Utlysning

Utlysningskungörelse 2022: Specialbidrag för Kulturell välfärd för äldre -projekt

Bidrag kan ansökas av kommuner och samkommuner samt därtill av allmännyttiga sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga (föreningar, stiftelser, andelslag, företag) ifall det planerade projektet genomförs tillsammans med en kommun.

Ansökningstid

Beslut

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt inom november.

För vad

Bidragen är avsedda för projekt som förstärker kulturell välfärdsverksamhet under åren 2022–2023 som en del av det nationella åldersprogrammet.

För vem

Bidrag kan ansökas av kommuner och samkommuner samt därtill av allmännyttiga sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga (föreningar, stiftelser, andelslag, företag) ifall det planerade projektet genomförs tillsammans med en kommun.

Vem fattar beslut

Bedömningen av ansökningarna och de sökandes verksamhet utförs av Taikes sakkunniga. Besluten fattas av ämbetsverkets direktör på föredragning av en specialsakkunnig.

Ansökan

Vi förutsätter att sökande har läst utlysningen omsorgsfullt innan ansökan fylls i. 

För vem

Bidrag kan ansökas av kommuner och samkommuner samt därtill av allmännyttiga sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga (föreningar, stiftelser, andelslag, företag) ifall det planerade projektet genomförs tillsammans med en kommun. Observera att oregistrerade sammanslutningar och firmor inte kan få bidrag.  

Vem fattar beslut 

Bedömningen av ansökningarna och de sökandes verksamhet utförs av Taikes sakkunniga. Besluten fattas av ämbetsverkets direktör på föredragning av en specialsakkunnig. 

För vad och bidragets belopp 

Bidragen är avsedda för projekt som förstärker kulturell välfärdsverksamhet under åren 2022–2023 som en del av det nationella åldersprogrammet.

Bidragen stöder:

 • mångsidiga och hållbara förberedelser för befolkningens åldrande.
 • utveckling av kunskaperna inom kulturell välfärd samt implementering och förankring av välfungerande verksamhetsmodeller.
 • utveckling av långsiktig konst- och kulturverksamhet avsedd för äldre bl.a. som del av servicehandledning, remissverksamhet samt uppsökande kulturarbete.

Läs mer om det nationella åldersprogrammet.

Det beviljade bidraget är minst 50 000 euro. Bidrag beviljas inte för kostnader för sammanslutningens stadgeenliga grundläggande verksamhet. Bidraget är alltid delfinansiering, det kan alltså inte täcka projektets alla kostnader. Om projektet är vinstbringande, kan bidraget eller en del av det återkrävas.

Beslutets motivering 

Bidragsbesluten baserar sig på bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. För jämförelsen av ansökningarna används tre bedömningskriterier med specificerande stödfrågor. Ansökan behöver inte uppfylla alla punkter. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas också sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling.  

Projektets kvalitet 

 • Är projektplanen av god kvalitet och går det att utvärdera hur väl målen i den uppnås? 
 • Vilka idéer och arbetssätt erbjuder projektet konst- och kulturtjänster avsedda för äldre? 
 • Är projektets planerade metoder realistiska och främjar de långsiktighet? 
 • Betalar sammanslutningen ersättning, lön eller arvode enligt branschens principer för rättvisa arvoden? Närmare information finns på t.ex. https://reiluntaiteenmanifesti.fi/sv.

Projektets genomslagskraft 

 • Främjar projektet kulturellt välbefinnande bland äldre?
 • Hur genomförs projektets utvärdering?
 • Omfattar projektet äldres delaktighet, förstärkning av tjänster och lokala utgångspunkter?
 • Vilka bestående effekter och strukturer eftersträvar projektet? 

Projektets budget                                                                                                                                        

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år? 
 • Hur realistisk är projektets budget? 
 • Är det ansökta bidragsbeloppet motiverat i proportion till projektets omfattning? 
 • Vilket är bidragsbehovet i proportion till sammanslutningens ekonomiska läge? 
 • Vilken övrig finansiering har projektet? 

Specialvillkor 

 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten. 
 • Bidragsmottagaren ska lämna en skriftlig rapport samt ekonomisk redovisning över bidragets användning. 

Vad ska bifogas 

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (resultaträkning och balansräkning). 
 • Därtill kan du vid behov bifoga högst två andra bilagor som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. En bilaga kan vara högst 4 MB. 

Bilagorna kan inte skickas via e-post. Ansökningarna och bilagorna returneras inte. 

Bidrag kan inte beviljas om 

 • ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen senast kl. 16.00. 
 • ansökan är bristfällig (nödvändiga uppgifter har inte inlämnats trots Taikes begäran om komplettering).
 • sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare bidrag beviljade av Centret för konstfrämjande. 

På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande samt statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar bidragets användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet. 

Ansökan 

Logga in och fyll i ansökan på nätet 

För inloggningen används Suomi.fi-autentisering.

Ansökningsblanketten finns tillgänglig i e-tjänsten när ansökningstiden börjar 15.8.

Anvisningar för e-tjänsten

Om sökande inte har möjlighet att använda e-tjänsten, ska sökande kontakta Taikes kundtjänst. 

Anvisningar för sökande 

Behandling av ansökningarna och meddelande om beslutet 

Bidrag beviljas projekt enlig förhandlingsmetoden, där ansökningarna behandlas i två steg. Vissa ansökningar väljs utifrån bedömningskriterierna i utlysningen till fortsatt behandling, där det förs specificerande diskussioner om projekten med de sökande. Beslut om beviljande av bidrag fattas efter det andra behandlingssteget.   

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt inom november. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan. 

Ytterligare information från 8.8.

Tf. specialsakkunnig Isto Turpeinen
0295 330831
isto.turpeinen@taike.fi

Kundtjänsten tfn 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi