Festivalbidrag

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.10.2018 - 31.10.2018
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan bidrag ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du en Katso-kod.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i nedanstående ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem 

Bidragen är avsedda för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, så som föreningar, andelslag, och företag. Också organisationer som upprätthålls av kommuner och stiftelser kan vara sökande. Obs! Oregistrerade sammanslutningar och firmanamn kan inte få bidrag, eftersom de inte är sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Bidraget är avsett för projekt eller verksamhet genomförda av professionella aktörer inom konstarten, inte för hobbyverksamhet.

Målsättning

Festivalbidragen syftar till att förbättra

 • förutsättningarna för kreativt arbete samt mångsidigheten hos produktions- och distributionsformerna
 • allmänhetens deltagande och delaktighet i kulturen
 • konstens och kulturens regionala tillgänglighet.

För vad

Festivalbidragen från Centret för konstfrämjande är avsedda för konst- och kulturfestivaler som arrangeras årligen eller regelbundet på olika håll i Finland och som har en viktig betydelse för främjandet av, deltagande och delaktighet i samt kulturell mångfald inom olika konstarter.

Bidrag kan beviljas till en festival som

 • har arrangerats regelbundet i Finland
 • är etablerad (har arrangerats minst 3 gånger)
 • är professionellt arrangerad
 • har ett program som bygger på konst och kultur
 • har ett högklassigt program
 • är öppen för allmänheten
 • är betydande inom sin konstart och främjar utvecklingen inom den
 • är nationellt eller regionalt betydande.

Med festival avses ett socialt evenemang som arrangeras regelbundet, vid en viss tid och på en viss plats, och som består av ett för allmänheten öppet program baserat på konst och kultur.

En sammanslutning som får verksamhetsbidrag av undervisnings- och kulturministeriet eller Taike kan inte beviljas festivalbidrag, utan den ska ansöka bidrag för att arrangera en festival som del av sitt verksamhetsbidrag, med undantag för statsandelsinstitutioner.

Enstaka, nya eller lokala evenemang kan inte få festivalbidrag, utan för sådana kan man ansöka om specialbidrag inom olika konstarter.

Verksamhetsbidrag eller specialbidrag

Festivalbidraget kan beviljas som antingen verksamhetsbidrag eller specialbidrag.

Verksamhetsbidrag kan beviljas för organisationens verksamhet eller en bestämd del av verksamheten. Specialbidrag beviljas för enskilda projekt som genomförs under år 2019, exempelvis utvecklingsprojekt.

Bidragets belopp

Bidraget är behovsprövat och det ansöks om och beviljas för ett år i taget, varje år för sig.

Bidrag kan beviljas om beviljandet anses nödvändigt med beaktande av bidragssökandes övriga offentliga stöd samt verksamhetens eller projektets kvalitet och omfattning. Statsbidraget kan inte täcka verksamhetens eller projektets alla kostnader.

Centret för konstfrämjande beviljar inte verksamhetsbidrag under 10 000 euro, utan bidragsbelopp mindre än det beviljas som specialbidrag. Verksamhetsbidrag beviljat av Taike kan täcka högst 80 % av verksamhetens totala bidragsberättigade kostnader. Bidraget får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd överskrida hela beloppet (100%) för godkända kostnader.

Taike beviljar inte specialbidrag under 2 000 euro. Om projektet är vinstbringande, kan bidraget eller en del av det återkrävas.

Tidigare beslut om beviljade bidrag finns under punkten Beviljade stipendier på Taikes webbplats.

Beslutets motivering

Bidraget baserar sig på en helhetsbedömning av ansökningarna. När ansökningar bedöms beaktas nedanstående aspekter. Bedömningskriterierna är vägledande. Verksamhetsbidrag och specialbidrag bedöms delvis utifrån olika kriterier.

Kvalitet, omfattning och organiseringen av genomförandet:

 • Hur trovärdig är sammanslutningen på fältet för konstarten?
 • Är personalen professionell?
 • Är verksamhetsplanen/projektets arbetsplan och målen i den intressanta?
 • Framgår projektets konstnärliga utgångspunkter i arbetsplanen?
 • Är verksamhetsplanen/projektets arbetsplan genomförbar med befintliga resurser?
 • Vilka idéer och arbetssätt erbjuder verksamheten/projektet konstfältet/konstnärer/publiken?
 • Är verksamheten/projektet lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt betydande?
 • Uppmuntrar verksamheten/projektet till bredare insikter i och debatt om konst?
 • Ingår verksamheten i nätverk? Har projektet samarbetspartners?
 • Hur mångsidig, aktiv och tillgänglig är verksamheten?
 • Har sammanslutningen en strategi, vision eller utvecklingsplan för de kommande åren?
 • Hur omfattande är verksamheten? Vilka är verksamhetens nyckeltal (t.ex. publikmängd, antal föreställningar, utställningsverksamhet, kurser osv.)?
 • Har projektet betydelse för konstartens utveckling?

Ekonomiskt läge

 • Är det ansökta bidraget nödvändigt för verksamheten/projektet?
 • Är budgeten realistisk och balanserad? Står det ansökta bidraget i proportion till verksamhetens/projektets omfattning och tema?
 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur stor är det ansökta bidragets andel (%) och sammanslutningens egen finansiering (%) av budgeten? Vad är bidragets andel (%) av projektets budget?
 • Har projektet redan bekräftad finansiering? Om inte, hur realistiska är de övriga inkomstkällorna (riskhantering)?

Därtill beaktas regionala och språkliga aspekter samt tillgängliga anslag när beslutet fattas. Också det beaktas hur sammanslutningen främjar likabehandling och jämställdhet samt hållbar utveckling. Vad avses med hållbar utveckling i utlysningskungörelsen? Vad avses med jämlikhet och likabehandling i utlysningskungörelsen?

Därtill beaktas hur sammanslutningen främjar förutsättningarna för kreativt arbete (bl.a. arvoden till uppträdande konstnärer).

För beräkningen av antal framträdanden och besökare ska helst Finland Festivals rf:s anvisningar användas för att informationen ska vara så jämförbar som möjligt.

Specialvillkor

 • Taike beviljar inte två eller flera statsbidrag för samma ändamål.
 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Stödet för de sammanslutningar som under tidigare år har erhållit verksamhetsbidrag kan sänkas eller höjas beroende på sammanslutningens verksamhet, jämförelse med de övriga sökarna och det utdelbara anslaget.
 • Sammanslutningens verksamhet kan inte vara vinstdrivande.
 • Specialbidragstagaren ska använda bidraget under beviljningsåret. Ett nytt bidrag beviljas inte om bidrag beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.
 • Bidragstagaren ska göra en skriftlig redovisning och ekonomiutredning av bidragets användning inom utsatt tid.
 • Bidragen beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.

Vad ska bifogas

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning) och följande års verksamhetsplan och budget.
 • Därtill kan man vid behov bifoga en bilaga som är väsentlig för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. En bilaga kan vara högst 4Mb.

Bilagorna kan inte skickas via e-post. Ansökningarna och bilagorna returneras inte.

Bidraget kan inte beviljas om

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.00.

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Spara blanketten på din dator (pdf, 161,83 kt)

Anvisningar till sökande

Meddelande om beslut 

Ansökningarna och de sökandes verksamhet bedöms av Kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst som fungerar som Taikes sakkunnigorgan. Vid behov kan även andra sakkunniga höras. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning.

Alla sökande informeras om beslutet skriftligt.

Ytterligare information 

specialsakkunnig Kirsi Väkiparta, tfn 0295 330 724, kirsi.vakiparta@taike.fi 

eller tfn 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer