Specialbidrag inom området kulturens välfärdsinverkan

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.10.2018 - 31.10.2018
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan bidrag ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du en Katso-kod.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i nedanstående ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem

Bidraget är avsett för sammanslutningar t.ex. föreningar, andelslag och företag. Special bidraget är endast avsett för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Också organisationer som upprätthålls av kommuner och stiftelser kan vara sökande. Obs! Oregistrerade sammanslutningar och firmanamn kan inte få bidrag, eftersom de inte är sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Bidraget är avsett för projekt genomförda av professionella aktörer inom konstarten, inte för hobbyverksamhet. 

Avsikten med bidraget är att främja känslan av gemenskap, kreativiteten i vardagens funktioner och miljöer samt stödja arbetsvälmående med hjälp av kultur och konst.

Centret för konstfrämjande rekommenderar att ansökan endast lämnas för en konstart. Multikonst syftar på verksamhet som kombinerar olika konstarter på ett sätt som avviker från det traditionella – inte på etablerade konstformer som exempelvis musikteater.

För vad och belopp

Bidraget är avsett för olika konstarters enskilda projekt som genomförs 2019. Det beviljade projektet ska främja tillgängligheten på och tillgången till konst samt öka konstens användning i välfärdsfrämjande syfte. Den understödda verksamheten ska sträva efter att förankras som en permanent verksamhetsmodell, integrerad i strukturerna. Sökande ska uppvisa en plan för hur konstens välfärdsinverkan genomförs i projektet, exempelvis genom att stödja en hälsofrämjande miljö eller arbetshälsa, upprätthållning av långvarigt sjuka patienters handlingsförmåga eller att främja välfärd med konstbaserade metoder. Bidraget ska sysselsätta professionella konstnärer.

Bidragstagaren ska utse en projektansvarig inom sin organisation som verkar som konstnärernas kontaktperson. Att upprätthåll konstnärernas arbetsförmåga t.ex. genom arbetshandledning, mentors- och experthandledning kan räknas som en del av egen finansiering. 

Bidrag kan erhållas för till exempel:

 • Löne- eller materialkostnader för konstnärer i konstprojekt
 • Arrangerande av arbetspar- och mentorsverksamhet för konstnärer i samband med konstprojekt
 • Arbetshälsoprojekt som drivs av konstnärer
 • Konstnärsdriven planering och genomföring av miljöer med hälsofrämjande inverkan
 • Arrangerande av evenemang, seminarier, kurser, läger och workshoppar i anknytning till konstens inverkan på välfärd
 • Nationella och internationella projekt och samarbete som främjar hälsa genom konstnärliga medel

Bidrag kan beviljas om beviljandet anses nödvändigt med beaktande av bidragssökandes övriga offentliga stöd samt verksamhetens eller projektets kvalitet och omfattning. Bidraget är alltid delfinansiering, vilket betyder att det inte kan täcka projektets alla kostnader. Om projektet är vinstbringande kan bidraget eller del av det återkrävas.

Taike beviljar inte stöd som är mindre än 2 000 euro. Bidrag beviljas inte för kostnader för sammanslutningens regelmässiga basverksamhet (verksamhetsbidrag).

Tidigare beslut om beviljade bidrag finns under punkten Beviljade stipendier på Taikes webbplats.

Beslutets motivering

Bidraget baserar sig på en helhetsbedömning av ansökningarna. När ansökningar bedöms beaktas nedanstående aspekter. Bedömningskriterierna är vägledande.

Projektets kvalitet, omfattning och organiseringen av genomförandet:

 • Sökandes och samarbetspartners engagemang i verksamhet som främjar konstens välfärdsinverkan
 • Hur övertygande är sammanslutningen inom sitt konstområde?
 • Är personalen professionell?
 • Framgår projektets konstnärliga målsättningar i projektplanen?
 • Är arbetsplanen trovärdig och är dess målsättningar intressanta och möjliga att uppnå på det sätt som föreslås?
 • Är projektet lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt betydande?
 • Uppmuntrar projektet till bredare konstinsikter eller konstdebatt?
 • Samarbetar sammanslutningen med en annan aktör i projektet?
 • Hurdana nya idéer och verksamhetssätt erbjuder projektet för konstfältet/konstnärer/publiken?
 • Har projektet inverkan på konstartens utveckling?

Projektets budget

 • Är projektet realistiskt, välplanerat och genomförbart?
 • Är det ansökta bidraget nödvändigt för projektet?
 • Har projektet samarbetspartners?
 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts de tidigare åren?
 • Står det ansökta bidraget i proportion till projektets omfattning och tema?
 • Vad är det ansökta bidragets andel (%) av projektets budget?
 • Har projektet redan bekräftad finansiering? Om inte, hur realistiska är de övriga inkomstkällorna?

Härutöver beaktas regionala och språkliga aspekter samt tillgängliga anslag.

Specialvillkor

 • Taike beviljar inte heller två eller flera statsbidrag för samma ändamål.
 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Bidragstagaren ska använda bidraget under beviljningsåret. Ett nytt bidrag beviljas inte om bidrag beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.
 • Göra en skriftlig redovisning och ekonomiutredning av bidragets användning inom utsatt tid.
 • Bidragen beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.

Vad bör bifogas

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (resultaträkning och balansräkning).
 • Sammanfattning av sökandes eventuella tidigare verksamhet i anknytning till konstens välfärdsinverkan.
 • Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå från dess namn. Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Bidraget kan inte beviljas om

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.00.

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Spara blanketten på din dator

Anvisningar till sökande

Meddelande om beslut

Ansökningarna och de sökandes verksamhet bedöms av en expertgrupp sammanställd av de regionala konstkommissionerna. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning. Alla sökande informeras om beslutet skriftligt.

Information

Specialsakkunnig Ulla Lassila, tfn 0295 330 860, ulla.lassila@taike.fi
eller tfn 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer