Megatrender

 

Konstvärlden
(kunder och konstfältet)

 

Vi
(ämbetsverket och personalen)

Samhället
(medborgarna och stats­förvaltningen)

Förändringen av den offentliga förvaltningens roll och  uppgifter

Dialogen mellan konstfältet, den offentliga förvaltningen och privata finansiärer ökar för att försäkra diversiteten och konstfrämjandes omfattning. Behovet av att konstnärerna deltar i beredningen av förändringar och öppen dialog ökar. Behovet av samarbete inom konstfältet och gemensamma målsättningar ökar.

Behovet av internt och externt nätverkssamarbete ökar. Betydelsen av expertis och klart definierade uppgifter betonas. Behovet av att ständigt öka kunnandet och utveckla funktioner växer. När anpassningsbehovet fortsätter måste ämbetsverkets strukturer och uppgifter förnyas anmärkningsvärt. Att sörja för arbetshälsan inom ämbetsverket utgör en utmaning för ledarskapet och förmansarbetet samt den interna kommunikationen i tider av fortsatt förändring.

Trycket att minska personalen och funktionerna inom statsförvaltningen ökar. Projekt för att förnya hela statsförvaltningen skapar osäkerhet, men erbjuder också nya möjligheter. Behovet av ministerie- och sektoröverskridande nätverkssamarbete ökar. Behovet att motivera all verksamhet som finansieras med offentliga medel åt medborgare ökar.

Utvecklingen av digitaliseringen och en globalare verksamhets­kultur

Konstens innehåll är fort­farande individuellt, men verksamhets­fältet i sig är internationellt. Användningen av teknologi och distribution via webben ökar. Vid sidan av globaliseringen betonas betydelsen av lokal och gemensam konst. Nya publiker, gemenskaper och verksamhetssätt skapar nya sysselsättnings- och verksamhets­möjligheter åt konstnärer.

Ämbetsverkets personal och expertorgan producerar kontinuerligt information om förändringar och hur konstfältet utvecklas. Utmaningen är att sammanföra, analysera och utnyttja denna information. Behovet av utvecklingen av den elektroniska kundservicen och rådgivningen ökar. Genom elektroniska processer ökar möjligheten till en snabbare beslutsfattning. Samtidigt utmanar det globala och lokala konstfältet konstens stödformer och behovet av mer flexibla stödlösningar växer.

Digitaliseringen och en mer globalare verksamhets­miljö skapar press på en mer öppen förvaltning och transparent besluts­fattning. Med­borgarnas möjligheter att delta ökar. Konst kan allt oftare upplevas individuellt, oberoende av plats och tid. Nätverken som skapas av konstens publiker är lokala, riks­omfattande och globala. Samtidigt ökar behovet att främja tillgången till och tillgänglig­heten av konst enligt lika­behandlings­principen.

Förändringar inom konstens offentliga finansiering

Behovet att allokera och koordinera understöds­verksamheten ökar i förändringar som anknyter till den offentliga finansieringen. Konst­närernas behov av att erhålla tidsenlig information om finansieringen och dess förändringar betonas.

Mitt bland förändringarna växer behovet att försäkra konstens grundfinansiering. Att sörja för kvaliteten av den kollegiala bedömningen under trycket av ökande krav och minskande resurser utgör en utmaning för utvecklingen av kommissions­arbetet. Behovet att klarlägga och uppdatera funktioner ökar. Behovet till ett intensivare samarbete med övriga finansiärer ökar.

Attityderna mot konstens offentliga finansiering hos medborgare och beslutsfattare avgör åt vilket håll finansieringen utvecklas. Statens, kommunernas och de övriga finansiärernas förmåga att stödja konst betonas. Motiveringen av finansierings­behoven blir allt viktigare. Behovet att klarlägga uppdelningen mellan skattemedel och övriga medel för att finansiera konst växer.

 

Senast ändrad: 12.07.2019

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer