslutet till dig.

Ytterligare information 

specialsakkunnig Ansa Aarnio, tfn 0295 330 701, ansa.aarnio@taike.fi
eller tfn 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi
 


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer