Information om konstnärsstipendiet

Statens konstkommissioner delar ut fem-, tre-, ett- och halvåriga konstnärsstipendier. Stipendiernas antal och längd varierar enligt konstart. Centret för konstfrämjande beslutar hur stipendierna fördelas mellan de olika konstarterna. Därtill delas det inom vissa konstarter ut högst 10-åriga konstnärsstipendier som är avsedda för synnerligen meriterade konstnärer (s.k. konstnärsprofessorsstipendier).

På årsbasis utbetalas konstnärsstipendier för sammantaget cirka 11 miljoner euro. Stipendiet beviljas årligen till ungefär var tionde sökande. Årligen arbetar drygt 600 konstnärer med konstnärsstipendiet.

Tidigare mottagare av konstnärsstipendier finns enligt konstart på sidan Beviljade stipendier.

Konstnärsstipendiet per månad

Från och med den 1.1.2020 är stipendiets belopp 1 939,15 euro i månaden. Stipendiet är skattefri inkomst. Centret för konstfrämjande bekräftar årligen stipendiets belopp.

Stipendiet innehåller försäkringsandelen enligt LFÖPL.

Konstnärsstipendiet per år

År 2019 utgör konstnärsstipendiet totalt 20 728,44 euro. Det totala beloppet för 2020 kommer att påverkas av den allmänna förhöjningen som fastställs senare. Taike meddelar totalbeloppet för 2020 när statens nya tjänstekollektivavtal har godkänts.

Stipendiemottagarens skyldighet att teckna försäkring

Stipendiets mottagare ska teckna en pensions- och olycksfallsförsäkring åt sig själv. Försäkringen ska tecknas inom tre månader från att stipendiet inletts. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

Pensionen gäller alla de stipendiemottagare som är bosatta i Finland vars stipendium är avsett för minst fyra månaders konstnärligt arbete i Finland. Även en del av stipendiearbete som utförs i utlandet ingår i försäkringen. En person över 68 år eller som är pensionerad på grund av ålderdom kan inte teckna en försäkring.

Ytterligare information om pensionsförsäkringen fås från LPA.

Avlönat arbete under stipendieperioden

Konstnärsstipendiet ska användas till en fortlöpande period av konstnärligt arbete enligt arbetsplanen i ansökan. Mottagare av ett-, tre- eller femårigt stipendium får inte samtidigt ha en avlönad tjänst eller anställning som huvudsyssla. Däremot är det tillåtet att arbeta i en avlönad bisyssla högst 10 timmar per vecka. Under en kort period kan timantalet tillfälligt överskridas, förutsatt att det genomsnittliga timantalet över en längre tid hålls inom det tillåtna.

Avbryt stipendieperioden

Du kan flytta fram stipendieperioden av följande orsaker:

  • stipendietagarens sjukdom eller rehabilitering (läkarintyg)
  • föräldraledighet eller vård av under treårigt barn (FPA:s beslut)
  • värnplikt eller civiltjänstgöring (värnpliktskallelse, kallelse till civiltjänstgöring)
  • annan jämförbar orsak.

Du kan avbryta stipendieperioden och ta ut kvarvarande tid senare, om ditt konstnärliga arbete avbryts av följande orsaker:

  • sjukdom eller rehabilitering (läkarintyg)
  • föräldraledighet eller vård av under treårigt barn (FPA:s beslut)
  • värnplikt eller civiltjänstgöring (värnpliktskallelse, kallelse till civiltjänstgöring)
  • annan jämförbar orsak
  • annat avlönat arbete (intyg över anställnings- eller tjänsteförhållande eller företagsverksamhet).

Stipendieperioden kan avbrytas bara om det har gått minst fyra månader från periodens början, arbetet avbryts för minst fyra månader och det efter avbrottet återstår minst fyra månader av stipendieperioden. Om stipendieperioden avbryts på grund av avlönat arbete, ska stipendiet användas senast inom två år efter slutet på den ursprungliga stipendieperioden. Arbete med ett annat stipendium godkänns inte som orsak till avbrott.

Det är Taike som tar beslut om ett avbrott i stipendieperioden. På basen av beslutet om avbrytning ska sökande ansöka om att avbryta stipendiatförsäkringen hos Lpa för en motsvarande period.

Senast ändrad: 05.02.2020

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer