Information om bakgrunden till coronastipendiernas fördelning

Musikerförbundet publicerade 4 maj ett ställningstagande som har väckt mycket diskussion. Ställningstagandet och många av kommentarerna till det uttrycker besvikelse och frustration över skötseln av den ekonomiska och sociala krisen som coronapandemin har orsakat konst- och kulturbranschen. Kritiken är delvis berättigad, men till många delar baserar den sig på bristfällig information eller direkta missförstånd, som det är skäl att korrigera.

Ställningstagandet kritiserar Centret för konstfrämjandes (Taike) metoder för fördelningen av coronabidrag, och föreslår att mobilappen som Musikerförbundet använder skulle kunna tas i bruk för att försnabba stödbesluten och även lösa andra problem. 

Det är uppenbart att konst- och kultursektorn har fått bära en orimligt tung del av följderna av de nödvändiga pandemibegräsningarna. Tröttheten och ilskan avspeglar en verklig nöd. Statsförvaltningen har inte haft tillräcklig kunskap om kulturbranschens mångfald och speciella karaktär, och därför har inte företagssektorns coronastöd eller ens socialskyddssystemet kunnat tillgodose hjälpbehovet tillräckligt väl. Detta är något som bland annat bör beaktas när reformen av socialskyddssystemet planeras.

Men sådana omfattande reformer är för långsamma för att svara på det omedelbara hjälpbehovet. UKM har inte heller gått in för att stifta separata lagar för konstens och kulturens coronainstrument, förmodligen på grund av att lagberedningen går så långsamt. Därför har man beslutat fördela coronabidragen genom existerande kanaler som utvecklats för andra behov. Bidrag har fördelats av UKM, kommunerna, ELY-centralerna, Statskontoret och Business Finland. Taike har fördelat bara en liten del av stödet riktat till konst- och kultursektorn, med fokus på individer och enskilda näringsidkare på fältet. 

Taike fördelade coronastipendier uppgående till totalt 17,5 miljoner euro under tre olika omgångar 2020. Det innebär att Taike behandlade cirka 12 000 coronastipendieansökningar förra året. Vi har försökt minska byråkratin genom att bevilja jämna belopp och genom att inte kräva tunga bilagor, utan det räcker att sökande själv beskriver sin konstnärliga yrkesroll, sitt arbete och sina pandemiförluster. 

Det ändrar dock inte på det faktum att Taike är en statlig stipendiemyndighet som fördelar offentliga medel och måste följa god förvaltningssed, de sökandes dataskydd måste garanteras och förfaringssätten måste motsvara statsunderstödslagen, förvaltningslagen och lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet.  Privata föreningars eller stiftelsers förfaringssätt kan inte överföras till ett striktare reglerat statligt ämbetsverk. Detta gäller också mobilappen som Musikerförbundet nämner. 

Det stämmer att Taikes nuvarande statsundersödssystem inte är flexibelt eller modernt. Taike har inte valt de IT-system som vi använder och vi kan inte besluta om att byta ut dem. Statens nya system är under utveckling och har utlovats först till 2023.  

Vi på Taike är medvetna om nödläget på fältet och gör vårt bästa. För närvarande är ansökningarna i den fjärde omgången under bedömning. Det finns cirka 15 miljoner euro att fördela. Enligt regeringens förslag ska 64,8 miljoner euro fördelas till individer och ensamföretagare under en femte omgång. Dessa pengar planeras att utlysas efter mitten av juni. 
 
Konstnärligt arbete ska värdesättas som arbete. Branschens strukturer måste förnyas. Det är dock redan nu klart att en reform av socialskyddet till att motsvara den postindustriella tidens behov är nödvändig. Det kommer att gagna konst- och kultursektorn, men i sista hand också en avsevärt bredare del av samhället.

Paula Tuovinen, direktör för Taike

Musikerförbundets ställningstagande: Tuen jakaminen nopeasti ja oikein kohdennetusti on mahdollista 

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer