Specialbidrag till sammanslutningar för att minska coronans inverkan

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

30.11.2021 - 21.12.2021
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har läst utlysningen och anvisningarna för ansökan omsorgsfullt innan ansökan fylls i.

För vem?

Bidragen är avsedda för sammanslutningar inom konst och kultur för att minska coronapandemins inverkan och sysselsätta konstnärer. Bidrag kan ansökas av registrerade föreningar, andelslag, företag, enskilda näringsidkare och stiftelser.

Vem fattar beslut?

Bedömningen av ansökningarna och de sökandes verksamhet utförs av Taikes sakkunniga. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

För vad och bidragets belopp?

Bidraget är avsett för att förstärka sammanslutningarnas verksamhet och för projekt som utvecklar verksamheten. Bidragen är behovsprövade.

Det beviljade bidraget är minst 20 000 euro. Bidrag beviljas inte för kostnader för sammanslutningens stadgeenliga grundläggande verksamhet. Bidraget kan täcka högst 100 % av projektets totala bidragsberättigade kostnader. Bidraget ska användas under 2022.

Bidrag kan beviljas exempelvis för

 •  projekt eller försök som sysselsätter konstnärer
 •  stabilisering av verksamheten efter förändringar orsakade av covid-19-pandemin
 •  förstärkning av sammanslutningens kunskaper
 •  främjande av internationell verksamhet
 •  utveckling av försäljning och marknadsföring


Bidragen utgör de minimis-stöd som regleras av Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Enligt EU-förordningen kan ett företag få de minimis-stöd uppgående till högst 200 000 euro under innevarande och de två föregående skatteåren. Företaget måste själv följa upp beloppet för sina beviljade de minimis-stöd och meddela det i ansökan om nytt stöd, för att totalbeloppet av de minimis-stöd beviljade av olika myndigheter inte ska överskrida det tillåtna maximibeloppet under det innevarande och de två föregående skatteåren.
 

Vilka är kriterierna för att beviljas bidrag?

Beslutet om bidragen baserar sig på bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. För jämförelsen av ansökningarna används tre bedömningskriterier med specificerande stödfrågor. Ansökan behöver inte uppfylla alla punkter. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas också sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling. 

Projektets kvalitet

 • Är projektplanen av god kvalitet och målen i den intressanta?
 • Vilka idéer och arbetssätt erbjuder projektet konstfältet, konstnärerna och publiken?
 • Är sammanslutningens personal eller projektets genomförare professionella?
 • Hur realistiska är projektets planerade metoder?
 • Betalar sammanslutningen lön eller arvode enligt branschens principer för rättvisa arvoden?

Projektets genomslagskraft

 • Hur sysselsätter projektet konstnärer direkt eller indirekt?
 • Vilken är projektets omfattning regionalt, nationellt eller internationellt?
 • Vilka samarbetsparter har projektet?
 • Hur genomförs tillgänglighet?

Projektets budget

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur realistisk är projektets budget?
 • Står det ansökta bidragsbeloppet i proportion till projektets omfattning?
 • Vilket är bidragsbehovet i proportion till sammanslutningens ekonomiska läge?

Specialvillkor

 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Bidragsmottagaren ska använda bidraget under samma år som det beviljas. Nytt bidrag beviljas inte om bidrag beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.
 • Bidragsmottagaren ska lämna en skriftlig redovisning samt ekonomisk redovisning över bidragets användning.
 • Bidrag beviljas under förutsättning av riksdagen godkänner den fjärde tilläggsbudgeten för 2021.

Vad ska bifogas?

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (resultaträkning och balansräkning). Bilagan krävs inte av enskilda näringsidkare ifall det inte förutsätts enligt bokföringslagens 1a ja 4b §.
 • Därtill kan du vid behov bifoga högst två bilagor som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. En bilaga kan vara högst 4 Mb.

Bilagorna kan inte skickas via e-post. Ansökningarna och bilagorna returneras inte.

Bidrag kan inte beviljas om

 • ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen senast kl. 16:00.
 • ansökan är bristfällig och nödvändiga uppgifter inte har inlämnats inom ansökningstiden. 
 • sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare bidrag beviljade av Taike.

På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande samt statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar bidragets användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan

Logga in och fyll i ansökan på nätet

För inloggningen används Suomi.fi-autentisering

Anvisningar för e-tjänsten

Om du inte har möjlighet att lämna in ansökan via e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst.

Anvisningar för sökande

Meddelande om beslutet

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt senast 31.3.2022. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan.

Ytterligare information

Kundtjänsten tfn 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer