Specialbidrag för projekt som främjar konstens enprocentsprincip

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

13.02.2019 - 13.03.2019
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan bidrag ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du en Katso-kod.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har läst ansökningsinformationen omsorgsfullt innan ansökan fylls i.

För vem
Vem fattar beslut
För vad
Beslutets motivering
Bidraget kan inte beviljas om
Ansökan per post
Meddelande om beslut
Information

För vem

Bidraget är avsett för sammanslutningar (t.ex. kommuner, samkommuner, företag, fonder, föreningar), vilka anskaffar konst till sina byggnadsverk enligt konstens enprocentsprincip. Byggnadsverken kan vara nyproduktion, ombyggnad eller infrabyggande. Obs! Oregistrerade sammanslutningar och firmanamn kan inte få bidrag, eftersom de inte är sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga.

Vem fattar beslut

Ansökningarna bedöms av en expertgrupp sammanställd av statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna. Besluten fattas av ämbetsverkets direktör på föredragning.

För vad

Bidraget är avsett för nödvändiga kostnader för nya konstverk enligt enprocentsprincipen som utförs 2019–2020. Projektet ska dock inledas samma år som stipendiet beviljats.

Bidraget kan beviljas bland annat för

 • konstnärsarvoden
 • materialkostnader
 • grundläggningskostnader
 • belysningskostnader
 • tävlingsutgifter och planeringskostnader
 • utarbetande av konstprogram
 • kostnader för service, reparation och underhåll av konstverk enligt enprocentsprincipen.

Bidraget kan också användas för kommunikation som främjar enprocentsprincipen och för utvecklingsprojekt som främjar verksamhet enligt enprocentsprincipen.

Bidraget kan täcka högst 50 procent av projektets godtagbara utgifter (utgifter i direkt anknytning till konstverken). Bidrag kan beviljas om beviljandet anses nödvändigt med beaktande av bidragssökandes övriga offentliga stöd samt verksamhetens eller projektets kvalitet och omfattning. Bidraget är alltid delfinansiering, vilket betyder att det inte kan täcka projektets alla kostnader. Om projektet är vinstbringande kan bidraget eller del av det bes att betalas tillbaka.

Centret för konstfrämjande beviljar inte bidrag under 10 000 euro. Bidrag beviljas inte för kostnader för sammanslutningens regelmässiga basverksamhet (verksamhetsbidrag).

Tidigare bidragsbeslut kan ses vid punkten Beviljade stipendier på Taikes webbsidor. 

Beslutets motivering

Beslutet baserar sig på en helhetsbedömning av ansökningarna. När ansökningar bedöms beaktas nedanstående aspekter. Kriterierna är vägledande.

Projektets kvalitet, genomslagskraft och praktiska organisering:

 • Framgår projektets konstnärliga målsättningar i arbetsplanen?
 • Är arbetsplanen trovärdig och är dess målsättningar intressanta och möjliga att uppnå på det sätt som förevisas?
 • Ingår det tillräcklig sakkunskap inom konst i projektet?
 • Hur engagerad är sökande i konstens enprocentsverksamhet?
 • Är projektet lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt betydande?
 • Uppmuntrar projektet till bredare konstinsikter eller konstdebatt?
 • Hurdana nya idéer och verksamhetssätt erbjuder projektet för konstfältet/konstnärer/publiken?
 • Har projektet inverkan på konstartens utveckling?

Projektets budget:

 • Är projektet realistiskt, välplanerat och möjligt att genomföra?
 • Är det ansökta bidraget nödvändigt för projektet?
 • Har projektet samarbetspartners?
 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts de tidigare åren?
 • Står det ansökta bidraget i proportion till projektets omfattning och tema?
 • Vad är det ansökta bidragets andel (%) av projektets budget?
 • Har projektet redan bekräftad finansiering? Om inte, hur realistiska är de övriga inkomstkällorna?

Härutöver beaktas regionala och språkliga aspekter samt tillgängliga anslag.

Specialvillkor

 • Taike beviljar inte två eller flera statsbidrag för samma ändamål.
 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Bidragstagaren ska använda bidraget under beviljningsåret. Ett nytt bidrag beviljas inte om stipendium beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.
 • Bidragstagaren ska göra en skriftlig redovisning och ekonomiutredning av bidragets användning inom utsatt tid.
 • Stipendierna beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.

 Vad bör bifogas

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens fastställda bokslut, med signaturer bekräftad,  från föregående räkenskapsperiod (resultaträkning och balansräkning)
 • Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Bidraget kan inte beviljas om

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan)
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande
 • Sammanslutningen erhåller verksamhetsbidrag från Taike.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över bidragets användning och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme hos Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.

Spara blanketten på din dator (pdf, 250 kt)

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Anvisningar åt sökande

Meddelande om beslut

Alla sökande informeras om beslutet skriftligt. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan. Om du har skickat in ansökan per post, postas beslutet till dig.

Information

Tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

 


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer