Dataskyddsbeskrivning för chattjänsten

Dataskyddsbeskrivning för Taikes chattjänsten.

Registrets namn

Taikes chattjänst

Personuppgiftsansvarig

Centret för konstfrämjande (Taike), Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors. 0295 330900, kirjaamo@taike.fi, www.taike.fi

Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig

Marko Pyy, e-post tietosuoja@taike.fi, telefon 0295 330 900 (växel)

Syften och rättslig grund för behandlingen

Taike behandlar personuppgifter för att utföra sina lagstadgade uppgifter. Uppgifterna i kundregistret används för att bereda och fatta beslut i ärenden som är registrerade i Salama-ärendehanteringssystemet. Uppgifterna används även för statistikföring och utredningar. Rättslig grund för behandlingen är lagen om Centret för konstfrämjande 30.11.2012/657, lagen om statens konstnärsstipendier 28.11.1969/734, statsrådets förordning om statens konstnärsstipendier 30.12.1969/845 samt lagen om pension för lantbruksföretagare 22.12.2006/1280.

Personuppgifter som behandlas

Uppgifter om personer som anger dem till kundtjänsten under chattsamtal. Sådana uppgifter är exempelvis

  • personens namn
  • e-postadress
  • telefonnummer
  • information om ansökta stipendier och bidrag.

Personuppgifternas förvaringstid

Samtalshistoriken för Centret för konstfrämjandes chattjänst sparas automatiskt i systemet. De sparade samtalen används för att säkerställa kvaliteten hos kundtjänsten. De kan också användas för att kontrollera att svaren som kunderna får är korrekta. Samtalshistoriken kan därtill användas för utbildning av kundtjänstpersonal. Samtalsuppgifterna sparas i ett år. Därefter raderas de.

Lagenliga informationskällor

Uppgifter som personen ger kundtjänstpersonal under chattsamtal. Uppgifter fås inte från andra källor än av personen själv.

Automatiskt beslutsfattande

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande.

Den registrerades rättigheter

Rätt till granskning

Du kan skicka en begäran om att få granska dina uppgifter till den dataskyddsansvariga (kontaktuppgifter ovan). Bered dig på att bevisa din identitet.

Rätt att korrigera uppgifter

Du har rätt att korrigera dina personuppgifter som är oprecisa eller felaktiga. Lämna en skriftig begäran om korrigering till den dataskyddsansvariga (kontaktuppgifter ovan). I begäran anger du uppgiften som ska korrigeras och dess exakta ändring eller komplettering. Bered dig på att bevisa din identitet.

Rätt att radera uppgifter

Enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen har registrerade personer rätt att kräva att deras personuppgifter raderas ur registret. Denna rättighet gäller inte sådana personuppgifter som Taike behöver för att fullfölja sina lagstadgade uppdrag. Största delen av Taikes tjänster baserar sig på fullföljande av lagstadgade ålägganden, utförande av uppdrag av allmänt intresse eller utövande av offentlig makt. I dessa fall kan du inte kräva att dina personuppgifter ska raderas eller överföras till ett annat system, och inte heller i princip motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att kräva att Taike raderar sådana personuppgifter om dig som behandlas utifrån ditt samtycke. Du kan skicka en skriftlig begäran om radering till adressen tietosuoja@taike.fi. Bered dig på att bevisa din identitet.

Rätt att göra anmälan till tillsynsmyndighet

Om du anser att dina personuppgifter behandlas lagstridigt an du göra en anmälan till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress PB 800, 00531 Helsingfors
E-post tietosuoja(at)om.fi
Telefonväxel 029 566 6700
Registratorskontor 029 566 6768

Närmare information om hur du gör en anmälan finns på hemsidan för dataombudsmannens byrå på adressen www.tietosuoja.fi/sv.