Det femte coronastödspaketet för konst och kultur bereds fortfarande

Det femte stödpaketet för konst och kultur som regeringen föreslagit är under behandling i riksdagen. Beredningen av ansökningsomgångarna som berör Taike pågår vid undervisnings- och kulturministeriet, och vi väntar på närmare politiska linjedragningar.

Vi informerar om ansökningsomgångens innehåll och tidtabell så snart som möjligt. För närvarande planeras stödet att utlysas efter mitten av juni. 

Stödpaketet tar särskilt hänsyn till branschens mångformighet och olika former av anställning, som korttidsanställda, egenanställda, ensamföretagare, frilansare och enskilda näringsidkare.

Regeringen gav sitt stödpaketsförslag till riksdagen 29 april. Enligt förslaget riktas 127,36 miljoner euro i den andra tilläggsbudgeten till kultur och konst. Cirka hälften, 64,8 miljoner euro, allokeras via Taike till stipendier för professionella inom branschen samt som bidrag till enskilda näringsidkare och ensamföretagare. 

Behandlingen i riksdagen kan följas här: HE 68/2021 vp

Taike behandlar för närvarande ansökningarna som inlämnades inom den fjärde coronastödsomgången. Cirka 15 miljoner euro kommer att fördelas. Det inlämnades nästan 9 000 ansökningar och besluten fattas före mitten av juni. 

I Taikes tre coronastödsomgångar 2020 fördelades totalt 17,5 miljoner euro, det inlämnades 11 817 ansökningar och antalet beviljade stipendier var 5 200.  

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer