Specialbidrag för projekt som främjar konstens enprocentsprincip

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

12.02.2020 - 13.03.2020
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 10:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan bidrag ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du en Katso-kod.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har läst ansökningsinformationen omsorgsfullt innan ansökan fylls i.

För vem
Vem fattar beslut
För vad
Beslutets motivering
Bidraget kan inte beviljas om
Meddelande om beslut
Information

För vem

Bidraget är avsett för sammanslutningar (t.ex. kommuner, samkommuner, företag, fonder, föreningar)

 • vilka anskaffar konst till sina byggnadsverk enligt konstens enprocentsprincip. Byggnadsverken kan vara nyproduktion, ombyggnad eller infrabyggande.
 • eller som har utvecklingsprojekt enligt principen att en procent av byggnadskostnaderna används till konst.

Obs! Oregistrerade sammanslutningar och firmanamn kan inte få bidrag, eftersom de inte är sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga.

Vem fattar beslut

Ansökningarna bedöms av en expertgrupp bestående av medlemmar från statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning.

För vad

Bidraget är avsett för nödvändiga kostnader för nya konstverk enligt enprocentsprincipen som utförs 2019–2020 eller för utvecklingsprojekt enligt enprocentprincipen.  Projektet ska dock inledas samma år som stipendiet beviljats.

Bidraget kan beviljas bland annat för

 • konstnärsarvoden
 • sakkunnigarvoden
 • materialkostnader
 • grundläggningskostnader
 • belysningskostnader
 • tävlingsutgifter och planeringskostnader
 • utarbetande och genomförande av program för offentlig konst eller konstplaner för byggprojekt
 • kostnader för service, reparation och underhåll av konstverk enligt enprocentsprincipen.
 • utvecklingsprojektets kostnader.

Bidraget kan också användas för kommunikation som främjar enprocentsprincipen och för utvecklingsprojekt som främjar verksamhet enligt enprocentsprincipen.

Bidraget kan täcka högst 50 procent av projektets godtagbara utgifter (utgifter i direkt anknytning till konstverken eller utvecklingsprojektets kostnader). Bidrag kan beviljas om beviljandet anses nödvändigt med beaktande av bidragssökandes övriga offentliga stöd samt verksamhetens eller projektets kvalitet och omfattning. Bidraget är alltid delfinansiering, vilket betyder att det inte kan täcka projektets alla kostnader. Om projektet är vinstbringande kan bidraget eller del av det bes att betalas tillbaka.

Centret för konstfrämjande beviljar inte bidrag under 15 000 euro. Bidrag beviljas inte för kostnader för sammanslutningens regelmässiga basverksamhet (verksamhetsbidrag).

Tidigare bidragsbeslut kan ses vid punkten Beviljade stipendier på Taikes webbsidor. 

Beslutets motivering

Beslutet om specialbidragen baserar sig på en jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. I jämförelsen av ansökningarna används bedömningskriterierna nedan med specificerande stödfrågor som inte alla behöver uppfyllas. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas sökandenas regionala fördelning och tillgängliga anslag. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling. Bidragen är behovsprövade.

Projektets kvalitet:

 • Är projektplanen av god kvalitet och målen i den intressanta?
 • Vilka idéer och arbetssätt erbjuder projektet konstfältet, konstnärerna och publiken?
 • Vilken kvalitet har projektets konstnärliga innehåll?
 • Hur realistiska är projektets planerade metoder?
 • Betalar sammanslutningen korrekt lön eller arvode?
 • Ingår det tillräcklig konstnärlig expertis i projektet?
 • I vilken grad har sökande förbundit sig till verksamhet enligt enprocentsprincipen?
 • Hur beaktar projektet målen för hållbar utveckling?
 • Hur inverkar utvecklingsprojektets mål på att verksamhet enligt enprocentsprincipen förstärks?
   

Projektets genomslagskraft:

 • Vilken är projektets omfattning regionalt, nationellt eller internationellt?
 • Vilka samhälleliga effekter producerar projektet?
 • Hur främjar projektet förståelsen av och debatten om konst?
 • Vilka samarbetsparter har projektet?
 • Hur genomförs tillgänglighet?
   

Projektets budget

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur realistisk är projektets budget?
 • Står det ansökta bidragsbeloppet i proportion till projektets omfattning?
 • Vilket är bidragsbehovet i proportion till sammanslutningens ekonomiska läge?
 • Vilken övrig finansiering har projektet?
   

Specialvillkor

 • Taike beviljar inte två eller flera statsbidrag för samma ändamål.
 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Bidragsmottagaren ska använda bidraget under samma år det beviljas eller senast under följande år. Ett nytt bidrag beviljas inte om stipendium beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.
 • Bidragstagaren ska göra en skriftlig redovisning och ekonomiutredning av bidragets användning inom utsatt tid.

Vad bör bifogas

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (resultaträkning och balansräkning).
 • Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Bidraget kan inte beviljas om

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan)
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande
 • Sammanslutningen erhåller verksamhetsbidrag från Taike.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över bidragets användning och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Om du inte har möjlighet att lämna in ansökan via e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst. 

Anvisningar åt sökande

Meddelande om beslut

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt senast 31.5.2020. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan.  

Information

Tfn. 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi
 


 

 


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer