Specialbidrag för barnkultur

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.10.2018 - 31.10.2018
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan bidrag ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du en Katso-kod.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i nedanstående ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem

Specialbidrag för barnkultur är avsedda för regionala sammanslutningar så som föreningar, andelslag och företag. Specialbidraget är avsett endast för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Också organisationer som upprätthålls av kommuner och stiftelser kan vara sökande. Obs! Oregistrerade sammanslutningar och firmanamn kan inte få bidrag, eftersom de inte är sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Bidraget är avsett för projekt genomförda av professionella aktörer inom konstarten, inte för hobbyverksamhet. 

För vad

Specialbidrag för barnkultur beviljas för projekt inom barn- och ungdomskultur som genomförs under 2019. Dessutom Centret för konstfrämjande beviljar högst 80 000 euro av anslaget för specialbidrag för barnkultur till utvecklingsprojekt som främjar barn- och ungdomskultur. Bidrag beviljas till 3–4 utvecklingsprojekt, max. 25 000 euro/projekt. Därtill är en av prioriteringarna inom specialbidragen för barnkultur främjande av barn- och ungdomskulturens närtillgänglighet. Det betraktas också som en fördel för projektet om det genomförs i samarbete med ett barnkulturcenter och om det främjar arbetsmöjligheterna för konstnärer som gör barnkultur.

Bidrag kan beviljas om beviljandet anses nödvändigt med beaktande av bidragssökandes övriga offentliga stöd samt verksamhetens eller projektets kvalitet och omfattning. Bidraget är alltid delfinansiering, vilket betyder att det inte kan täcka projektets alla kostnader.

Taike beviljar inte stöd som är mindre än 2 000 euro. Om projektet är vinstbringande, kan bidraget eller del av det återkrävas.

Bidrag beviljas inte för kostnader för sammanslutningens regelmässiga basverksamhet (verksamhetsbidrag).

Tidigare bidragsbeslut kan ses per region under punkten Beviljade stipendier.

Beslutets motivering

Beslutet baserar sig på en helhetsbedömning av ansökningarna. När ansökningar bedöms beaktas nedanstående aspekter. Bedömningskriterierna är vägledande.

Projektets kvalitet och omfattning:

 • Har projektet inverkan på barnkulturens utveckling?
 • Utvecklar projektet nya verksamhetssätt inom barnkultur?
 • Har sökande sakkunskap eller samarbetspartner inom barnkultur?
 • Är arbetsplanen trovärdig och är dess målsättningar intressanta och möjliga att uppnå på det sätt som föreslås?
 • Är projektet lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt betydande?
 • Uppmuntrar projektet till bredare kulturinsikter eller debatt om barnkultur?
 • Hurdana nya idéer och verksamhetssätt erbjuder projektet för konstfältet/konstnärer/publiken?

Projektets budget:

 • Är projektet realistiskt, välplanerat och möjligt att genomföra?
 • Är det ansökta bidraget nödvändigt för projektet?
 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts de tidigare åren?
 • Står det ansökta bidraget i proportion till projektets omfattning och tema?
 • Vad är det ansökta bidragets andel (%) av projektets budget?
 • Har projektet redan bekräftad finansiering? Om inte, hur realistiska är de övriga inkomstkällorna?

Härutöver beaktas regionala och språkliga aspekter samt tillgängliga anslag.

Specialvillkor

 • Taike beviljar inte heller två eller flera statsbidrag för samma ändamål.
 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Bidragstagaren ska använda stipendiet under beviljningsåret. Ett nytt stipendium beviljas inte om bidrag beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.
 • Bidragstagaren ska göra en skriftlig redovisning och ekonomiutredning av bidragets användning inom utsatt tid.
 • Bidragen beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.

Vad ska bifogas

 • Obligatorisk bilaga är med signaturer bekräftad resultaträkning och balansräkning från senast avslutad räkenskapsperiod.
 • Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå från dess namn. Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Bidraget kan inte beviljas om

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.00.

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Spara blanketten på din dator

Anvisningar till sökande

Meddelande om beslut

Ansökningarna och de sökandes verksamhet bedöms av Centrets för konstfrämjande sakkunnigpanel. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning. Alla sökande informeras om beslutet skriftligt.

Information

Specialsakkunnig Ulla Lassila, ulla.lassila@taike.fi, 0295 330 860
eller tfn 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi
 


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer