Specialbidrag för kulturverksamhet i glesbygdsområden

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

11.05.2022 - 08.06.2022
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Detta är den absoluta tidpunkten när ansökan senast måste vara framme hos Taike. 
Bidraget kan ansökas i e-tjänsten under ansökningstiden. 
 
Vi förutsätter att sökande har läst utlysningen omsorgsfullt innan ansökan fylls i. 

För vem 

Bidraget är avsett för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, exempelvis kommuner, stiftelser, föreningar, andelslag och företag.  Observera att oregistrerade sammanslutningar och firmor inte kan få bidrag.  
 
Bidragen inriktas på kulturverksamhet i glesbygdsområden. Områdesdefinitionerna grundar sig på klassificeringen av stad och landsbygd utgående från geografisk information som administreras av Finlands miljöcentral (SYKE). I utgångspunkt ligger områdena långt från stora centrum och områdets bosättningsstruktur är utspridd. Olika områdens placering i klassificeringen kan ses här. 

Vem fattar beslut 

Bedömningen av ansökningarna och de sökandes verksamhet utförs av Taikes sakkunniga. Besluten fattas av ämbetsverkets direktör på föredragning av en specialsakkunnig. 

För vad och bidragets belopp 

Bidragen är avsedda att användas under 2022–2023 för   
 • konst- och kulturprojekt i glesbygdsområden  
 • konst- och kulturprojekt som inkluderar glesbygdsinvånares delaktighet och deltagande samt beaktar lokala förhållanden och utgångspunkter. 
Projektet ska främst inrikta sig på ett glesbygdsområde och det ska gagna invånare i glesbygdsområden. 
 
Bidrag kan beviljas bland annat för 
 • sysselsättning av konstnärer 
 • förstärkning av tillgången till och delaktigheten i konst- och kulturtjänster
 • miljökonstverk och offentliga konstverk 
 • samhällskonstprojekt   
 • utveckling av konstnärsresidens 
 • utveckling av konst- och kulturevenemang 
 • utveckling av kulturturism  
 • immateriella kulturarvsobjekt 
 • investeringar/projekt som förbättrar konstens och kulturens tillgänglighet.
Det beviljade bidraget är minst 5 000 euro. Bidrag beviljas inte för kostnader för sammanslutningars stadgeenliga grundläggande verksamhet. 
Bidraget är alltid delfinansiering, det kan alltså inte täcka projektets alla kostnader. Om projektet är vinstbringande, kan bidraget eller en del av det återkrävas. Talkoarbete kan inte användas som projektets egenfinansiering. 

Beslutets motivering 

Beslutet om bidragen baserar sig på bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. För jämförelsen av ansökningarna används tre bedömningskriterier med specificerande stödfrågor. Ansökan behöver inte uppfylla alla punkter. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas också sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling.  

Projektets kvalitet 

 • Är projektplanen av god kvalitet och målen i den intressanta? 
 • Vilka idéer och metoder erbjuder projektet för utveckling av kultur i glesbygdsområden? 
 • Hur realistiska är projektets planerade metoder? 
 • Betalar sammanslutningen lön eller arvode enligt branschens principer för rättvisa arvoden? 

Projektets genomslagskraft 

 • Genomförs projekt i eller fokuserar verksamheten på glesbygdsområden?  
 • Inkluderar projektet deltagande av invånare i glesbygdsområden, förstärkning av tjänster och lokala utgångspunkter?
 • Hur främjar projektet kulturell aktivitet i glesbygdsområden? 
 • Vilka bestående effekter eftersträvar projektet? 

Projektets budget 

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år? 
 • Hur realistisk är projektets budget? 
 • Står det ansökta bidragsbeloppet i proportion till projektets omfattning? 
 • Vilket är bidragsbehovet i proportion till sammanslutningens ekonomiska läge? 
 • Vilken övrig finansiering har projektet? 

Specialvillkor 

 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten. 
 • Bidragsmottagaren ska lämna en skriftlig redovisning samt ekonomisk redovisning över bidragets användning. 

Vad ska bifogas 

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (resultaträkning och balansräkning). 
 • Därtill kan du vid behov bifoga högst två andra bilagor som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. En bilaga kan vara högst 4 Mb. 
Bilagorna kan inte skickas via e-post. Ansökningarna och bilagorna returneras inte. 

Bidrag kan inte beviljas om 

 • ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen senast kl. 16.00. 
 • ansökan är bristfällig (nödvändiga uppgifter har inte inlämnats trots Taikes begäran om komplettering) 
 • sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare bidrag beviljade av Centret för konstfrämjande. 
 
På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande samt statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar bidragets användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet. 

Ansökan 

För inloggningen används Suomi.fi-autentisering 
Om sökande inte har möjlighet att använda e-tjänsten, ska sökande kontakta Taikes kundtjänst. 

Behandling av ansökningarna och meddelande om beslutet 

Bidrag beviljas projekt enligt förhandlingsmetoden, där ansökningarna behandlas i två steg. Vissa ansökningar väljs utifrån bedömningskriterierna i utlysningen till fortsatt behandling, där det förs specificerande diskussioner om projekten med de sökande. Beslut om beviljande av bidrag fattas efter det andra behandlingssteget.   
  
Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt inom september. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan. 

Ytterligare information 

Specialsakkunnig Antti Huntus,  antti.huntus@taike.fi  tfn 0295 330 810. 
Kundtjänsten tfn 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi 
  
 

Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer