Residensbidrag

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.10.2019 - 31.10.2019
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan bidrag ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du en Katso-kod.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem
Målsättning
Vem fattar beslut
För vad och bidragets belopp
Beslutets motivering
Specialvillkor
Vad ska bifogas
Bidraget kan inte beviljas om
Ansökan per post
Meddelande om beslut
Information

För vem

Specialbidrag är avsedda för sammanslutningar så som föreningar, andelslag och företag. Också organisationer som upprätthålls av kommuner och stiftelser kan vara sökande. Obs! Oregistrerade sammanslutningar och firmanamn kan inte få bidrag, eftersom de inte är sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Bidraget är avsett för verksamhet genomförda av professionella aktörer inom konstarten, inte för hobbyverksamhet. 

Målsättning

Residensbidragen främjar det finländska konstlivets internationella växelverkan.

Vem fattar beslut

Bedömningen av ansökningarna och de sökandes verksamhet utförs av tjänstemän. Vid behov hörs sakkunniga. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

För vad och bidragets belopp

Bidragen är avsedda verksamhet vid internationella konstnärsresidens i Finland 2020. En förutsättning för att beviljas bidrag är att åtminstone en del av residenskonstnärerna är internationella.

Statsbidraget kan beviljas som verksamhetsbidrag för residensets verksamhet eller en bestämd del av verksamheten. I undantagsfall kan bidraget beviljas som specialbidrag för ett projekt som genomförs under 2020. Bidraget är behovsprövat och det ansöks om och beviljas för ett år i taget, varje år för sig.

Bidrag kan beviljas om beviljandet anses nödvändigt med beaktande av bidragssökandes övriga offentliga stöd samt verksamhetens kvalitet och omfattning. Bidraget utgör alltid en del av verksamhetens totala finansiering, så det kan inte täcka verksamhetens alla kostnader. 

Centret för konstfrämjande beviljar inte verksamhetsbidrag under 10 000 euro, utan bidragsbelopp mindre än det beviljas vid behov som specialbidrag för projekt. Verksamhetsbidrag beviljat av Taike kan täcka högst 80 % av verksamhetens totala bidragsberättigade kostnader Bidraget får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd överskrida hela beloppet (100%) för godkända kostnader.

Tidigare beslut om beviljade bidrag finns under punkten Beviljade stipendier på Taikes webbplats.

Beslutets motivering

Beslutet om verksamhetsbidragen baserar sig på en jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. I jämförelsen av ansökningarna används tre bedömningskriterier med specificerande stödfrågor som inte alla behöver uppfyllas i verksamheten. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas också sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag.

Målinriktning och kvalitet hos den ansökande sammanslutningens verksamhet

 • Är sammanslutningens verksamhet målinriktad, högklassig och intressant?
 • Vilken är sammanslutningens strategi, vision eller utvecklingsplan för de kommande åren?
 • Vilka idéer och arbetssätt erbjuder sammanslutningen med sin verksamhet konstfältet, konstnärerna och publiken?
 • Vilken internationell dimension har sammanslutningen?
 • Hur trovärdig är sammanslutningen inom sin konstart?
 • Är personalen professionell?
 • Hur genomförs jämställdhet, likabehandling och arbetstrivsel?
 • Hur genomför verksamheten principerna för hållbar utveckling?
 • Betalar sammanslutningen korrekt lön eller arvode?

Omfattning och genomslagskraft hos den ansökande sammanslutningens verksamhet

 • Hur omfattande är verksamheten regionalt, nationellt och/eller internationellt?
 • Vilka nätverk har sammanslutningen?
 • Vilka samhälleliga effekter har verksamheten?
 • Hur främjar verksamheten förståelsen av och debatten om konst?
 • Hur genomförs tillgänglighet?
 • Hur stor är personalen (i årsverken)?

Hållbar och realistisk ekonomi

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur realistisk och balanserad är budgeten för det kommande året?
 • Är det ansökta bidragsbeloppet realistiskt och nödvändigt i proportion till verksamhetens omfattning och det ekonomiska läget?
 • Hur stor procentandel utgör föregående års bidrag av de faktiska godkända kostnaderna?
 • Hur stor procentandel utgjorde sammanslutningens egen finansiering under den förra räkenskapsperioden?
   

Vad avses med hållbar utveckling i utlysningskungörelsen?, Vad avses med jämlikhet och likabehandling i utlysningskungörelsen?

Specialvillkor

 • Taike beviljar inte två eller flera statsbidrag för samma ändamål.
 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Sammanslutningens verksamhet kan inte grunda sig på vinstdrivande.
 • Stödet för de sammanslutningar som under tidigare år har erhållit verksamhetsbidrag kan sänkas eller höjas beroende på sammanslutningens verksamhet, jämförande med de övriga sökarna och det utdelbara anslaget.
 • Om stödet beviljas som specialbidrag, ska bidragstagaren använda bidraget under beviljningsåret. Ett nytt bidrag beviljas inte om stipendium beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt. Om projektet ger vinst, kan bidraget eller en del av det återkrävas.
 • Bidragstagaren ska göra en skriftlig redovisning och ekonomiutredning av bidragets användning inom utsatt tid.
 • Taike förutsätter att sammanslutningar som får verksamhetsbidrag i sin verksamhet tar hänsyn till bestämmelserna i jämställdhetslagen (609/1986) och diskrimineringslagen (1325/2014) samt arbetsgivarskyldigheterna enligt annan lagstiftning.
 • Bidragen beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.

Vad ska bifogas

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (verksamhetsberättelse, lång resultaträkning och balansräkning).
 • Obligatorisk bilaga är såväl residensets som hela sammanslutningens verksamhetsplan och budget för följande år.
 • Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå från dess namn. Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Bidraget kan inte beviljas om

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.00.

Spara blanketten på din dator
Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Anvisningar till sökande

Meddelande om beslut

Alla sökande får skriftligt meddelande om beslutet fram till slutet av januari. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan. Om du har skickat in ansökan per post, postas beslutet till dig.

Information

specialsakkunnig Kirsi Väkiparta, tfn. 0295 330 724, kirsi.vakiparta@taike.fi 
eller tfn 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer