Specialbidrag inom området kulturens välfärdsinverkan

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.10.2019 - 31.10.2019
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan bidrag ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du en Katso-kod.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i nedanstående ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem
Vem fattar beslut
För vad och belopp
Beslutets motivering
Specialvillkor
Vad ska bifogas
Bidraget kan inte beviljas om
Ansökan per post
Meddelande om beslut
Information

För vem

Bidraget är avsett för sammanslutningar t.ex. föreningar, andelslag och företag. Special bidraget är endast avsett för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Också organisationer som upprätthålls av kommuner och stiftelser kan vara sökande. Obs! Oregistrerade sammanslutningar och firmanamn kan inte få bidrag, eftersom de inte är sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Bidraget är avsett för projekt genomförda av professionella aktörer inom konstarten, inte för hobbyverksamhet. 

Avsikten med bidraget är att främja känslan av gemenskap, kreativiteten i vardagens funktioner och miljöer samt stödja arbetsvälmående med hjälp av kultur och konst.

Obs! Du kan ansöka specialbidrag med bara en ansökan.

Vem fattar beslut

Bedömningen av ansökningarna och de sökandes verksamhet utförs av tjänstemän. Vid behov hörs sakkunniga. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

För vad och belopp

Bidraget är avsett för olika konstarters enskilda projekt som genomförs 2020. Det beviljade projektet ska främja tillgängligheten på och tillgången till konst samt öka konstens användning i välfärdsfrämjande syfte. Den understödda verksamheten ska sträva efter att förankras som en permanent verksamhetsmodell, integrerad i strukturerna. Sökande ska uppvisa en plan för hur konstens välfärdsinverkan genomförs i projektet, exempelvis genom att stödja en hälsofrämjande miljö eller arbetshälsa, upprätthållning av långvarigt sjuka patienters handlingsförmåga eller att främja välfärd med konstbaserade metoder. Bidraget ska sysselsätta professionella konstnärer.

Bidragstagaren ska utse en projektansvarig inom sin organisation som verkar som konstnärernas kontaktperson. Att upprätthåll konstnärernas arbetsförmåga t.ex. genom arbetshandledning, mentors- och experthandledning kan räknas som en del av egen finansiering. 

Bidrag kan erhållas för till exempel:

 • Löne- eller materialkostnader för konstnärer i konstprojekt
 • Arrangerande av arbetspar- och mentorsverksamhet för konstnärer i samband med konstprojekt
 • Arbetshälsoprojekt som drivs av konstnärer
 • Konstnärsdriven planering och genomföring av miljöer med hälsofrämjande inverkan
 • Arrangerande av evenemang, seminarier, kurser, läger och workshoppar i anknytning till konstens inverkan på välfärd
 • Nationella och internationella projekt och samarbete som främjar hälsa genom konstnärliga medel

Bidrag kan beviljas om beviljandet anses nödvändigt med beaktande av bidragssökandes övriga offentliga stöd samt verksamhetens eller projektets kvalitet och omfattning. Bidraget är alltid delfinansiering, vilket betyder att det inte kan täcka projektets alla kostnader. Om projektet är vinstbringande kan bidraget eller del av det återkrävas.

Taike beviljar inte bidrag som är mindre än 5 000 euro. Bidrag beviljas inte för kostnader för sammanslutningens regelmässiga basverksamhet (verksamhetsbidrag).

Tidigare beslut om beviljade bidrag finns under punkten Beviljade stipendier på Taikes webbplats.

Beslutets motivering

Beslutet om specialbidragen baserar sig på en jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. I jämförelsen av ansökningarna används tre bedömningskriterier med specificerande stödfrågor som inte alla behöver uppfyllas. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling. Bidragen är behovsprövade.

Projektets kvalitet

 • Är projektplanen av god kvalitet och målen i den intressanta?
 • Vilka idéer och arbetssätt erbjuder projektet konstfältet, konstnärerna och publiken?
 • Hur trovärdig är sammanslutningen som genomför projektet inom sin konstart?
 • Är sammanslutningens personal eller projektets genomförare professionella?
 • Hur realistiska är projektets planerade metoder?
 • Betalar sammanslutningen korrekt lön eller arvode?

Projektets genomslagskraft

 • Vilken är projektets omfattning regionalt, nationellt eller internationellt?
 • Vilka samhälleliga effekter producerar projektet?
 • Hur främjar projektet förståelsen av konst och debatten om konst och välfärd?
 • Vilken typ av sakkunskap om konstens välfärdsinverkan eller vilka samarbetsparter har projektet?
 • Hur genomförs tillgänglighet?

Projektets budget

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur realistisk är projektets budget?
 • Står det ansökta bidragsbeloppet i proportion till projektets omfattning?
 • Vilket är bidragsbehovet i proportion till sammanslutningens ekonomiska läge?
 • Vilken övrig finansiering har projektet?

Specialvillkor

 • Taike beviljar inte heller två eller flera statsbidrag för samma ändamål.
 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Bidragstagaren ska använda bidraget under beviljningsåret. Ett nytt bidrag beviljas inte om bidrag beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.
 • Göra en skriftlig redovisning och ekonomiutredning av bidragets användning inom utsatt tid.
 • Bidragen beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.

Vad ska bifogas

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (resultaträkning och balansräkning).
 • Sammanfattning av sökandes eventuella tidigare verksamhet i anknytning till konstens välfärdsinverkan.
 • Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå från dess namn. Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Bidraget kan inte beviljas om

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.00.

Spara blanketten på din dator

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Anvisningar till sökande

Meddelande om beslut

Alla sökande får skriftlig meddelande om beslutet fram till slutet av februari. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan. Om du har skickat in ansökan per post, postas beslutet till dig.

Information

Specialsakkunnig Ulla Lassila, tfn 0295 330 860, ulla.lassila@taike.fi
eller tfn 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer