Festivalbidrag

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.10.2019 - 31.10.2019
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan bidrag ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du en Katso-kod.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem
Målsättning
Vem fattar beslut
För vad
Bidragets belopp
Beslutets motivering
Specialvillkor
Vad ska bifogas
Bidraget kan inte beviljas om
Ansökan per post
Meddelande om beslut 
Ytterligare information 

Beviljandet av statsbidrag för konst- och kulturfestivaler förnyades från och med 2018 så att besluten om vissa av bidragen har överförts från undervisnings- och kulturministeriet till Centret för konstfrämjande. Samtidigt förnyades också grunderna för beviljande som ansökningarnas bedömning och inbördes jämförelse utgår från.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar statsbidrag

Centret för konstfrämjande beviljar festivalbidrag till

 • regelbundet återkommande, nationellt och regionalt betydelsefulla konst- och kulturfestivaler som är viktiga med tanke på främjande av, deltagande och delaktighet i olika konstarter samt kulturell mångfald.

Obs! Enstaka, nya eller lokala evenemang kan inte få festivalbidrag, utan för sådana kan man ansöka om specialbidrag inom olika konstarter.

Finlands filmstiftelse beviljar bidrag till internationellt och nationellt betydelsefulla filmfestivaler.

För vem 

Bidragen är avsedda för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, så som föreningar, andelslag, och företag. Också organisationer som upprätthålls av kommuner och stiftelser kan vara sökande. Obs! Oregistrerade sammanslutningar och firmanamn kan inte få bidrag, eftersom de inte är sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Bidraget är avsett för verksamhet genomförda av professionella aktörer inom konstarten, inte för hobbyverksamhet.

Målsättning

Festivalbidragen syftar till att förbättra

 • förutsättningarna för kreativt arbete samt mångsidigheten hos produktions- och distributionsformerna
 • allmänhetens deltagande och delaktighet i kulturen
 • konstens och kulturens regionala tillgänglighet.

Vem fattar beslut

Bedömningen av ansökningarna och de sökandes verksamhet utförs av tjänstemän. Vid behov hörs sakkunniga inom olika konstarter. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

För vad

Festivalbidragen från Centret för konstfrämjande är avsedda för konst- och kulturfestivaler som arrangeras årligen eller regelbundet på olika håll i Finland och som har en viktig betydelse för främjandet av, deltagande och delaktighet i samt kulturell mångfald inom olika konstarter.

Bidrag kan beviljas till en festival som

 • har arrangerats regelbundet i Finland
 • är etablerad (har arrangerats minst 3 gånger)
 • är professionellt arrangerad
 • har ett program som bygger på konst och kultur
 • har ett högklassigt program
 • är öppen för allmänheten
 • är betydande inom sin konstart och främjar utvecklingen inom den
 • är nationellt eller regionalt betydande.

Med festival avses ett socialt evenemang som arrangeras regelbundet, vid en viss tid och på en viss plats, och som består av ett för allmänheten öppet program baserat på konst och kultur.

En sammanslutning som får verksamhetsbidrag av undervisnings- och kulturministeriet eller Taike kan inte beviljas festivalbidrag, utan den ska ansöka bidrag för att arrangera en festival som del av sitt verksamhetsbidrag, med undantag för statsandelsinstitutioner.

Bidragets belopp

Festivalsbidrag kan beviljas för organisationens verksamhet eller en bestämd del av verksamheten. I undantagsfall kan bidraget beviljas som specialbidrag för ett projekt som genomförs under 2020. Bidraget är behovsprövat och det ansöks om och beviljas för ett år i taget, varje år för sig.

Bidrag kan beviljas om beviljandet anses nödvändigt med beaktande av bidragssökandes övriga offentliga stöd samt verksamhetens eller projektets kvalitet och omfattning. Statsbidraget kan inte täcka verksamhetens eller projektets alla kostnader.

Centret för konstfrämjande beviljar inte festivalbidrag under 10 000 euro. Verksamhetsbidrag beviljat av Taike kan täcka högst 80 % av verksamhetens totala bidragsberättigade kostnader. Bidraget får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd överskrida hela beloppet (100%) för godkända kostnader.

Tidigare beslut om beviljade bidrag finns under punkten Beviljade stipendier på Taikes webbplats.

Beslutets motivering

Beslutet om verksamhetsbidragen baserar sig på en jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. I jämförelsen av ansökningarna används fyra bedömningskriterier med specificerande stödfrågor som inte alla behöver uppfyllas. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas också sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag.

Målinriktning och kvalitet hos den ansökande sammanslutningens verksamhet

 • Är sammanslutningens verksamhet målinriktad, högklassig och intressant?
 • Vilken är sammanslutningens strategi, vision eller utvecklingsplan för de kommande åren?
 • Vilka idéer och arbetssätt erbjuder sammanslutningen med sin verksamhet konstfältet, konstnärerna och publiken?
 • Vilken internationell dimension har sammanslutningen?
 • Hur genomförs jämställdhet, likabehandling och arbetstrivsel?
 • Hur genomför verksamheten principerna för hållbar utveckling?
 • Hur främjar sammanslutningen förutsättningarna för kreativt arbete (t.ex. betalar sammanslutningen korrekt lön eller arvode till konstnärerna)?

Omfattning och genomslagskraft hos den ansökande sammanslutningens verksamhet

 • Hur omfattande är verksamheten regionalt, nationellt och/eller internationellt?
 • Vilka nätverk har sammanslutningen?
 • Vilka samhälleliga effekter har verksamheten?
 • Hur främjar verksamheten förståelsen av och debatten om konst?
 • Hur genomförs tillgänglighet?
 • Vilka är verksamhetens nyckeltal (t.ex. publikmängd, antal föreställningar, utställningsverksamhet, verkstäder)?
 • Hur stor är personalen (i årsverken)?

Kvaliteten på det konstnärliga innehållet

 • Vilken är kvaliteten och originaliteten hos det konstnärliga innehållet?
 • Hur trovärdig är sammanslutningen inom sin konstart?
 • Är personalen professionell?
 • Vilka är sammanslutningens tidigare internationella meriter?

Hållbar och realistisk ekonomi

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur realistisk och balanserad är budgeten för det kommande året?
 • Är det ansökta bidragsbeloppet realistiskt och nödvändigt i proportion till verksamhetens omfattning och det ekonomiska läget?
 • Hur stor procentandel utgör föregående års bidrag av de faktiska godkända kostnaderna?
 • Hur stor procentandel utgjorde sammanslutningens egen finansiering under den förra räkenskapsperioden?

Vad avses med hållbar utveckling i utlysningskungörelsen?, Vad avses med jämlikhet och likabehandling i utlysningskungörelsen?

För beräkningen av antal framträdanden och besökare ska helst Finland Festivals rf:s anvisningar användas för att informationen ska vara så jämförbar som möjligt.

Specialvillkor

 • Taike beviljar inte två eller flera statsbidrag för samma ändamål.
 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Stödet för de sammanslutningar som under tidigare år har erhållit verksamhetsbidrag kan sänkas eller höjas beroende på sammanslutningens verksamhet, jämförelse med de övriga sökarna och det utdelbara anslaget.
 • Sammanslutningens verksamhet kan inte vara vinstdrivande.
 • Om bidraget beviljas som ett specialbidrag för projektet, ska mottagaren använda bidraget under samma år som det beviljats Om projektet är vinstbringande, kan bidraget eller en del av det återkrävas.
 • Ett nytt bidrag beviljas inte om bidrag beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.
 • Bidragstagaren ska göra en skriftlig redovisning och ekonomiutredning av bidragets användning inom utsatt tid.
 • Taike förutsätter att sammanslutningar som får verksamhetsbidrag i sin verksamhet tar hänsyn till bestämmelserna i jämställdhetslagen (609/1986) och diskrimineringslagen (1325/2014) samt arbetsgivarskyldigheterna enligt annan lagstiftning.
 • Bidragen beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.

Vad ska bifogas

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (verksamhetsberättelse, lång resultaträkning och balansräkning).
 • Obligatorisk bilaga är såväl festivalens som hela sammanslutningens verksamhetsplan och budget för följande år.
 • Därtill kan man vid behov bifoga en bilaga som är väsentlig för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. En bilaga kan vara högst 4Mb.

Bilagorna kan inte skickas via e-post. Ansökningarna och bilagorna returneras inte.

Bidraget kan inte beviljas om

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.00.

Spara blanketten på din dator

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Anvisningar till sökande

Meddelande om beslut 

Alla sökande får skriftligt meddelande om beslutet fram till slutet av februari. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan. Om du har skickat in ansökan per post, postas beslutet till dig.

Ytterligare information 

specialsakkunnig Kirsi Väkiparta, tfn 0295 330 724, kirsi.vakiparta@taike.fi 

eller tfn 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer