Ledningen

Direktör Paula Tuovinen leder och utvecklar Taikes verksamhet. Hon ansvarar för att Taikes uppgifter sköts framgångsrikt och att Taikes förtroendeorgan – konstrådet och konstkommissionerna – har förutsättningar att sköta de lagstadgade uppgifterna inom konstfrämjande. Direktören är även föredragande i konstrådet. Undervisnings- och kulturministeriet utnämner direktören. Mandatperioden är fem år.

Ledningsgruppen

Direktören har en ledningsgrupp till sitt stöd. Den bereder bland annat ämbetsverkets ekonomi- och verksamhetsplan, resultatavtal samt bokslut och verksamhetsberättelse. Ledningsgruppen består utöver direktören av förvaltningschefen, utvecklingschefen, chefen för konststöd och kommunikationschefen.

Ansvarsområden

Taike består av

Kommunikationen leds av kommunikationschefen, och den är direkt underställd direktören.

 

Senast ändrad: 26.05.2021

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer